نماد اعتماد و اعتبار در ایران
ارائه انواع راهکارهای مختلف برای هر محیطی
بی رقیب در کیفیت بی نظیر در اجرا
راهنمای نصب فارسی جک الکترومکانیک Nyx

راهنمای نصب فارسی جک الکترومکانیک Nyx

هشدارهای اولیه:

ﻟﻄﻔــﺎ ﻗﺒــﻞ از ﻧﺼــﺐ و راه اﻧــﺪازى، ﺗﻮﺿﯿﺤــﺎت اﯾــﻦ دﻓﺘﺮﭼــﻪ را ﺑــﺎ دﻗــﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿــﺪ  اﯾﻦ راﻫﻨـــــﻤﺎ ﺑﺮاى اﺳـﺘـــــﻔﺎده اﻓـــــﺮاد ﮐﺎر آزﻣـــﻮده و ﻣﺘﺨﺼــﺺ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷـــــﺪه اﺳـــﺖ و اﯾــــﻦ  ﺷـــــﺮﮐﺖ ﻫﯿﭽــــﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺘﻰ در ﻗﺒــﺎل ﻧﺼــﺐ و راه اﻧــﺪازى ﺗﻮﺳـــــﻂ اﻓــﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺘﺨـــﺼــــﺺ ﺑــﻪ ﻋﻬـــﺪه ﻧﺨﻮاﻫــــﺪ داﺷﺖ؛

ﺑــﺮاى ﻣﺠﺮﯾــﺎن ﻧﺼــﺐ، ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ اﻟﺒــﺮز ﺻﻨﻌــﺖ ﻣﺒﻨــﺎ ﺻــﺎدر ﻣــﻰ ﮔــﺮدد. ﺣﺘﻤــﺎً از ﻣﺠــﺮى ﻧﺼــﺐ ﺧــﻮد  ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن ﻧﺼــﺐ را درﺧﻮاﺳــﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿــﺪ و ﺟﻬــﺖ ﭘﯿﮕﯿــﺮى اﻣــﺮ ﺧﺪﻣــﺎت، ﺷــﻤﺎره ﻋﻀﻮﯾــﺖ آﻧﻬﺎ را ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪارى ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛

در اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ، ﻫـــﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ روﺑــــﺮو ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ، دﻗﺖ ﺑﯿﺸــــﺘﺮى ﻣﺒﺬول ﺑﻔــﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؛  ﻣﺮاﻗــﺐ ﺧﻄــﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ در ﻫﻨــﮕﺎم ﻧﺼــﺐ و راه اﻧــﺪازى ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑﺎﺷــﯿﺪ و اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــﻰ ﻣﺤــﻞ ﻧﺼﺐ را رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؛

در ﺻﻮرﺗﯿﮑــﻪ در ﻧﺼــﺐ و راه اﻧــﺪازى ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺗﻮﺻﯿــﻪ ﻫــﺎى اﯾﻤﻨــﻰ و اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ رﻋﺎﯾــﺖ ﺷــﻮﻧﺪ، ﺳﯿﺴــﺘﻢ از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛

ﻗﺒــﻞ از ﻧﺼــﺐ و راه اﻧــﺪازى ﺳﯿﺴــﺘﻢ، از ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺻﺤﯿــﺢ درب و اﺗﺼــﺎﻻت آن اﻃﻤﯿﻨــﺎن ﺣﺎﺻــﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ؛ﮐﻠﯿــﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫــﺎى ﮐﻨﺘﺮﻟــﻰ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــﻰ درب را دور از دﺳــﺘﺮس ﮐــﻮدﮐﺎن ﻗــﺮار دﻫﯿــﺪ؛ﻗﺒــﻞ از اﻧﺠــﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗــﻰ، ﺑــﺮق دﺳــﺘﮕﺎه را ﻗﻄــﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ و ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘــﻰ را رﻋﺎﯾــﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿــﺪ؛در ﺻــــــﻮرت ﻟــــــــــﺰوم ﺳـــــــﯿﺴـــــــــﺘﻢ ارﺗﯿﻨــــــﮓ را اﻋﻤــﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ؛  ﻫﯿــﭻ ﻧــﻮع ﺗﻐﯿﯿــﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻠــﻰ در ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻧﺼــﺐ اﻋﻤــﺎل ﻧﺸــﻮد، ﻣﮕــﺮ در ﺻﻮرﺗﯿﮑــﻪ در اﯾــﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ذﮐــﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛

ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ ﮐــﻪ درب در ﺣﺎﻟــﺖ ﺧــﻼص ﻧﯿﺴــﺖ ﻫﺮﮔــﺰ آن را ﺑﺼــﻮرت دﺳــﺘﻰ ﺑــﺎز و ﺑﺴــﺘﻪ ﻧﮑﻨﯿــﺪ؛  در ﺻــﻮرت ﺑــﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺧﻄــﺎ در ﻫﻨــﮕﺎم ﻧﺼــﺐ ﮐــﻪ در اﯾــﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑــﻪ آن اﺷــﺎره ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ، ﻟﻄﻔــﺎ  ﺑــﺮاى درﯾﺎﻓــﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾــﻰ ﺑــﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔــﻰ ﻫــﺎى ﺷــﺮﮐﺖ اﻟﺒــﺮز ﺻﻨﻌــﺖ ﻣﺒﻨــﺎ در ﺷــﻬﺮ ﺧــﻮد ﺗﻤــﺎس ﺣﺎﺻــﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؛

ﻣﻮﺗﻮرﻫــﺎى دﺳــﺘﮕﺎه ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ﺻﺮﻓــﺎً ﺟﻬــﺖ ﺑــﺎز و ﺑﺴــﺘﻪ ﮐــﺮدن درب ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﻏﯿــﺮ از ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ درب، دﺳﺘﮕﺎه را از ﮔﺎراﻧﺘﻰ ﺧﺎرج ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛

ﻗﺒــﻞ از اﺳــﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴــﺘﻢ، ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﻣﺤﺘﻮﯾــﺎت اﯾــﻦ راﻫﻨﻤــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ و اﻋﻤــﺎل ﮔــﺮدد؛  در ﺻــﻮرت ﻟــﺰوم در ﻧﻘﺎﻃــﻰ ﮐــﻪ اﺣﺘﻤــﺎل ﺧﻄــﺮ وﺟــﻮد دارد، ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﻟﯿﺒــﻞ ﻫــﺎى اﺧﻄــﺎر ﺧﻄــﺮ را در ﺳــﻤﺖ داﺧﻞ و ﺧﺎرج درب ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛

ﺟﻬــﺖ ﺣﻔــﻆ راﻧﺪﻣــﺎن و ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻋﻤﻠﮑــﺮد در ﻫﻨــﮕﺎم اﺗﺼــﺎل ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﺟﺎﻧﺒــﻰ از ﻗﻄﻌــﺎت و ﺗﺠﻬﯿــﺰات  اﺳــﺘﺎﻧﺪارد و ﻓﺎﺑﺮﯾــﮏ ﺑﻼﻧﮑــﻮ اﺳــﺘﻔﺎده ﻓﺮﻣﺎﺋﯿــﺪ. اﺳــﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌــﺎت ﺟﺎﻧﺒــﻰ ﻏﯿــﺮ ﻓﺎﺑﺮﯾــﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ  ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻄﺎل ﮔﺎراﻧﺘﻰ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻮد؛

نقشه نصب استاندارد:

NYX-0001

 • ﻓﻼﺷﺮ24 وﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل آﻧﺘﻦ
 • ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪار ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺠﯿﺘﺎل
 • ﭼﺸﻤﻰ
 • ﺟﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻫﺮا ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ 24 وﻟﺖ DC
 • رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل
 • ﻓﺮﻣﺎن دﺳﺘﻰ و ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد (آپشنال)

اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ

 • اﺑﻌــﺎد ﻧﺼــﺐ ﭘﺎﯾــﻪ ﻫــﺎى ﺟــﮏ را ﺑــﻪ ﺗﻨﺎﺳــﺐ زاوﯾــﻪ ﺑﺎزﺷــﻮى ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز، ﺑﺮاﺳــﺎس ﻧﻤﻮدارﻫــﺎى ذﯾــﻞ اﻧﺘﺨــﺎب و ﻧــﮑﺎت زﯾــﺮ را ﻣﺪﻧﻈــﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 • ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ از ﺣﺮﮐﺖ آزاداﻧﻪ درب ﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ؛
 • ﻟﻮﻻﻫﺎى درب ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮاى ﺣﺮﮐﺖ راﺣﺖ ﺗﺮ روﻏﻦ ﮐﺎرى ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
 • ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ درب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
 • ﻫﯿﭻ اﺻﻄﮑﺎﮐﻰ ﺑﯿﻦ دو درب و ﯾﺎ درب ﺑﺎ زﻣﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
 • اﮔــﺮ ﭼــﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ون و ﮔﺸــﺘﺎور درب را دارد، وﻟــﻰ ﺑﻬﺘــﺮ اﺳــﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ وزن درب، ﺗﻨﻈﯿﻤــﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛
 • ﺑﺮاى داﺷﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزده و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺘﻤﺎ از ﺟﺪاوﻟﻰ ﮐﻪ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ؛

درب داخل بازشو:

NYX-0002

درب بیرون بازشو:

NYX-0003

نمودار زاویه بازشو بر اساس فاضله براکت از لولای درب:

NYX-0004

نحوه اتصال پایه براکت به سیستم برای حالت داخل بازشو:

NYX-0005

براکت پشت سیستم را نصب و روی ستون ثابت کنید.

 

نحوه اتصال سیستم موتوری:

NYX-0006

عملیات اطمینان و ثابت کردن سیستم

 • جک را در حالت خلاص قرار دهید و مطابق شکل های شماره یک و دو را در جای خود قرار دهید
 • مطمئن شوید که جک ها در موقعیت های زیر درب ها به صورت کامل تراز نصب شده باشند
 • درب ها در حال بسته
 • درب ها در حال کاملاً باز
 • در بها در حال نیمه باز
 • در صورت نیاز به جوشکاری پایه ها جهت جلوگیری از آسیب جرقه جوشکاری به جک ها آنها را از بقیه جدا کنید.

 

نحوه اطلاع از اتصال سیم ها :

NYX-0007

توجه مراقب کشیده شدن کابل در هنگام باز شدن و بسته شدن درب ها در هنگام نصب باشید.

خلاص کردن استراری سیستم :

در صورت قطعی برق و یا تنظیم سیستم می تواند به صورت دستی جک ها را خلاص نمایید و در قسمت داخلی در بایستید و کلید خلاص کن آن را در قسمت خلاص کن تعبیه شده در زیر کوچک وارد کنید و سپس آن را ۱۸۰ درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و درب را با فشار دست باز کنید برای قفل مجدد چکها کلید را وارد قسمت خلافکار نمایید و آن را ۱۸۰ درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

NYX-0008

نقشه اتصالات برد بلانکو:

NYX-0009

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﯾﻤﻮت و اﺗﻮﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه:

NYX-0010

ﺗﻨﻈﯿﻢ رﯾﻤﻮت:

