نماد اعتماد و اعتبار در ایران
ارائه انواع راهکارهای مختلف برای هر محیطی
بی رقیب در کیفیت بی نظیر در اجرا
کاتالوگ کرکره های اتوماتیک شرکت البرز صنعت مبنا

کاتالوگ کرکره های اتوماتیک شرکت البرز صنعت مبنا

شرکت اﻟﺒﺮز ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺒﻨﺎ در ﺳﺎل 1381 ﺧﻮرﺷﯿﺪى ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺗﯿﻤﻰ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ و ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎى ﻣﺠﺮب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬارى ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور و ﻃﺮاح ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﻧﻈﺎرت و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻰ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻰ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات و ادوات ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ، ادارى و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

برای آشنایی با دیگر محصولات از جمله درب اتوماتیک، درب پارکینگ، درب شیشه ای، کرکره برقی، راهبند و غیره کلیک کنید.

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز روز ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺠﺮى، ﻣﺪﯾﺮان اﻟﺒﺮزﺻﻨﻌﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﺑﺮ اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﮐﻼن ، ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻣﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭼﻨﺪﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺬارى ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﻰ ﺳﺮ ﻟﻮ ﺣﻪ ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻰ ﮔﺬرد، ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ 9380 ﭘﺮوژه در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ داﻧﺶ ﻓﻨﻰ و دﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﺗﻮان ﮔﺮوه ﮐﺎرى اﻟﺒﺮزﺻﻨﻌﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ اﻟﺒﺮز ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎرى ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﻰ ﻫﻤﺮاه ﻣﻰ ﮔﺮدد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دو ﭼﻨﺪاﻧﻰ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺪاوم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ دوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮔﺬارد.

رﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ اﻟﺒﺮز ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ و اﻋﻄﺎى ﺑﯿﺶ از 30 ﺷﻌﺒﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﻰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻰ ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﯾﮏ ﻫﺪف و آن ﺧﺪﻣﺘﮕﺬارى ﺑﻪ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﻰ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎى اﯾﺮان ﮐﻪ هست.

Automatic shutters-002

چارت سازمانی

ﺷﺮﮐﺖ اﻟﺒﺮز ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺶ واﺣﺪ ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.

واحد مدیریت:

اﯾﻦ واﺣﺪ ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﮐﻼن ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى و اﻋﻼم ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

واحد بازرگانی:

اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ داﺧﻠﻰ ﺑﺎ دو ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ، وﻇﯿﻔﻪ راﯾﺰﻧﻰ ، ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

واحد فنی مهندسی:

اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺠﺮب در ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮق اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺑﺮق ﻗﺪرت ، ﻣﺴﮑﺎﻧﯿﮏ و IT ﻃﺮاﺣﻰ، ﻧﻈﺎرت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

واحد فروش:

اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﻫﺎ ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﻓﺮوش ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ در ﺷﺮﮐﺖ اﻟﺒﺮز ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد.

واحد مالی حقوقی:

اﯾﻦ واﺣﺪ از ﺗﻠﻔﯿﻖ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻰ  􀀁ادارى و ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﻰ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻰ از ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬارى ﺑﺮاى ﮐﺎﻻ ﺗﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺎﻟﻰ ﭘﺮوژه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮده و ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻧﯿﺰ از ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﻰ را ﻋﻬﺪه دار ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

واحد اجرایی و خدمات:

اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎى ﻣﺠﺮب ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﺧﺎص دوره ﻫﺎﯾﻰ را ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺳﭙﺮى ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮى ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺮم اﺟﺮاﯾﻰ در ﺑﺨﺶ ﻧﺼﺐ وﺧﺪﻣﺎت در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ASM – U

ﺗﯿﻐﻪ دو ﺟﺪاره اﮐﺴﺘﺮود آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺎ رﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي درب ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﻋﺮﯾﺾ و اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﻰ داراى درﺟﻪ ب ﻫﺴﺘﻨﺪ.

نام محصول : ASM-U (تیغه دو جداره اکسترود آلمینیوم)

ضخامت تیغه:…………………………….. 20 میلیمتر

پهنای مفید تیغه:…………………………… 100 میلیمتر

وزن ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ:………………………… 10.5 کیلوگرم

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﻔﺎع ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ:…………………. 8 متر

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ:………………..74.4 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

Produt name :profile asm u

Naminal thickness:……….……………….20 mm

Surface area:…………………………..100 mmBasic

weight:……………………….…..………..10.5kg/m2

Maximum width of use:……………………….9.2 m

Maximum height of use:………..……………8m

Slats for 1m height:………………………….10 slats

ASM-U

نام محصول ASM –I

ﺗﯿﻐﻪ دو ﺟﺪاره اﮐﺴﺘﺮود آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺎ رﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي درب ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ و اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﻰ داراى درﺟﻪ ج ﻫﺴﺘﻨﺪ.

