نماد اعتماد و اعتبار در ایران
ارائه انواع راهکارهای مختلف برای هر محیطی
بی رقیب در کیفیت بی نظیر در اجرا

نصب مکانیکی

نصب مکانیکی

نصب ته جک:

در هنگام نصب ته جک فاصله پین ته جک تا لولا باید مطابق شکل زیر رعایت شود. این فاصله با پارامترهای a و b در شکل زیر مشخص شده است. 

image 191

برای 09 درجه بازشو: a=b=14.5 (Cm) برای 119 درجه بازشو: a=b=12.5 (Cm)در صورت نیاز به کندن دیوار برای نصب ته جک حداقل ابعاد تخریب در شکل زیر نشان داده شده است.

نصب مکانیکی

نصب سرجک

برای نصب سرجک ابتدا جک را خلاص کنید و شفت آن را به صورت کامل جمع کنید سپس درب را تا زاویه موردنظر باز نمایید، سرجک را روی درب قرار داده و محل قرارگیری آن را علامت بزنید. با انجام این کار حرکت درب در هنگام باز شدن محدود به بازه تعیین شده توسط نصاب می باشد و از حرکت بیش از حد درب و برخورد آن با دیوار پیشگیری می شود.

نحوه اتصال سرجک و ته جک به درب در شکل های زیر نشان داده شده است. در هنگام اتصال جک به درب از تراز بودن آن اطمینان حاصل نمایید.

image 194

راه اندازی برد الکترونیکی:

نمای شماتیک برد کنترل در شکل زیر نشان داده شده است.

image 195
نصب و راه اندازی برد الکترونیکی
DLصفحه نمایش دیجیتال
      J1کانکتورهای 42 ولت
      J2کانکتور رسیور
      J3کانکتور برق ورودی 449 ولت
      J4کانکتور موتور و فلاشر
      J5کانکتور قفل برقی و چراغ 42 ولت
      J6کانکتور لیمیت ها
     F1فیوز 449 ولت – 5 آمپر
     F2فیوز 42 ولت – 099 میلی آمپر
       Fدکمه پروگرام
 –دکمه +
 +دکمه –

نحوه سیم کشی کانکتورها در شکل زیر نشان داده شده است.

image 197
نصب و سیم کشی کانکتور

در حالت عادی نصب سیم کشی به صورت زیر انجام باشد.

  • سیم های موتور درب اول (دری که اول باز می شود) به 1و4و3 وصل شود و موتور درب زیر به 2و5و6 وصل شود.
  • سیم خاکستری موتورها COM می باشد که برای موتور 1 یه پورت 1 و برای موتور 4 به پورت 2 وصل می گردد. سیم های قهوه ای و مشکی برای موتور 1 به پورت 4 و 3 و برای موتور دوم به پورت های 5 و 6 وصل گردد.  
  • فلاشر به 7 و 0 وصل شود.
  • رله  فرمان دو لنگه بازشو به 0 و 12 وصل شود
  • رله  فرمان تک لنگه بازشو به 19 و 12 وصل شود. )در صورت نیاز(
  •   11  به 12 جامپر شود
  • 13  به 10 جامپر شود
  • قفل برقی به 10 و 41 متصل شود.
  • کانکتورهای 44 تا 45 آزاد باشد و چیزی به آنها متصل نشود.

فوتوسل ها (چشمی ها) مطابق شکل زیر بسته شود.

image 199

تذکر در نصب:

سیم ارت برق حتما به پورت PE برد متصل گردد. در صورتی که برق ساختمان ارت نداشت، سیم زرد موتور نزدیکتر به برد را به PE متصل نمایید.

درصورتی که سیم کشی ها درست انجام شود. سه خط زیر هم روی سون سگمنت سمت چپ روشن می گردد.

تنظیمات برد به صورت زیر انجام می شود.

برای ورود به منوی تنظیمات اولیه از دکمه F استفاده می شود. برای رفتن به منو های بعدی نیز از دکمه F استفاده می شود.

نام منوتوضیح منومقدار پیش فرض
2000 20تنظیم حالت عملکرد دستگاه: E: با ریموت باز و با ریموت بسته می شود A: با ریموت باز و بعد از تایم اتومات می بندد S: با ریموت باز می کند و بعد از تایم اتومات می بندد و اگر زودتر هم بخواهیم ببندد می توانیم با ریموت ببندیم و اگر خودرو از جلوی چشمی ها عبور کند 5 ثانیه بعد درب را می بندد. منو های AP و SP و EP مانند موارد بدون P می باشد با این تفاوت که یک مکث در کارکرد اضافه شده است.  b: رله باز و بسته جدا می شود. C: تا زمانی که دکمه نگهداشته می شود درب حرکت می کند   2000 21       
2000 22تنظیم تایم بسته شدن اتوماتیک. تا 2.1 دقیقه می توان زمان را تنظیم نمود. 2000 23
2000 24قدرت موتور اول. تا 50 می توانیم آن را زیاد کنیم. در حالت هیدرولیک حتما باید قدرت روی 50 باشد. 1: حداقل قدرت 50: حداکثر قدرت 2000 29
2000 25قدرت موتور اول. تا 50 می توانیم آن را زیاد کنیم. در حالت هیدرولیک حتما باید قدرت روی 50 باشد. 1: حداقل قدرت 50: حداکثر قدرت 2000 29
2000 26اختلاف زمانی بسته شدن دو لنگه. تا حداکثر 4.1 دقیقه می تواند تنظیم شود. 2000 23
2000 27)زمان بندی موتورها( تنظیم آرام بند و استاپ در حرکت درب بعد از ورود به این منو دکمه + را 2 ثانیه نگهدارید تا لنگه شماره 1 شروع به حرکت کند با ریموت آرام بند و استاپ را مشخص نمایید سپس لنگه دوم باز می شود و آرام بند و استاپ آن را نیز با ریموت مشخص نمایید. در هنگام بسته شدن لنگه های درب نیز آرام بند و استاپ را برای هریک با ریموت مشخص نمایید. (دقت نمایید ریموت استاپ باید زمانی زده شود که درب متوقف شده و یا کورس به انتهای بازه حرکتی خود رسیده است)  
2000 28خروج از منو 