ﺑــﺮاى ﮐــﺪ ﮐــﺮدن ، اﺑﺘــﺪا ﺑــﺎ ﻓﺸــﺮدن دﮐﻤــﻪ ok ، وارد ﻣﻨــﻮ ﺷــﻮﯾﺪ و ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دﮐﻤــﻪ ﻫــﺎى + و –  در ﻣﻨــﻮ ﺣﺮﮐﺖ  ﮐﻨﯿــﺪ ﺗــﺎ ﺑــﻪ ﭘﺎراﻣﺘــﺮ 0.A. ﺑﺮﺳــﯿﺪ و ﺳــﭙﺲ دﮐﻤــﻪ ok  راﻣﺠﺪد ﺑﻔﺸــﺎرﯾﺪ ﺗــﺎ وارد زﯾﺮ ﺷــﺎﺧﻪ ﻣﻨﻮى اﺻﻠﻰ ﺷــﻮﯾﺪ و ﻣﺠﺪد  ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دﮐﻤــﻪ ﻫــﺎى + و – ، ﺑــﻪ ﭘﺎراﻣﺘــﺮ A. ﺑﺮﺳــﯿﺪ و ﻣﺠــﺪد دﮐﻤــﻪ ok را ﻓﺸــﺎر دﻫﯿــﺪ، دﺳــﺘﮕﺎه در ﺣﺎﻟــﺖ ﮐــﺪ ﮔﯿــﺮى ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿــﺮد. در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﮐﻤﻪ رﯾﻤﻮت را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺪﮔﯿﺮى اﻧﺠﺎم ﺷﻮد

NYX-0011

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣﺴﯿﺮ و اﺗﻮﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه:

ﭘــﺲ از ورود ﺑــﻪ ﺣﺎﻟــﺖ 0.A. ﺑــﻪ ﻣﻨــﻮى a -2 رﻓﺘﻪ و دﮐﻤــﻪ ok را ﺑﺰﻧﯿﺪ، درب ﺷــﻤﺎره 2 ﮐﻪ ﺑﺮ روى آن ﻗﻔﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻰ‌ﺷــﻮد، ﺷــﺮوع   به ﺣﺮﮐــﺖ در ﺣﺎﻟــﺖ ﺑــﺎز ﺷــﺪن ﻣــﻰ ﮐﻨــــﺪ، در ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣــﻰ ﺧﻮاﻫﯿـــــﺪ ﺗﻐﯿﯿـــــﺮ ﺳــــﺮﻋﺖ ﺣﺎﻟــﺖ ﮐﻨﺪ ﺷــﻮﻧﺪﮔﻰ ﻓﻌﺎل ﺷـــــﻮد،  دﮐﻤــﮥ 1 رﯾﻤــﻮت را ﻓﺸــﺎر دﻫﯿــﺪ. از آن ﻧﻘﻄــﻪ درب ﺑــﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾــﻪ ﮐﻨــﺪ، ﻣﺴــﯿﺮ را ﻃــﻰ ﻣــﻰ ﮐﻨــﺪ ﺗــﺎ ﺑــﻪ اﻧﺘﻬــﺎى ﻣﺴــﯿﺮ  ﺑﺮﺳــﺪ و ﺑــﺮاى ﺧﺎﺗﻤــﻪ دادن ﺑــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻟﻨﮕــﻪ دوم، دﮐﻤــﻪ 1 رﯾﻤــﻮت را ﻣﺠــﺪداً ﺑﻔﺸــﺎرﯾﺪ، درب1  ﺷــﺮوع ﺑــﻪ ﺣﺮﮐــﺖ ﻣﯿﮑﻨــﺪ،  در ﺟﺎﯾﯿﮑــﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿــﻢ درب 1 ﺑــﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾــﻪ ﮐُﻨــﺪ، ﻣﺴــﯿﺮ را ﻃﻰ ﮐﻨﺪ، دﮐﻤﻪ 1 را ﺑﻔﺸــﺎرﯾﺪ و در اﻧﺘﻬﺎى ﻣﺴــﯿﺮ ﮐــﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ درب  ﺗﻮﻗــﻒ ﮐﻨــﺪ، ﻣﺠــﺪد دﮐﻤــﻪ رﯾﻤــﻮت را ﺑﻔﺸــﺎرﯾﺪ. درب ﺑــﻪ ﺻــﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿــﮏ ﺷــﺮوع ﺑــﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﺷــﺪن ﻣــﻰ ﮐﻨــﺪ و ﭘــﺲ از ﻃــﻰ اﯾــﻦ ﮐﻮرس، ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، ﻣﺴﯿﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؛

رﯾﺴﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮد NYX ﺑﻼﻧﮑﻮ:

از ﻣﻨﻮى اﺻﻠﻰ 0-A  ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ A -3 وارد ﺷﻮﯾﺪ و دﮐﻤﻪOK  اوﮐﻰ را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ، ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ؛

ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺒﺎب ﮐﺸﻰ:

ﺟﻬــﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧــﺪن درب در زﻣــﺎن ﺗــﺮدد ﻣــﺪاوم از درب ﻣﻰ ﺗــﻮان از منوی 2-L ﮔﺰﯾﻨﻪ L – 4  را درﺣﺎﻟﺖ ON ﻗﺮار دﻫﯿــﺪ، در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  وﻗﺘــﻰ درب ﺑــﺎز ﺷــﻮد، ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑــﺮاى ﺑﺴــﺘﻪ ﺷــﺪن 5 ﺛﺎﻧﯿــﻪ زﻣــﺎن ﻣﯿﺪﻫــﺪ، اﮔــﺮ دﮐﻤــﻪ رﯾﻤــﻮت در اﯾــﻦ زﻣــﺎن ﻣﺠﺪد ﻓﺸــﺮده ﺷــﻮد،  درب ﺑﻄــﻮر ﮐﺎﻣــﻞ ﺑــﺎز ﻣــﻰ ﻣﺎﻧــﺪ ﺗــﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑــﻪ ﻣﺠــﺪد دﮐﻤــﻪ رﯾﻤــﻮن زده ﺷــﻮد. اﯾــﻦ ﺣﺎﻟــﺖ اﺻﻄﻼﺣــﺎً ﺑــﻪ ﺣﺎﻟــﺖ اﺳــﺒﺎب ﮐﺸــﻰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؛

ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮏ ﻟﻨﮕﻪ:

اﮔــﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤــﺎت رﯾﻤــﻮت ﻓــﻮل ﮐﺎﻧــﺎل را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﺎﺷــﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿــﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮏ ﻟﻨﮕــﻪ را ﺑﺮاى رﯾﻤﻮت ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻣﻨﻮى 4.C از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪ C.3 اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺪ دﻫﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه رادﯾﻮﯾﻰ:

NYX-0012

تعریف منوهای برنامه پذیر:

NYX-0013

راﻫﻨﻤﺎى LED های ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه:

NYX-0014

راهنمای نصب چشمی:

ﭼﺸﻤﻰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ روى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺼﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﯾﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺿــﺪ آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﻄــﻊ ﺷﺪن ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺷﻌﻪ ارﺳﺎﻟﻰ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻧﻊ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ اﺷﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺻﺎدر ﻣﯿﮕﺮدد؛

NYX-0015

ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازى

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ 1، ﮐﺎور روى دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ 2، ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؛

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ 3، ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﭼﺸﻤﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪه را در ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؛

از ﻧﺒــﻮد ﻣﺎﻧــﻊ ﺑﯿــﻦ ﭼﺸــﻤﻰ ﻓﺮﺳــﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧــﺪه اﻃﻤﯿﻨــﺎن ﺣﺎﺻــﻞ ﮐﻨﯿــﺪ. ﺑــﺮاى ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﭼﺸــﻤﻰ ﻫــﺎ، ﻓﺮﺳــﺘﻨﺪ و ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ راﺳﺘﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ؛

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭼﺸﻤﻰ را وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ LED روى ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛

ﺑــﺮ روى ﭼﺸــﻢ ﻫــﺎ ﺟﺎﻣﭙﺮﻫﺎﯾــﻰ وﺟــﻮد دارﻧــﺪ ﮐــﻪ با J1 و J2 در ﺷــﮑﻞ 2 ﻧﻤﺎﯾــﺶ داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ. در ﺣﺎﻟﺘــﻰ ﮐــﻪ ﺟﺎﻣﭙــﺮ در  ﺣﺎﻟــﺖ ﻧﺮﻣــﺎل ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ  ﺷــﻮد، ﻗــﺎدر ﺑــﻪ ﭘﻮﺷــﺶ  10ﻣﺘــﺮ ﻓﺎﺻﻠــﻪ ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﺪ و اﮔــﺮ ﭘﺎﯾــﻪ ﺟﺎﻣﭙــﺮ را ﺗﻐﯿﯿــﺮ دﻫﯿﺪ، ﻗﺪرت ﭼﺸــﻤﻰ ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﺎﺑﺮ 03 ﻣﺘﺮى راه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛

ﺑــﺮاى اﻓﺰاﯾــﺶ دﻗــﺖ و ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻧﺼــﺐ، اﯾﻦ ﭼﺸــﻤﻰ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﭼﺮﺧﺶ  180درﺟﻪ ﺣــﻮل ﻣﺤﻮر ﺧــﻮد را دارد، ﺑﺮاى اﯾــﻦ ﮐﺎر دو ﭘﯿﭻ ﭘﺎﯾﻪ داﺧﻠﻰ را ﮐﻤﻰ ﺷﻞ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ زاوﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺑﺮد و ﻟﻨﺰ داده و ﻣﺠﺪد ﭘﯿﭻ ﻫﺎ را ﺳﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛

ﺗﻮﺟﻪ : دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﻧﺼﺐ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ورود ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ داﺧﻞ آن اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛

NYX 0016

NYX 0017

اﺑﻌﺎد ﺟﮏ ﺑﺎزوﯾﻰ NYX:

NYX-0018

ویژگی‌های فنی سیستم:

NYX-0019

طریقه نگهداری:

 • ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ 6 ﻣﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
 • اﮔــﺮ از دﺳــﺘﮕﺎه زﯾــﺎد اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﻰ ﮐﻨﯿــﺪ، ﻣــﺪت زﻣــﺎن اﻧﺠــﺎم اﯾــﻦ ﻋﻤﻠﯿــﺎت را درﺑــﺎزه زﻣﺎﻧــﻰ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘــﺮى اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؛
 • ﭘﯿﭻ ﻫﺎ، ﭘﯿﻦ ﻫﺎ و ﻟﻮﻻﻫﺎ را ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺲ ﺗﻤﯿﺰ و روان ﮐﻨﯿﺪ؛
 • ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
 • اﺗﺼــﺎﻻت و ﺳــﯿﻢ ﻫــﺎ را ﭼــﮏ ﮐﻨﯿــﺪ ﮐــﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑــﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و آﺳــﯿﺐ دﯾﺪﮔــﻰ و ﺧﺮاﺷــﯿﺪﮔﻰ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
 • ﭘﯿﺴﺘﻮن ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ روﻏﻦ ﮐﺎرى ﻧﺪارد وﻟﻰ ﻟﻮﻻﻫﺎى درب را روﻏﻦ ﮐﺎرى ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛
 • در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ درب ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﺑﺮﻗﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﻰ آن را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ؛
 • ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ را وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ؛
 • ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدن ﺑﺮق را ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﯿﺪ؛
 • ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻼص ﮐﻦ را ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﯿﺪ؛
 • ﭼﺸﻤﻰ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﻰ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؛

 

نام فایل: راهنمای نصب فارسی جک الکترومکانیک Nyx
سایز: 1.720 MB
فرمت: pdf
دانلود فایل