نماد اعتماد و اعتبار در ایران
ارائه انواع راهکارهای مختلف برای هر محیطی
بی رقیب در کیفیت بی نظیر در اجرا
راهنمای نصب فارسی جک زیرسقفیAreion

راهنمای نصب فارسی جک زیرسقفیAreion

هشدارهای اولیه:

ﻟﻄﻔــﺎ ﻗﺒــﻞ از ﻧﺼــﺐ و راه اﻧــﺪازى، ﺗﻮﺿﯿﺤــﺎت اﯾــﻦ دﻓﺘﺮﭼــﻪ را ﺑــﺎ دﻗــﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿــﺪ  اﯾﻦ راﻫﻨـــــﻤﺎ ﺑﺮاى اﺳـﺘـــــﻔﺎده اﻓـــــﺮاد ﮐﺎر آزﻣـــﻮده و ﻣﺘﺨﺼــﺺ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷـــــﺪه اﺳـــﺖ و اﯾــــﻦ  ﺷـــــﺮﮐﺖ ﻫﯿﭽــــﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺘﻰ در ﻗﺒــﺎل ﻧﺼــﺐ و راه اﻧــﺪازى ﺗﻮﺳـــــﻂ اﻓــﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺘﺨـــﺼــــﺺ ﺑــﻪ ﻋﻬـــﺪه ﻧﺨﻮاﻫــــﺪ داﺷﺖ؛

ﺑــﺮاى ﻣﺠﺮﯾــﺎن ﻧﺼــﺐ، ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ اﻟﺒــﺮز ﺻﻨﻌــﺖ ﻣﺒﻨــﺎ ﺻــﺎدر ﻣــﻰ ﮔــﺮدد. ﺣﺘﻤــﺎً از ﻣﺠــﺮى ﻧﺼــﺐ ﺧــﻮد  ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن ﻧﺼــﺐ را درﺧﻮاﺳــﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿــﺪ و ﺟﻬــﺖ ﭘﯿﮕﯿــﺮى اﻣــﺮ ﺧﺪﻣــﺎت، ﺷــﻤﺎره ﻋﻀﻮﯾــﺖ آﻧﻬﺎ را ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪارى ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛

در اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ، ﻫـــﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ روﺑــــﺮو ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ، دﻗﺖ ﺑﯿﺸــــﺘﺮى ﻣﺒﺬول ﺑﻔــﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؛  ﻣﺮاﻗــﺐ ﺧﻄــﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ در ﻫﻨــﮕﺎم ﻧﺼــﺐ و راه اﻧــﺪازى ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑﺎﺷــﯿﺪ و اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــﻰ ﻣﺤــﻞ ﻧﺼﺐ را رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؛

در ﺻﻮرﺗﯿﮑــﻪ در ﻧﺼــﺐ و راه اﻧــﺪازى ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺗﻮﺻﯿــﻪ ﻫــﺎى اﯾﻤﻨــﻰ و اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ رﻋﺎﯾــﺖ ﺷــﻮﻧﺪ، ﺳﯿﺴــﺘﻢ از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛

ﻗﺒــﻞ از ﻧﺼــﺐ و راه اﻧــﺪازى ﺳﯿﺴــﺘﻢ، از ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺻﺤﯿــﺢ درب و اﺗﺼــﺎﻻت آن اﻃﻤﯿﻨــﺎن ﺣﺎﺻــﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ؛ﮐﻠﯿــﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫــﺎى ﮐﻨﺘﺮﻟــﻰ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــﻰ درب را دور از دﺳــﺘﺮس ﮐــﻮدﮐﺎن ﻗــﺮار دﻫﯿــﺪ؛ﻗﺒــﻞ از اﻧﺠــﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗــﻰ، ﺑــﺮق دﺳــﺘﮕﺎه را ﻗﻄــﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ و ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘــﻰ را رﻋﺎﯾــﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿــﺪ؛در ﺻــــــﻮرت ﻟــــــــــﺰوم ﺳـــــــﯿﺴـــــــــﺘﻢ ارﺗﯿﻨــــــﮓ را اﻋﻤــﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ؛  ﻫﯿــﭻ ﻧــﻮع ﺗﻐﯿﯿــﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻠــﻰ در ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻧﺼــﺐ اﻋﻤــﺎل ﻧﺸــﻮد، ﻣﮕــﺮ در ﺻﻮرﺗﯿﮑــﻪ در اﯾــﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ذﮐــﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛

ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ ﮐــﻪ درب در ﺣﺎﻟــﺖ ﺧــﻼص ﻧﯿﺴــﺖ ﻫﺮﮔــﺰ آن را ﺑﺼــﻮرت دﺳــﺘﻰ ﺑــﺎز و ﺑﺴــﺘﻪ ﻧﮑﻨﯿــﺪ؛  در ﺻــﻮرت ﺑــﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺧﻄــﺎ در ﻫﻨــﮕﺎم ﻧﺼــﺐ ﮐــﻪ در اﯾــﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑــﻪ آن اﺷــﺎره ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ، ﻟﻄﻔــﺎ  ﺑــﺮاى درﯾﺎﻓــﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾــﻰ ﺑــﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔــﻰ ﻫــﺎى ﺷــﺮﮐﺖ اﻟﺒــﺮز ﺻﻨﻌــﺖ ﻣﺒﻨــﺎ در ﺷــﻬﺮ ﺧــﻮد ﺗﻤــﺎس ﺣﺎﺻــﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؛

ﻣﻮﺗﻮرﻫــﺎى دﺳــﺘﮕﺎه ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ﺻﺮﻓــﺎً ﺟﻬــﺖ ﺑــﺎز و ﺑﺴــﺘﻪ ﮐــﺮدن درب ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﻏﯿــﺮ از ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ درب، دﺳﺘﮕﺎه را از ﮔﺎراﻧﺘﻰ ﺧﺎرج ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛

ﻗﺒــﻞ از اﺳــﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴــﺘﻢ، ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﻣﺤﺘﻮﯾــﺎت اﯾــﻦ راﻫﻨﻤــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ و اﻋﻤــﺎل ﮔــﺮدد؛  در ﺻــﻮرت ﻟــﺰوم در ﻧﻘﺎﻃــﻰ ﮐــﻪ اﺣﺘﻤــﺎل ﺧﻄــﺮ وﺟــﻮد دارد، ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﻟﯿﺒــﻞ ﻫــﺎى اﺧﻄــﺎر ﺧﻄــﺮ را در ﺳــﻤﺖ داﺧﻞ و ﺧﺎرج درب ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛

ﺟﻬــﺖ ﺣﻔــﻆ راﻧﺪﻣــﺎن و ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻋﻤﻠﮑــﺮد در ﻫﻨــﮕﺎم اﺗﺼــﺎل ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﺟﺎﻧﺒــﻰ از ﻗﻄﻌــﺎت و ﺗﺠﻬﯿــﺰات  اﺳــﺘﺎﻧﺪارد و ﻓﺎﺑﺮﯾــﮏ ﺑﻼﻧﮑــﻮ اﺳــﺘﻔﺎده ﻓﺮﻣﺎﺋﯿــﺪ. اﺳــﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌــﺎت ﺟﺎﻧﺒــﻰ ﻏﯿــﺮ ﻓﺎﺑﺮﯾــﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ  ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻄﺎل ﮔﺎراﻧﺘﻰ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻮد؛

درباره این محصول:

کاربری:

درب ﻫــﺎى ﺳﮑﺸــﻨﺎل ﺳــﺮى آرﯾــﻮن ﺑﺮﻧــﺪ ﺑﻼﻧﮑــﻮ، ﻣﻨﺎﺳــﺐ ورودى ﻫــﺎى ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﻫــﺎى ﻣﺴــﮑﻮﻧﻰ اﺳــﺖ و ﺗﻮﺳــﻂ وﻟﺘــﺎژ 220  وﻟــﺖ ﻣﺘﻨــﺎوب ﺑــﺮق ﺷــﻬﺮ راه اﻧــﺪازى ﻣﯿﺸــﻮد، اﺳــﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗــﺮى ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎن ﺑــﺮاى ﮐﺎرﮐــﺮد ﻋــﺎدى درب ﻣﻤﻨــﻮع ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﺪ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﺮى ﻫﺎى ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺟﺰ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮارى (ﻗﻄﻊ ﺑﺮق)ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ؛

ﺟﻬــﺖ ﺑــﺎز ﮐــﺮدن درب ﺑــﻪ ﺻــﻮرت دﺳــﺘﻰ ﻃﻨــﺎب ﻣﺘﺼــﻞ ﺑــﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺧــﻼص ﮐــﻦ را ﺑﮑﺸــﯿﺪ؛

 

دیاگرام اجزای سسیستم:

 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺗﻮرى
 • ﺳﻨﺴﻮر ﭼﺸﻤﻰ ﺗﮏ ﻻﯾﻦ(ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﻰ)
 • ﻓﻼﺷﺮ (ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﻰ)
 • ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻠﮑﺘﻮر (ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﻰ)
 • ﮐﻠﯿﺪ ﻓﺸﺎرى (ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﻰ)
 • اﮐﺴﺲ ﮐﻨﺘﺮل (ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﻰ)
 • ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه رﯾﻤﻮت
 • ﺳﻨﺴﻮر ﺧﻄﻰ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ

AREION-0001

ﺗﺮﻣﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ در اﻧﺘﻬﺎى ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎز ﺷﻮ روى رﯾﻞ ﻧﺼﺐ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت، ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﺎده ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

علائم کنترل برد:

 • ﮐﻠﯿﺪﻫﺎى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ
 • ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﻰ ﻣﺎژول رﯾﺴﯿﻮر
 • ﻓﯿﻮز
 • ﺑﺎﮐﺲ واى ﻓﺎى
 • ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت

علائم مربوط به LED ها:

A ) LED  ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﭘــﺎور در ﻗﺴــﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿــﻦ ﺳــﻤﺖ  راﺳــﺖ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑــﻪ ﺗﻐﺬﯾــﻪ ﺑــﺮد ﻣﺘﺼــﻞ ﻣــﻰ ﺷــﻮد،

روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد؛

LED (B ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﭘــﺎور در ﻣُــﺪ ﮐﺎرى ﭘــﺎور ﺳــﯿﻮﯾﻨﮓ.

AREION-0002

ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﻰ:

AREION-0003

نصب و راه اندازی :

لیست قطعات:

AREION-0004

قطعات اتصال ریل:

AREION-0005

قظعات و الزامات نصب:

AREION-0006

نصب ریل:

رﯾــﻞ ﻫــﺎ داراى ﯾــﮏ ﺧــﺎر ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﮐــﻪ در  ﻫﻨــﮕﺎم اﺗﺼــﺎل رﯾــﻞ ﻫــﺎ ﺑــﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ اﯾــﻦ ﺧﺎرﻫــﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪه را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﺷﺪن رﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛

AREION-0007

ریل عقب و میانی را به وسیله قطعه اتصال دهنده دیگر به یکدیگر متصل کنید و اطمینان حاصل کنید که در محل صحیح قرار گرفتند (با توجه به تصویر)

AREION-0008

شمای تکمیل شده محصول:

AREION-0009

ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞ 6، ﻗﺴــﻤﺖ ﮐﺸــﻮﯾﻰ را در داﺧﻞ ﻣﺴــﯿﺮ رﯾﻞ ﻗــﺮار داده و ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﮑﻞ 5 زﻧﺠﯿﺮ ﻓﻠــﺰى را ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ ﻣﺴﯿﺮ رﯾﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ زﺑﺎﻧﮥ ﻓﻠﺰى در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ رﯾﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛

زﻧﺠﯿﺮ ﻓﻠﺰى (5) را از داﺧﻞ ﺑﺴــﺖ ﺟﻠﻮﯾﻰ ﻗﺮﻗﺮه (4)، ﺑﺴــﺖ ﭘﺸــﺖ ﻗﺮﻗﺮه (3) و ﻗﺴــﻤﺖ ﮐﺸــﻮﯾﻰ (6) ﻋﺒﻮر دﻫﯿﺪ. زﺑﺎﻧﮥ ﻓﻠﺰى ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ رﯾﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛

ﻗــﻼب زﻧﺠﯿــﺮ ﻓﻠـزی (5) را ﺟﻬــﺖ ﺑﺴــﺘﻪ ﺷــﺪن زﻧﺠﯿــﺮ ﻣﺘﺼــﻞ ﮐﻨﯿــﺪ و در اﯾــﻦ ﺣﺎﻟــﺖ زﻧﺠﯿﺮ ﺑــﻪ ﺻﻮرت ﯾــﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ داﺧﻞ رﯾﻞ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد؛

AREION-0010

توجه :

 • ﺗﻮﺟﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در ﮐﻞ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺠﯿﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ
 • ﺑﺮاى ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪا در ﺣﺮﮐﺖ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺠﺎى زﻧﺠﯿﺮ از ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﺶ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛

ﻣﻬــﺮه و ﻓﻨــﺮ ﺑﺴــﺖ ﺟﻠﻮﯾــﻰ ﻗﺮﻗــﺮه(4) را ﺑــﺎز ﮐﻨﯿــﺪ. از ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻦ زﻧﺠﯿــﺮ در وﺳــﻂ ﺷــﯿﺎر ﻗﺮﻗــﺮه در ﻫــﺮ دو ﻃــﺮف اﻃﻤﯿﻨــﺎن ﺣﺎﺻــﻞ ﮐﻨﯿــﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ ﺷــﮑﻞ 2 ﺑﺴــﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺟﻠﻮﯾﻰ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﯾﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﻓﻨﺮ و ﻣﻬﺮه را ﺑﺮاى ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن اﺗﺼﺎل زﻧﺠﯿﺮ ﻓﻠﺰى (5)ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ؛

ﺗﻮﺻﯿﻪ : از ﮐﺸﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ زﻧﺠﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮددارى ﮐﻨﯿﺪ؛

AREION-0011

قسمت خارجی شفت موتور را در حفره پشتی قرقره ۳ اتصال دهید (با توجه به شکل 1 ) ریل و موتور را توسط بست نگهدارنده موتور 9 و مهره ۲۴ محکم کنید.

با توجه به شکل 2 بسته سقفی و بست نگهدارنده سفید توسط پیچ و مهره در قسمت پشتی موتور محکم کنید (با توجه به شکل ۳)

AREION-0012

اﺗﺼﺎل رﯾﻞ روى ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﻰ دﯾﻮار ﺑﻪ ﺳﻘﻒ:

 • ﺑﺴﺖ ﺟﻠﻮﯾﻰ11 را روى دﯾﻮار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؛
 • ﺗﻮﺻﯿﻪ می‌ﺸﻮد ﺑﺴﺖ ، در ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ درب ﮔﺎراژ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد؛
 • ﺑﺴﺖ ﺟﻠﻮﯾﻰ 11 را در ﻓﺎﺻﻠﻪ 30 ﺗﺎ 50 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮى ﺑﺎﻻى درب ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ؛
 • ﺑﺴﺖ ﺑﺎﻻﯾﻰ 11 را ﺑﺎ ﭘﯿﭻ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ. در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﺟﻮش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺴﺖ ﺑﺎ دﯾﻮار ﺧﻮددارى ﮐﻨﯿﺪ؛رﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﻰ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺮه ﺑﻪ ﺑﺴﺖ ﺑﺎﻻﯾﻰ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ؛
 • ﺑﺴﺖ ﺳﻘﻔﻰ 13 را روى ﺗﯿﺮك ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ﭘﯿﭻ ﺑﺒﯿﻨﺪﯾﺪ؛
 • رﯾﻞ را ﺑﻪ ﺑﺴﺖ ﺑﺎﻻﯾﻰ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﺖ ﺳﻘﻔﻰ 13 ﺑﻪ ﺳﻘﻒ اﺗﺼﺎل دﻫﯿﺪ؛
 • از ﺗﺮاز ﺑﻮدن رﯾﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ؛

احتیاط شود: ﺑﺮاى ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى از آﺳﯿﺐ، درب را در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﻰ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

AREION-0013

اﺗﺼﺎل ﺧﻼص ﮐﻦ ﺑﻪ درب ﮔﺎراژ:

توجه: ﺟﻬــﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮى از ﺻﺪﻣــﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ و ﺣــﻮادث ﻧﺎﺷــﻰ از ﺳــﻘﻮط درب ﮔﺎراژ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

در ﺻــﻮرت اﻣــﮑﺎن از دﺳــﺘﻪ ﺧــﻼص ﮐــﻦ ﺑــﺮاى ﺧــﻼص ﮐــﺮدن ﺑــﺎزوى ﻣﺘﺤــﺮك ﻓﻘــﻂ  ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ ﮐــﻪ درب ﺑﺴــﺘﻪ اﺳــﺖ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ. ﻓﻨــﺮ ﺿﻌﯿــﻒ ﯾــﺎ ﺷﮑﺴــﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧــﺪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ درب ﺷﻮد؛ ﻓﻘــﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ از ﺧــﻼص ﮐــﻦ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿــﺪ ﮐــﻪ ﮔــﺬرﮔﺎه ﺧﺎﻟــﻰ از اﺟﺴــﺎم و

ﻫﺮﮔــﺰ ﺑــﺮاى ﺑــﺎز و ﺑﺴــﺘﻪ ﮐــﺮدن درب ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗــﺮدد روزاﻧــﻪ از ﺧــﻼص ﮐــﻦ  اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿــﺪ، اﮔــﺮ ﮔــﺮه ﻃﻨــﺎب ﺑــﺎز ﺷــﻮد اﻣــﮑﺎن ﺳــﻘﻮط درب وﺟــﻮد دارد؛

اتصال قسمت خلاص کن به درب گاراژ:

AREION-0014

اﺗﺼﺎل ﺑﺎزوى ﮐﺸﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ درب ﺳﮑﺸﻨﺎل:

ﺑــﺎزوى اﺗﺼــﺎل ﺑــﻪ درب را ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﺷــﮑﻞ ﺑــﻪ ﮐﻤــﮏ ﭘﯿــﭻ و ﺧــﺎر  ﻣﺨﺼــﻮص در ﺟﻠــﻮى اﻫــﺮم ﺧــﻼص ﮐــﻦ ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ درب ﻧﺼــﺐ ﮐﻨﯿﺪ؛

AREION-0015

ﺑــﻪ ﮐﻤــﮏ اﻫــﺮم ﺧــﻼص ﮐــﻦ، اﺗﺼــﺎل زﻧﺠﯿــﺮ و ﺑــﺎزوى اﺗﺼــﺎل دﻫﻨــﺪه را  آزاد ﮐﻨﯿــﺪ ﺗــﺎ راﺣــﺖ ﺗــﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿــﺪ ﺑــﺎزوى اﺗﺼــﺎل را ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ درب ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ؛

AREION-0016

ﺑــﺎزوى ﺻــﺎف15را ﮐــﻪ ﺑﺨــﻼص ﮐــﻦ ﻣﺘﺼــﻞ اﺳــﺖ، ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ درب  ﻫﺪاﯾــﺖ ﮐﻨﯿــﺪ و ﺣﺪاﻗــﻞ ﺑــﺎ دو ﭘﯿــﭻ ﺑــﻪ ﺑــﺎزوى ﻣﻨﺤﻨــﻰ 14 اﺗﺼﺎل دﻫﯿﺪ؛

AREION-0017

ﺑﺴــﺖ درب 12را در ﻗﺴــﻤﺖ وﺳــﻂ درب ﮔﺎراژ ﻧﺼــﺐ ﮐــﺮده و ﺑــﺎزوى  ﻣﻨﺤﻨــﻰ 14 را ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞ آن ﺑﺒﻨﺪﯾــﺪ. ﺑــﺮاى اﻃﻤﯿﻨــﺎن از اﺗﺼــﺎل  ﻣﻨﺎﺳــﺐ، ﺣﺘﻤــﺎً ﺑﺴــﺖ درب را ﭘﯿــﭻ و ﻣﻬــﺮه ﮐﻨﯿــﺪ و اﻃﻤﯿﻨــﺎن داﺷــﺘﻪ  ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐــﻪ ﻣﺤــﻞ اﺗﺼــﺎل، ﻣﻘﺎوﻣــﺖ ﻻزم ﺑــﺮاى ﺗﺤﻤــﻞ ﻓﺸــﺎر و ﮐﺸــﺶ ﻻزم را دارد؛

AREION-0018

راه اﻧﺪازى ﺳﯿﺴﺘﻢ  اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻬﺎﯾﻰ ﻗﺒﻞ از:

ﺑﺴﺖ ﻗﻔﻞ ﮐﻨﻨﺪه 16 را روى رﯾﻞ، در ﻣﺤﻠﻰ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﻮرس ﺑﺎزﺷﻮ درب اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ؛ﻧﺸﺎن اﺧﻄﺎر را روى ﻃﻨﺎب ﺧﻼص ﮐﻦ 7 ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ؛

ﺗﻐﺬﯾﻪ دﺳﺘﮕﺎه را وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ و ﺳﻮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ وﺻﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛

AREION-0019

هشدار:

برای جلوگیری از صدمات احتمالی و یا مرگ ناشی از برق گرفتگی یا آتش سوزی:

 • قبل از برداشتن کاور دستگاه و سیم بندی بعد دستگاه را قطع کنید.
 • اندازه سیم و کابل ها باید متناسب با استاندارد برقی کشور باشد.
 • از سیم رابط و آداپتور استفاده نکنید و اگر قسمت دوشاخه مدار را تغییر دادید استانداردهای ارتینگ مدار را رعایت کنید.

ﺧﻼص ﮐﻦ ﮐﺎرﺑﺮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد:

 • ﻃﻨــﺎب ﺧــﻼص ﮐــﻦ را ﺑﮑﺸــﯿﺪ ﺗــﺎ ﻗﺴــﻤﺖ ﻣﺘﺤــﺮك آن آزاد ﺷــﻮد. از آزاد ﺷــﺪن ﻗﺴــﻤﺖ ﻣﺘﺤــﺮك ﻣﻄﻤﺌــﻦ ﺷــﻮﯾﺪ. ﺣــﺎﻻ درب ﮔﺎراژ را ﺑــﻪ ﺻــﻮرت دﺳــﺘﻰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛
 • ﻗﺒــﻞ از اﺳــﺘﺎرت ﻣﺠــﺪد ﻣﻮﺗــﻮر، درب ﮔﺎراژ را ﺑــﻪ ﺻــﻮرت دﺳــﺘﻰ در ﺟﻬــﺖ ﺑــﺎز ﯾــﺎ ﺑﺴــﺘﻪ ﺷــﺪن درب ﺣﺮﮐــﺖ دﻫﯿــﺪ ﺗــﺎ دوﺑــﺎره ﻗﺴــﻤﺖ ﻣﺘﺤــﺮك ﺧــﻼص ﮐــﻦ درﮔﯿﺮ ﺷﻮد؛
 • توجه: در ﻫﻨــﮕﺎم ﺑــﺎز ﺑــﻮدن درب، اﻣــﮑﺎن دارد ﭘــﺲ از ﺧــﻼص ﮐــﺮدن درب ﺑــﺎ ﺳــﺮﻋﺖ و ﺷــﺘﺎب ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﺑﺴــﺘﻪ ﺷــﺪن ﺣﺮﮐــﺖ ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺑﺎﻋــﺚ آﺳــﯿﺐ ﺑــﻪ درب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛

AREION-0020

اتصالات:

اﺗﺼﺎل ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺿﺎﻓﻰ:

 • ﮐﺎور روى دﺳــﺘﮕﺎه را ﺑﺮاى دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ؛

AREION-0021

 • ﺳــﯿﻢ ﻫﺎى ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﻰ را روى ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ. در ﺻﻮرت اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﻰ

AREION-0022

ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺼﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ:

 1. ﺗﻮﺻﯿــﻪ ﻣــﻰ ﺷــﻮد ﺑــﺮاى اﻃﻤﯿﻨــﺎن از اﺗﺼــﺎﻻت و ﮐﻨﺘــﺮل ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﮐــﻮك ﻓﻨــﺮ درب، ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻣﻮﺗــﻮرى را ﺑــﻪ ﮐﻤــﮏ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺧــﻼص ﮐــﻦ ﮐﺎﻟﺴــﮑﻪ اى ﺷــﻤﺎره 8 ﺧﻼص ﮐﻨﯿﺪ و درب را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ در ﻃﻮل ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻄﮑﺎك و ﺗﻨﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮى اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد؛

ﺗﻮﺟــﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐــﻪ در روﻧــﺪ اﺗﻮﺳــﺖ، ﺣﺘﻤــﺎً درب ﺑــﻪ ﻣﻮﺗــﻮر ﻣﺘﺼــﻞ ﺑﺎﺷــﺪ و در ﺣﺎﻟــﺖ ﺧــﻼص اﺗﻮﺳــﺖ را ﻓﻌــﺎل ﻧﮑﻨﯿــﺪ ﺗــﺎ ﺑــﻪ درب آﺳــﯿﺐ ﺟــﺪى وارد ﻧﮑﻨﺪ؛

 1. ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ درب در ﮐﻞ ﻣﺴﯿﺮ، ﺧﻼص ﮐﻦ را در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﻗﻔﻞ ﮐﻨﯿﺪ؛
 2. دو ﺷﺎﺧﻪ را وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ روﺷﻦ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه از روﺷﻦ ﺑﻮدن LED نمایشگرمطمدن شوید.
 3. ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎى ﺗﻐﺬﯾﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ. اﺗﺼﺎﻻت دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد؛
 4. ﻣﺪار ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛

AREION-0023

تعریف و حذف ریموت:

ﺗﻌﺮﯾﻒ رﯾﻤﻮت:

کلید RF را  ۳ ثانیه نگه دارید نمایشگر cs را نمایش می دهد حالا ده ثانیه فرصت دارید A روی ریموت را بزنید cs سه بار چشمک میزند و سپس ثابت می‌ماند و بعد از چند ثانیه خاموش می شود ریموت شما تعریف شد.

حذف ریموت:

کلید  RF را ۱۰ ثانیه نگه دارید نمایشگر cs را نمایش میدهد هنگامی که روی نمایشگر cc را نشان دهد حافظه پاک می‌شود.

تعریف ریموت توسط یک ریموت کد داده شده :

کلید Aو Bرا پنج ثانیه با هم نگه دارید ال ای دی روشن می‌شود و فلاشر سیستم همزمان به چشمک زدن می کند حالا ۱۰ ثانیه فرصت دهید تا کلید دلخواه روی ریموت جدید را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید جدید بعد از خاموش شدن ال ای دی ها ذخیره میشود برای کپی از این روش باید ریموت ها را یکی یکی کد دهید.

ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد:

AREION-0024

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ:

 • قدم اول: دکمه SET را فشار دهید نمایشگر عملیاتی را نمایش می دهد.
 • قدم دوم برای بالا و پایین رفتن بین منوها از کلید UP و DOWN  استفاده کنید بعد از وارد شدن به یک منو عدد مربوط به آن در سمت راست نمایشگر نمایش داده می شود برای ذخیره کردن مقادیر از دکمه SET  استفاده کنید.

عملکرد تجهیزات جانبی:

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﺸﻤﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ در وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﻟﺖ درب ﻫﺎ رخ دﻫﺪ.

AREION-0025

ﻋﻤﻠﮑﺮد دﮐﻤﻪ ﺧﺎرﺟﻰ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎن از اﮐﺴﺲ ﮐﻨﺘﺮل:

اگر دکمه خارجی نصب گردد در حالت فشرده شدن به ترتیب فرمان های زیر را می دهد:

 • باز شو
 • استپ
 • بست

مشخصات:

AREION-0026

نام فایل: راهنمای نصب فارسی جک زیرسقفیAreion
سایز: 2.29 MB
فرمت: pdf
دانلود فایل