نام محصول : ASM – I (تیغه دو جداره اکسترود آلمینیوم)

ضخامت تیغه:…………………………….. 18 میلیمتر

پهنای مفید تیغه:…………………………… 78 میلیمتر

وزن ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ:………………………… 8.5 کیلوگرم

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﻔﺎع ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ:…………………. 8 متر

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ:………………..74.4 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺗﻌﺪاد ﺗﯿﻐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮارﺗﻔﺎع:……………………..12.8 ﺗﯿﻐﻪ

Produt name :profile asm I

Naminal thickness:……..……………………….18 mm

Surface area:……………………………………..78 mm

Basic weight:………………………………….8.5kg/m2

Maximum width of use:……….………………..6.8 m

Maximum height of use:……………………………8m

Maximum area…………………………………54.4 m2

Slats for 1m height:…………….…………….12.8 slats

ASM-I

نام محصول : ASM- L

ﺗﯿﻐﻪ دو ﺟﺪاره اﮐﺴﺘﺮود آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺎ رﻧﮓ دﮐﻮرال ﺑﺮاى ﻣﺤﯿﻄﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮى اﺳﺎﺳﻰ در ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻃﺮﺣﻬﺎى دﮐﻮرال در ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺮوز ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل : ASM L  (تیغه دو جداره اکسترود آلمینیوم)

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﯿﻐﻪ:  ……………………………………..12 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

ﭘﻬﻨﺎي ﻣﻔﯿﺪ ﺗﯿﻐﻪ:………………………………….45  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

وزن ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ:…………………………………..8  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺮض ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ……………………………….4ﻣﺘﺮ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﻔﺎع ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ:…………………………….6 ﻣﺘﺮ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ:……………………24 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺗﻌﺪاد ﺗﯿﻐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮارﺗﻔﺎع:……………………..22.2 ﺗﯿﻐﻪ

Produt name :profile asm l

Naminal thickness:…………………….……….12 mm

Surface area:…………………………..………..45 mm

Basic weight:……………………………..…..8kg/m2

Maximum width of use:………………..…………..4m

Maximum height of use:……………………………6m

Maximum area:………………………………….24 m2

Slats for 1m height:………………………..22.2 slats

ASM-L

نام محصول : ASM – K

ﺗﯿﻐﻪ رول ﻓﺮم ﺑﺎ رﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ درب روﻻپ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﯾﻘﻰ ﺑﺮاى ﺻﺪا و دﻣﺎ اﯾﻔﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل : ASM K(ﺗﯿﻐﻪ رول ﻓـﺮم ﺑﺎ ﻓﻮم ﭘﻠﻰ ﯾﻮرﺗﺎن)

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﯿﻐﻪ:  ……………………………………..23 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

ﭘﻬﻨﺎي ﻣﻔﯿﺪ ﺗﯿﻐﻪ:……………………………….91.4  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

وزن ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ:…………………………………12  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺮض ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ……………………………….8ﻣﺘﺮ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﻔﺎع ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ:…………………………. 6.5ﻣﺘﺮ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ:……………………45 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺗﻌﺪاد ﺗﯿﻐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮارﺗﻔﺎع:……………………..10.9 ﺗﯿﻐﻪ

Produt name :profile asm k

Naminal thickness:……………….……………….23 mm

Surface area:……………………….………..…..91.4 mm

Basic weight:……………………………………. 12kg/m2

Maximum width of use:………..……………………..8m

Maximum height of use:……………………………6.5m

Maximum area:…………………………………….45 m2

Slats for 1m .height:…………………………….10.9slats

ASM-K

نام محصول : ASM-G

ﺗﯿﻐﻪ اﮐﺴﺘﺮود آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻏﻀﺮوﻓﻰ ﺑﺎ رﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و در ﻣﺪﻟﻬﺎى ﺷﻔﺎف ﭘﻠﻰ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻣﺤﯿﻄﻬﺎى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﺗﺠﺎرى، ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻰ و ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﯿﻐﻪ ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ.

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل : ASM-G (تیغه آلمینیوم و پلکسی گلاس)

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﯿﻐﻪ:  ……………………………………..13 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

ﭘﻬﻨﺎي ﻣﻔﯿﺪ ﺗﯿﻐﻪ:………………………………….97  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

وزن ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ:…………………………………10  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺮض ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ……………………………….4ﻣﺘﺮ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﻔﺎع ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ:……………………………..4ﻣﺘﺮ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ:……………………16 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

Produt name :profile asm g

Naminal thickness:………………..……………….13 mm

Surface area:………………………………………..97 mm

Basic weight:…………………….………………..10kg/m2

Maximum width of use:………..……………………..4m

Maximum height of use:………………………………4m

Maximum area:…………………..………………….16 m2

Slats for 1m height:……………….…………….10.3 slats

ASM-G

نام محصول: ASM – P (تیغه رول فرم یا فوم پلی یورتان)

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﯿﻐﻪ:  ……………………………………..13 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘر

ﭘﻬﻨﺎي ﻣﻔﯿﺪ ﺗﯿﻐﻪ:………………………………….56  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

وزن ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ:……………………………….. 8.5 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺮض ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ……………………………….4ﻣﺘﺮ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﻔﺎع ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ:…………………………….6 ﻣﺘﺮ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ:……………………24 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺗﻌﺪاد ﺗﯿﻐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮارﺗﻔﺎع:……………………..17.8 ﺗﯿﻐﻪ

Produt name :profile asm p

Naminal thickness:……………………..……….13 mm

Surface area:……………………………..….…..56 mm

Basic weight:………………………………….8.5kg/m2

Maximum width of use:…………………….……..4m

Maximum height of use:…………………….………6m

Maximum area:…………………………….…….24 m2

Slats for 1m height:………………….……….17.8 slats

 

ASM-P

 

 

 

نام فایل: کاتالوگ کرکره های اتوماتیک شرکت البرز صنعت مبنا
سایز: 46.7 MB
فرمت: PDF
دانلود فایل