نماد اعتماد و اعتبار در ایران
ارائه انواع راهکارهای مختلف برای هر محیطی
بی رقیب در کیفیت بی نظیر در اجرا
راهنمای فارسی استفاده از برد قفل LLB (12 – 24 ولت)

راهنمای فارسی استفاده از برد قفل LLB (12 – 24 ولت)

چنانچه به دنبال راهنمای فارسی استفاده از برد قفل LLB (12 – 24 ولت) هستید، می‌توانید کاتالوگ ارائه شده در این مطلب را مشاهده یا دانلود کنید.

LLB-0001

  1. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻧﺼﺐ ﺑﺮد ﻗﻔﻞ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧمی کند ﻟﺬا در ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪي دﻗﺖ ﻻزم ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد.
  2. هر گونه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ و ﻧﺼﺐ ﻧﺎدرﺳﺖ ، ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺪم ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪي درﺳﺖ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺮق ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
  3. JP1  برای مدت زمان کارکرد قفل است، در صورت وجود جامپر حدود 2 ثانیه ﺑﺮاي ﻗﻔﻞ زﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺪون ﺟﺎﻣﭙﺮ ﺣﺪود 4 ﺛﺎﻧﯿﻪ.
  4. زﻣﺎن ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
نام فایل: راهنمای فارسی استفاده از برد قفل LLB (12 – 24 ولت)
سایز: 0.733 MB
فرمت: pdf
دانلود فایل