بلاگ

مركز كنترل هدي

مركز كنترل هدي

مركز كنترل هدي

مركز كنترل هدي
  اطلاعات فني:
   منبع تغذيه برق: 230 ولت متناوب با فركانس 50 سيكل در ثانيه.
  خروجي موتور: براي 1 يا 2 موتور 230 ولت متناوب (115 ولت براي هدي 115 ولت)
  حد اكثر قدرت موتور: 500 وات + 500 وات.
  منبع تغذيه خروجي لوازم جانبي: 24 ولت مستقيم  حد اكثر 500 ميلي آمپر.
  سطح حفاظت :   IP 54
  دماي عملياتي:   20ْ-/ 70ْ+  درجه سانتيگراد
  گيرنده راديويي: 92/433  مگا هرتز گنجانده وتنظيم شده .
  هيچ كدي در حافظه ثبت نشده ، تا 64 حافظه (قابليت كد گذاري ريومت كنترل ) با حافظه مركز.

ترمينا لهاي برد كنترل

 

تعريفتابعترمينال
  ورودي خط اصلي برق 220 ولت متناوب  با فركانس 50 سيكل در ثانيه فاز =L  /  نول =  N / ارت = GND  منبع تغذ يه  L-N-GND  
خروجي فلاشر 220 ولت مستقيم / لامپ حد اكثر 40 واتفلاشر  5-4
محل اتصال موتور 2 ترمينال 6 حركت موتور / 7 مشترك/ 8 حركت موتورموتور2  8-7-6
محل اتصال موتور 1 ترمينال 9 حركت موتور/10 مشترك / 11 حركت موتورموتور1  11-10-9
لامپ كورتوزي يا قفل برقي را ببنديد/ با استفاده از TLS منوي پارا متر انتخاب كنيد   13-12
خروجي، منبع تغذيه  لوازم جانبي با برق 24 ولت متناوب حداكثر 500 ميلي آمپر24 ولت  متناوب  15-14
كنتاكت آزاد N.O براي اتصال چراغ اضطراري   17-16
كنتاكت N.O براي ريسيور دوم وفتو تست   19-18  
ترمينال 20 مغزي آنتن / ترمينال 21 شيلدآنتن  21-20
وروديN.O  براي اتصال پوش باتن براي عبور عابر پياده (فقط عابر پياده) 22  
ورودي N.O  براي اتصال پوش باتن Step by step منوي p.p  در لاجيك   23
كنتاكت N.C ورودي  براي STOP پوش باتن   24
كنتاكت N.O براي ورودي فتوسل بسته وباز كه  در منوي LOGIC  زير شاخه PHC در دو حالت ذكر شده اكتيو ميگردد 25  
مشترك كليه ورودي ها ي لوازم جانبي 26
فيوزها

 

  F1:F6.3 A(230VAC) محافظ موتور

F2:T315mA(230Vac) محافظ اوليه ترانسفور ماتور

چك اتصالات
 1. برق دستگاه را قطع كنيد.
 2. جك ها را خلاص كنيد و هر 2 لنگه درب را به حالت نيمه باز بگذاريد و مجددا جك ها رابا كليد خلاص كن درگير كنيد.
 3. برق دستگاه را وصل كنيد.
 4. بوسيله ريموت كنترل يك پالس (Step by Step) بفرستيد.
 5. لنگه ها بايد شروع به باز شدن كند در غير اينصورت اگر دربها شروع به بسته شدن كرد يا لنگه هايكي شروع به باز شدن وديگري شروع به بستن كرد . براي موتور 1  جاي سيم هاي ترمينال 8»6 را تعويض وبراي موتور2 جاي سيم هاي ترمينال 9»11 را تعويض كنيد.
دسترسي به برنامه ها

 

 1. دكمه PG  را فشار دهيد اولين منو ظاهر ميشود (PAR ).
 2. به وسيله دكمه هاي + يا – منوي مورد نياز را پيدا كنيد.
 3. دكمه  PG را فشار دهيد، صفحه نمايش اولين عملكرد منو را نشان ميدهد.
 4. به وسيله دكمه + يا – عملكرد مورد نياز را انتخاب كنيد.
 5. دكمه PG  را فشار دهيد صفحه نمايش ، مقدار عددي عملكرد انتخابي را نمايش ميدهد.
 6. به وسيله دكمه هاي + يا – مقدار عددي مورد نياز را تغيير دهيد.
 7. دكمه PG  را فشار دهيد صفحه نمايش PRG را نمايش ميدهد كه نشان دهنده پايان برنامه ريزي است.

نكته ها:

جهت بازگشت به منوي قبلي بدون انجام تغييرات، دكمه هاي + و- را همزمان فشار دهيد.

صفحه نمايش بعد از 30 ثانيه خاموش شده واز محيط برنامه ريزي خارج ميشويم.