برای ورود به منوی پیشرفته دکمه F و + را همزمان فشار دهید. برای حرکت بین منوهای پیشرفته تنها دکمه F را فشار دهید.

نام منوتوضیح منومقدار پیش فرض
 2000 44حداکثر نیرو در هنگام شروع حرکت 2000 45= فعال          2000 30= غیرفعال2000 30
 2000 43نیروی اضافه برای بستن قفل 2000 45= فعال          2000 30= غیرفعال 2000 30
2000 42نیروی معکوس برای باز کردن قفل2000 45 = فعال          2000 30= غیرفعال 2000 30
 2000 41اختلاف زمانی باز شدن دولنگه 2000 45= فعال (4 ثانیه اختلاف)         2000 30= غیرفعال 2000 30
 2000 40چک کردن چشمی ها قبل از هر بار حرکت درب = فعال          2000 30= غیرفعال 2000 30
 2000 39پیش فلاشر. به مدت 5 ثانیه قبل از حرکت درب = فعال          2000 30= غیرفعال 2000 30
 2000 38قرار داشتن قفل روی لنگه دوم. در هنگامی که درب بیرون بازشو باشد استفاده می شود. = 2000 45-فعال          2000 30= غیرفعال 2000 30
2000 37مدت زمان روشن بودن چراغ 42 ولت. در حالت 0 در هنگام باز شدن و باز بودن درب خروجی ثابت دارد و در هنگام بسته شدن درب خروجی چشمک زن دارد. مدت فعال بودن خروجی این کانکتور را می توان تا 4.1 دقیقه تنظیم نمود.2000 23
2000 36عملکرد غیر استاندار برای فوتوسل ها در حالت بسته شدن2000 45 = فعال          2000 30= غیرفعال2000 30
2000 35عملکرد تحت استاندار فرانسه براساس سنسورهای اضافی2000 30
 2000 45= فعال          2000 30= غیرفعال 
2000 34فعال سازی سیستم هشدار برای انجام سرویس دستگاه 2000 45= فعال          2000 30= غیرفعال2000 30
2000 33تعداد سیکل هایی که پس از این تعداد کارکرد دستگاه باید سرویس شود. عددی که در این قسمت وارد می شود بر واحد هزار می باشد.2000 23
2000 32فهال سازی سنسور انکودر. این سنسور در دستگاه های ما استفاده نمی شود. = فعال-2000 45          2000 30= غیرفعال2000 30
2000 28خروج از منو 

نصب و ست کردن ریموت و رسیور:

دکمه روی رسیور را یک مرتبه فشار دهید ،LED رسیور روشن می گردد. این LED برای 19 ثانیه روشن خواهد بود. طی این 19 ثانیه یکی از دکمه های ریموت را بزنید ،LED رسیور چشمکزن میشود که به معنی شناختن ریموت می باشد. سایر دکمه های ریموت را نیز می توان با رسیور به همین ترتیب ست نمود.

تذکر:

در هنگام نصب و ست کردن ریموت و رسیور حداقل یک متر بین ریموت و رسیور فاصله باشد.

راه اندازی دستگاه:

به منظور چک کردن جهت موتور، درب ها را در حالت وسط قرار دهید با ریموت فرمان دهید هر دو درب باید باز شود. اگر هریک از درب ها بسته می شد، برق را قطع نمایید و جای سیم های قهوه ای و مشکی موتور مربوط به آن لنگه درب را عوض نمایید.

پس از چک کردن جهت موتورها درب ها را ببندید، وارد منوی tL شوید و فرآیند زمان دادن به دستگاه را (مطابق توضیحات منوی tL در جدول شماره 1 )  انجام دهید.

البرز صنعت مبنا مشاور ، طراح ، تامین کننده و مجری انواع سیستم های اتوماسیون خانگی ، تجهیزات کنترل تردد ، خانه های هوشمند و حفاظت پیرامونی

برای کسب اطلاعت بیش تر از مشاوران و کارشناسان رایگان ما استفاده کنید.
تلفن تماس : 44053033-021  


برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

امتیاز دهید