نماد اعتماد و اعتبار در ایران
ارائه انواع راهکارهای مختلف برای هر محیطی
بی رقیب در کیفیت بی نظیر در اجرا
راهنمای نصب زیرسقفی bft مدل BOTTICELLI

راهنمای نصب زیرسقفی bft مدل BOTTICELLI

راهنمای نصب زیرسقفی bft مدل BOTTICELLI

GENERALITÀ
Il sistema BOTTICELLI SMART BT A 850-1250 è adatto a motorizzare porte sezionali (Fig. 1), porte basculanti debordanti a molle a totale rientranza
(Fig. 2) e porte basculanti a contrappesi mediante un apposito braccio di traino (Fig. 3). L’altezza massima della porta basculante non deve superare
i 3 metri. L’installazione di facile esecuzione, permette un rapido montaggio senza alcuna modifica alla porta. Il blocco in chiusura è mantenuto
dal motoriduttore irreversibile.
GENERAL OUTLINE
The BOTTICELLI SMART BT A 850-1250 system is suitable for motorising sectional doors (fig. 1), protruding fully retracting spring-operated overhead doors (fig. 2) and counterweight overhead doors provided with an appropriate towing arm (fig. 3). The overhead door must not be higher
than 3 metres. Its easy installation allows fast fitting without needing the door to be modified. The irreversible gearmotor keeps the door locked
in the closing position.
GENERALITES
Le système BOTTICELLI SMART BT A 850-1250 est indiqué pour motoriser des portes multi-lames (fig. 1), des portes de garage débordantes à
ressorts complètement escamotables (fig. 2) et des portes de garage à contrepoids, au moyen d’un bras d’entraînement spécial (fig. 3).
La hauteur maximale de la porte de garage ne doit pas dépasser 3 mètres. L’installation, très facile à effectuer, permet un montage rapide sans
aucune modification de la porte. Le blocage en fermeture est maintenu par le motoréducteur irréversible.
ÜBERSICHT
BOTTICELLI SMART BT A 850-1250 eignet sich mit seinem speziellen Zugarm (Abb. 1) zur Motorisierung von Sektionaltoren (Abb. 2), überstehenden Feder-Schwingtoren mit Volleinzug (Abb. 3) und von Gegengewichts-Schwingtoren. Die Maximalhöhe des Schwingtores darf 3 Meter nicht
übersteigen. Die einfach durchzuführende Installation besteht aus einer schnellen Montage ohne Änderung des Tores.
DATOS GENERALES
El sistema BOTTICELLI SMART BT A 850-1250 es adecuado para motorizar puertas seccionales (Fig. 1), puertas basculantes desbordantes, completamente retráctiles, de muelles (Fig. 2) y puertas basculantes de contrapesos, mediante un brazo de arrastre especial (Fig. 3).
La altura máxima de la puerta basculante no debe superar los 3 metros. La instalación, de fácil ejecución, permite un rápido montaje sin necesidad
de modificar la puerta. El bloqueo de cierre es mantenido por el motorreductor irreversible.
ALGEMEENHEDEN
Het systeem BOTTICELLI SMART BT A 850-1250 is geschikt om sectiedeuren (fig.1), volledig inspringende overlappende klapdeuren met veer
(fig.2) en klapdeuren met tegenwichten middels een trekarm te motoriseren (fig.3). De maximum hoogte van de klapdeur mag de 3 meters niet
overschrijden. de installatie kan gemakkelijk worden uitgevoerd, en staat een snelle montage toe zonder enige wijziging aan de deur. De blokkering
in sluiting wordt bekomen door de onomkeerbare reductiemotor.

BOTTICELLI-01

BOTTICELLI

راهنمای نصب زیرسقفی-03 راهنمای نصب زیرسقفی-04

er installazioni che richiedano che l’operatore operi ad altezze superiori ai 2 metri rispetto al piano sottostante, è obbligatorio l’utilizzo di attrezzature con livelli di sicurezza
maggiori quali ad esempio ponteggi o trabatelli. Per attività extra-Italia verificare preventivamente la specifica normativa locale.
For installations that require the operator to operate at heights greater than 2 meters above the floor level, it is mandatory to use equipment with higher safety levels such
as scaffolding or rolling towers. For activities outside Italy, check the specific local legislation in advance.
Pour les installations qui exigent que l’opérateur travaille à des hauteurs supérieures à 2 mètres par rapport au plancher, utiliser impérativement des équipements avec
des niveaux de sécurité supérieurs tels qu’échafaudages ou chevalets. Pour les activités à l’étranger, consulter à l’avance les réglementations locales spécifiques.
Für Installationen, bei denen in Höhen von über 2 Meter über dem darunterliegenden Boden gearbeitet werden muss, müssen Ausrüstungen mit erhöhtem Sicherheitsniveau verwendet werden, wie zum Beispiel Maurerarbeitsbühnen oder fahrbare Gerüste. Überprüfen Sie bei Arbeiten außerhalb Italiens vorher die entsprechenden örtlichen Bestimmungen.
Cuando el operador debe trabajar a más de 2 metros del plano inferior, debe obligatoriamente utilizar equipos con mayores niveles de seguridad, como por ejemplo andamios y caballetes. Para actividades fuera del territorio italiano, consultar previamente las normas locales.
Voor installaties waarbij de operator op een hoogte van meer dan 2 meter boven het onderstaande niveau moet werken, is het verplicht uitrustingen te gebruiken met hogere beveiligingsniveaus, zoals ladders of steigers. Voor activiteiten buiten Italië, moet men vooraf de specifieke lokale normen controleren.*

برای مطالعه ادامه مطلب فایل pdf را مطالعه یا دانلود کنید.

نام فایل: راهنمای نصب زیرسقفی bft مدل BOTTICELLI
سایز: 5.590 MB
فرمت: PDF
دانلود فایل