تنظيم مقادير عددي (par)
حد اقل/حداكثر (تنظيم كارخانه)عملكردمنو
(40 ثانيه)240-1تايم بستن اتوماتيك كه بايد در منوي لاجيك گزينه TCA روشن شود. 
(24ثانيه)180- 5زمان كار كرد موتور1 (تايم موتور) بايد 4 ثانيه بيشتر از زمان معمول تنظيم كنيد 
(24ثانيه)180- 5زمان كار كرد موتور2 (تايم موتور) بايد 4 ثانيه بيشتر از زمان معمول تنظيم كنيد.     
(2 ثانيه) 15- 0تاخير لنگه بازشدن 
(3 ثانيه) 15 – 3تاخير لنگه بسته شدن 
(40%)99 -1قدرت موتور 1 در صورتي از مركز براي جك هيدروليك استفاده ميكنيد قدرت روي 99 تنظيم شود. 
(40%)99 -1قدرت موتور 2 در صورتي از مركز براي جك هيدروليك استفاده ميكنيد قدرت روي 99 تنظيم شود. 
(70%)99 -1قدرت ترمز موتور 1 
(70%)99 -1قدرت ترمز موتور 2 
(90ثانيه)240-  0توجه: تايم قل برقي(روي عدد1 يا 2 تنظيم كنيد)   

توجه: نكته مهم بهتر است براي بستن قفل برقي طبق نقشه از يك ترانس 12 ولت استفاده شود.

تنظيمات حالات اجرايي  (LOG)
تنظيم كارخانهعملكردمنو
  روشنتايم بستن اتوماتيك. On : فعال شدن. Off : عملكرد خاموش. 
  خاموش  On: فعال( هنگامي كه در باز ميشودارسال پالس تاثيري نخواهد داشت) Off: عملكرد خاموش. 
  خاموشبسته شدن سريع. On: بعد از عبور مانع از مقابل چشم 3 ثانيه بعد درب بسته ميشود. Off: عملكرد خاموش. 
  خاموشسرعت آهسته (ترمز) On: فعال كردن سرعت آهسته. Off: عملكرد خاموش.   
  خاموشانتخاب نوع عملكرد ريموت كنترل On: باز» بسته» باز Off: باز» توقف » باز » توقف 
خاموشپيش چشمك زن. On: 3 ثانيه قبل از باز شدن درب فلاشرچشمك ميزند. Off: عملكرد خاموش. 
  خاموشفشار مضاعف قفل برقي. On: قبل از باز شدن درب 2ثانيه فشار مضاعف براي قفل برقي ايجاد ميكند (ضد يخ زدگي قفل برقي) Off: عملكرد خاموش. 
روشنحد اكثر قدرت موتورها در 2 ثانيه اول حركت. On: فعال Off: غير فعال 
خاموشتك لنگه/ دو لنگه On: براي درب تك لنگه. 
خاموشتوجه: اين گزينه را هميشه خاموش بگذاريد. مربوط به مدل خاصي از ريموت كنترل هاي بنينكا است كه موجود نميباشد. 
    خاموشعملكرد چشم در مد بسته يا باز On: مد بسته: با ايجاد مانع مقابل چشم در هنگام بسته شدن لنگه ها باز مي شوند Off: مد باز:با ايجاد مانع مقابل چشم در هنگام بازوبسته  شدن لنگه ها متوقف مي شوند.     
  خاموشانتخاب عملكرد نفر رو يا عبور خودرو. On: هردو فعال /pp/ped Off: ورودي با تابع خود را فعال كنيد. 
  خاموشفتو تست/كانال دوم گيرنده. On:ريسيور اگزتر نال. Off: فتو تست. 
    خاموشفشار انتهاي كارجك در موقع بستن براي اطمينان از بسته شدن قفل برقي(اگر ترمز روشن باشد). اگرSLD روشن باشد. Off: تابع فعال نیست. 
    خاموش    توجه: اين گزينه را هميشه خاموش بگذاريد.      
  روشنذخيره سازي ريموت از راه دور(ريموت به ريموت) On: فعال. Off: غير فعال. 
راديو
عملكردمنو
ست كردن ريموت كترل با فشار دكمه ريموت كنترل در حافظه ثبت وكلمهok  ظاهر ميشود، اگر ريموت كنترل ثبت نشود كلمه Err در نمايشگر ظاهر مي شود. 
كانال دوم ريموت كنترل ثبت ميشود وكلمهok  ظاهر ميشود، اگر ريموت كنترل ثبت نشود كلمه Err در نمايشگر ظاهر مي شود. 
براي باز كردن تك لنگه مخصوص عابر پياده دكمه ديگري از ريموت را فشار دهيد  ريموت كنترل ثبت ميشود وكلمهok  ظاهر ميشود، اگر ريموت كنترل ثبت نشود كلمه Err در نمايشگر ظاهر مي شود. 
براي پاك كردن 1 ريموت كنترل از حافظه دكمه ريموت كنترل را فشار دهيد،اگر پاك شود كلمه okودر غير اين صورت كلمه  Errظاهر مي شود. 
براي پاك كردن كل ريموت كنترل هاي كد داده شده با دستگاه كليد PGMرا فشار داده نگهداريد تا كلمه OKروي صفحه ظاهر شود. 
ريست
    كليد PGM را يك بار فشار دهيد كلمه RES شروع به چشمك زدن ميكند دكمهPGM  را مجددا فشار دهيد. مركز كنترل به تنظيمات اوليه كارخانه بر ميگردد.    

شرکت البرز مبنا صنعت مشاور ، طراح ، تامین کننده و مجری انواع سیستم های اتوماسیون خانگی ، تجهیزات کنترل تردد ، مرکز کنترل ها ،خانه های هوشمند و حفاظت پیرامونی

تلفن تماس : 44053033-021  


برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *