نماد اعتماد و اعتبار در ایران
ارائه انواع راهکارهای مختلف برای هر محیطی
بی رقیب در کیفیت بی نظیر در اجرا
راهنمای فارسی سیستم جک زئوس بلانکو

راهنمای فارسی سیستم جک زئوس بلانکو

ﺟﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﯿﮏ زﺋﻮس بلانکو

هشدارهای اولیه:

ﻟﻄﻔــﺎ ﻗﺒــﻞ از ﻧﺼــﺐ و راه اﻧــﺪازى، ﺗﻮﺿﯿﺤــﺎت اﯾــﻦ دﻓﺘﺮﭼــﻪ را ﺑــﺎ دﻗــﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿــﺪ اﯾﻦ راﻫﻨـــــﻤﺎ ﺑﺮاى اﺳـﺘـــــﻔﺎده اﻓـــــﺮاد ﮐﺎر آزﻣـــﻮده و ﻣﺘﺨﺼــﺺ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷـــــﺪه اﺳـــﺖ و اﯾــــﻦ ﺷـــــﺮﮐﺖ ﻫﯿﭽــــﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺘﻰ در ﻗﺒــﺎل ﻧﺼــﺐ و راه اﻧــﺪازى ﺗﻮﺳـــــﻂ اﻓــﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺘﺨـــﺼــــﺺ ﺑــﻪ ﻋﻬـــﺪه ﻧﺨﻮاﻫــــﺪ داﺷﺖ؛
ﺑــﺮاى ﻣﺠﺮﯾــﺎن ﻧﺼــﺐ، ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ اﻟﺒــﺮز ﺻﻨﻌــﺖ ﻣﺒﻨــﺎ ﺻــﺎدر ﻣــﻰ ﮔــﺮدد. ﺣﺘﻤــﺎً از ﻣﺠــﺮى ﻧﺼــﺐ ﺧــﻮد ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن ﻧﺼــﺐ را درﺧﻮاﺳــﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿــﺪ و ﺟﻬــﺖ ﭘﯿﮕﯿــﺮى اﻣــﺮ ﺧﺪﻣــﺎت، ﺷــﻤﺎره ﻋﻀﻮﯾــﺖ آﻧﻬﺎ را ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪارى ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛
در اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ، ﻫـــﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ روﺑــــﺮو ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ، دﻗﺖ ﺑﯿﺸــــﺘﺮى ﻣﺒﺬول ﺑﻔــﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؛ ﻣﺮاﻗــﺐ ﺧﻄــﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ در ﻫﻨــﮕﺎم ﻧﺼــﺐ و راه اﻧــﺪازى ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑﺎﺷــﯿﺪ و اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــﻰ ﻣﺤــﻞ ﻧﺼﺐ را رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؛
در ﺻﻮرﺗﯿﮑــﻪ در ﻧﺼــﺐ و راه اﻧــﺪازى ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺗﻮﺻﯿــﻪ ﻫــﺎى اﯾﻤﻨــﻰ و اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ رﻋﺎﯾــﺖ ﺷــﻮﻧﺪ، ﺳﯿﺴــﺘﻢ از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
ﻗﺒــﻞ از ﻧﺼــﺐ و راه اﻧــﺪازى ﺳﯿﺴــﺘﻢ، از ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺻﺤﯿــﺢ درب و اﺗﺼــﺎﻻت آن اﻃﻤﯿﻨــﺎن ﺣﺎﺻــﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ؛ﮐﻠﯿــﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫــﺎى ﮐﻨﺘﺮﻟــﻰ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــﻰ درب را دور از دﺳــﺘﺮس ﮐــﻮدﮐﺎن ﻗــﺮار دﻫﯿــﺪ؛ﻗﺒــﻞ از اﻧﺠــﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗــﻰ، ﺑــﺮق دﺳــﺘﮕﺎه را ﻗﻄــﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ و ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘــﻰ را رﻋﺎﯾــﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿــﺪ؛در ﺻــــــﻮرت ﻟــــــــــﺰوم ﺳـــــــﯿﺴـــــــــﺘﻢ ارﺗﯿﻨــــــﮓ را اﻋﻤــﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ؛ ﻫﯿــﭻ ﻧــﻮع ﺗﻐﯿﯿــﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻠــﻰ در ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻧﺼــﺐ اﻋﻤــﺎل ﻧﺸــﻮد، ﻣﮕــﺮ در ﺻﻮرﺗﯿﮑــﻪ در اﯾــﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ذﮐــﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛
ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ ﮐــﻪ درب در ﺣﺎﻟــﺖ ﺧــﻼص ﻧﯿﺴــﺖ ﻫﺮﮔــﺰ آن را ﺑﺼــﻮرت دﺳــﺘﻰ ﺑــﺎز و ﺑﺴــﺘﻪ ﻧﮑﻨﯿــﺪ؛ در ﺻــﻮرت ﺑــﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺧﻄــﺎ در ﻫﻨــﮕﺎم ﻧﺼــﺐ ﮐــﻪ در اﯾــﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑــﻪ آن اﺷــﺎره ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ، ﻟﻄﻔــﺎ ﺑــﺮاى درﯾﺎﻓــﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾــﻰ ﺑــﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔــﻰ ﻫــﺎى ﺷــﺮﮐﺖ اﻟﺒــﺮز ﺻﻨﻌــﺖ ﻣﺒﻨــﺎ در ﺷــﻬﺮ ﺧــﻮد ﺗﻤــﺎس ﺣﺎﺻــﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؛
ﻣﻮﺗﻮرﻫــﺎى دﺳــﺘﮕﺎه ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ﺻﺮﻓــﺎً ﺟﻬــﺖ ﺑــﺎز و ﺑﺴــﺘﻪ ﮐــﺮدن درب ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﻏﯿــﺮ از ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ درب، دﺳﺘﮕﺎه را از ﮔﺎراﻧﺘﻰ ﺧﺎرج ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
ﻗﺒــﻞ از اﺳــﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴــﺘﻢ، ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﻣﺤﺘﻮﯾــﺎت اﯾــﻦ راﻫﻨﻤــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ و اﻋﻤــﺎل ﮔــﺮدد؛ در ﺻــﻮرت ﻟــﺰوم در ﻧﻘﺎﻃــﻰ ﮐــﻪ اﺣﺘﻤــﺎل ﺧﻄــﺮ وﺟــﻮد دارد، ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﻟﯿﺒــﻞ ﻫــﺎى اﺧﻄــﺎر ﺧﻄــﺮ را در ﺳــﻤﺖ داﺧﻞ و ﺧﺎرج درب ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛
ﺟﻬــﺖ ﺣﻔــﻆ راﻧﺪﻣــﺎن و ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻋﻤﻠﮑــﺮد در ﻫﻨــﮕﺎم اﺗﺼــﺎل ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﺟﺎﻧﺒــﻰ از ﻗﻄﻌــﺎت و ﺗﺠﻬﯿــﺰات اﺳــﺘﺎﻧﺪارد و ﻓﺎﺑﺮﯾــﮏ ﺑﻼﻧﮑــﻮ ) اﺳــﺘﻔﺎده ﻓﺮﻣﺎﺋﯿــﺪ. اﺳــﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌــﺎت ﺟﺎﻧﺒــﻰ ﻏﯿــﺮ ﻓﺎﺑﺮﯾــﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻄﺎل ﮔﺎراﻧﺘﻰ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻮد؛

نصب و راه اندازی ﺟﮏ ریلی زﺋﻮس بلانکو:

شبیه سازی طرح کلی نصب

zeus-0011

 1. اﻟﮑﺘﺮو ﻣﻮﺗﻮر رﯾﻠﻰ زﺋﻮس
 2. ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه
 3. رﯾﻤﻮت
 4.  ﺳﻨﺴﻮر ﭼﺸﻤﻰ
 5. ﻓﻼﺷﺮ
 6. رﯾﻞ دﻧﺪه ﺷﺎﻧﻪ اى
 7. ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ

اجزای اصلی موتور ریلی زئوس بلانکو:

zeus-0012

 1. ﭼﺮخ دﻧﺪه (ﺧﻮرﺷﯿﺪى ﺧﺎرﺟﻰ)
 2. ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ
 3. ﻣﻮﺗﻮر 032 وﻟﺖ AC
 4. ﺧﻼص ﮐﻦ ﺳﻮﺋﯿﭽﻰ
 5. ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻰ (آﭘﺸﻨﺎل)

نصب موتور و رک:

نصب چرخ دنده موتور ودنده شانه ای

zeus-0013

zeus-0014

نحوه قرارگیری چرخ دنده روی دنده شانه ای:

ﺗﻮﺟــﻪ ﺷــﻮد ﻫﻤــﻮاره ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﭙﻮﺷــﺎﻧﻰ ﻣﯿــﺎن ﭼــﺮخ دﻧــﺪه، ﮔﯿﺮﺑﮑــﺲ دﺳــﺘﮕﺎه و دﻧــﺪه ﺷــﺎﻧﻪ اى وﺟــﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. و از اﺗﺼﺎل درﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؛

zeus-0015

خلاص کردن درب در مواقع اضطراری:

در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮارى و ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺑﺮاى ﺧﻼص ﮐﺮدن درب و ﺑﺎز ﮐﺮدن آن ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗــﺪم اول : ﺑــﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧــﺪن ﮐﻠﯿــﺪ ﺧــﻼص ﮐــﻦ ﻣﻮﺟــﻮد در ﭘﮑﯿــﺞ دﺳــﺘﮕﺎه در ﺟﻬــﺖ ﺧــﻼف ﻋﻘﺮﺑــﻪ ﻫــﺎى ﺳــﺎﻋﺖ، ﻗﻔــﻞ اﯾﻤﻨــﻰ اﻫﺮم ﺧﻼص ﮐﻦ را آزاد ﮐﻨﯿﺪ؛
ﻗﺪم دوم : ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ، ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﯾﻰ اﻫﺮم ﺧﻼص ﮐﻦ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ؛
ﻗــﺪم ﺳــﻮم : ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ ﺗﺼﻮﯾــﺮ اﻫــﺮم ﺧــﻼص ﮐــﻦ را ﺑﯿــﺮون ﺑﮑﺸــﯿﺪ و ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻗﺎﺋــﻢ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺣﺎﻟــﺖ ﻗﺒــﻞ ﺛﺎﺑــﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛
ﺗﻮﺟــﻪ : ﭘــﺲ از ﺧــﺮوج از ﺣﺎﻟــﺖ ﺧــﻼص اﺑﺘــﺪا اﻫــﺮم را ﺑــﻪ ﺣﺎﻟــﺖ اوﻟﯿــﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿــﺪ و ﮐﻠﯿــﺪ را در ﺣﺎﻟــﺖ ﻗﻔــﻞ ﻗــﺮار دﻫﯿــﺪ و ﺑــﺎ ﻓﺸــﺎر دﺳــﺖ و ﺣﺮﮐــﺖ آرام درب را ﺑــﻪ ﺟﻠــﻮ و ﻋﻘــﺐ در ﺟﻬــﺖ ﺣﺮﮐــﺖ ﮐﺸــﯿﺪه ﺗــﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑــﺲ ﻗﻔــﻞ ﺷﻮد؛

1-  در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ از دﺳﺘﮕﺎه، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻼص ﮐﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛

2- در ﺣﺎﻟــﺖ ﺧــﻼص از ﺣﺮﮐــﺖ ﺳــﺮﯾﻊ درب ﺧــﻮددارى ﻓﺮﻣﺎﺋﯿــﺪ و ﺑــﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑــﺖ و آرام اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﺑــﺎز و ﺑﺴــﺘﻪ ﮐــﺮدن درب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛

zeus-0016

برد کنترلر:

zeus 0017 zeus 0018zeus 0019 zeus 0020

دیاگرام منو برد زئوس:

zeus-0021

تنظیمات ریموت و اتوست دستگاه:

جدول بازه مقادیر و تنظیمات

zeus-0022

تنظیم ریموت
براى کد کردن فول کانال ، ابتدا با فشردن دکمه اوك ، وارد منو شوید و با استفاده از دکمه هاى + و – در منو حرکت
کنید تا به پارامتر اایبى برسید و سپس دکمه اوى رامجدد بفشارید تا وارد زیر شاخه منوى اصلى شوید و مجدد با استفاده
از دکمه هاى + و – ، به پارامتر اسى برسید و مجدد دکمه اوز را فشار دهید، دستگاه در حالت کد گیرى قرار میگیرد. در
این لحظه مى توانید دکمه ریموت را بزنید تا کدگیرى انجام شود؛

zeus-0023

 

شناسایى مسیر و اتوست دستگاه
پس از ورود به حالت ایتنو به منوى ایتیو رفته و دکمه اوك را بزنید، درب شروع به حرکت در حالت باز شدن مى کند، در
جاییکه مى خواهید تغییر سرعت حالت کند شوندگى فعال شود، دکمه 1 ریموت را فشار دهید. از آن نقطه درب
با سرعت ثانویه کند، مسیر را طى مى کندتا به میکروسوئیچ برسد، درب توقف میکند و مجدد مسیر عکس براى
بسته شدن را در پى میگیرد. پس از طى این مسیر سیستم مسیر را شناسایى میکند و فرآیند اتوست به اتمام
میرسد؛

فعال کردن حالت اسباب کشى
جهت بازماندن درب در زمان تردد مداوم از درب مى توان از منوى الیبى گزینه الچهار را درحالت آنب قرار دهید، در این حالت
وقتى درب باز شود، سیستم براى بسته شدن 5 ثانیه زمان میدهد، اگر دکمه ریموت در این زمان مجدد فشرده شود،
درب بطور کامل باز مى ماند تا زمانیکه مجدد دکمه ریمون زده شود. این حالت اصطلاحاً به حالت اسباب کشى
معروف است؛

ترمز شدید
اگر تغییر سرعت در انتهاى مسیر مطلوب نبود و نیاز به یک تغییر سرعت لحظه اى داشتید از منوى 2 L پارامتر
L 3 را در حالت آنن قرار دهید؛

مشخصات فرستنده رادیویى

zeus 0024

راهنماى نصب چشمى:

چشمى ها به عنوان تجهیزات حفاظتى روى سیستم نصب مى شوند و شامل یک فرستنده و یک گیرنده هستند که در محفظه ضد آب قرار گرفته اند و با قطع شدن سیگنال اشعه ارسالى بین این دو قطعه یا با قرار گرفتن مانع در مسیر این اشعه فرمان متناسب صادر میگردد؛

zeus-0025

نصب و راه اندازى
1- همانند شکل 1، کاور روى دستگاه را باز کرده و با توجه به شکل 2، سیم بندى ها را انجام دهید؛
2- همانند شکل 3، فرستنده و چشمى گیرنده را در مکان مناسب قرار دهید؛
3- از نبود مانع بین چشمى فرستنده و گیرنده اطمینان حاصل کنید. براى بهترین عملکرد چشمى ها، فرستند و
گیرنده باید در یک راستا نصب شوند؛
4- تغذیه چشمى را وصل کنید و مطمئن شوید که الیااب روى فرستنده و گیرنده روشن باشد؛
5- بر روى چشم ها جامپرهایى وجود دارند که با 1 و ج 2 در شکل 2 نمایش داده شده است. در حالتى که جامپر در
حالت نرمال قرار گرفته شود، قادر به پوشش 10 متر فاصله مى باشد و اگر پایه جامپر را تغییر دهید، قدرت چشمى
تا پوشش معابر 30 مترى راه خواهد داشت؛
6- براى افزایش دقت و کیفیت نصب، این چشمى ها قابلیت چرخش 180 درجه حول محور خود را دارد، براى این کار دو پیچ
پایه داخلى را کمى شل کرده و سپس زاویه مورد نظر را به برد و لنز داده و مجدد پیچ ها را سفت کنید؛
توجه : دقت فرمائید نصب چشم ها و محل ورود سیستم به چشم، به گونه اى باشد که امکان نفوذ آب به داخل آن

zeus 0026

zeus-0027

راهنماى نصب و تنظیم واى فاى:

ﻣﺎژول Wi-Fi

zeus-0028

سایر عملکردها:

zeus-0029

سیستم عملکرد درب:

در عملکرد این نوع از سرى محصولات بلانکو اگر دربى که در یک مرحله اتوست شده باشد و مانعى در مسیر حرکت باعث توقف
درب شود، موتور تا 6 ثانیه مازاد بر زمان تنظیم شدهب به حرکت خود ادامه میدهد تا درب کاملاً بسته شود؛

سیم بندى موتور جهت عملکرد دو عدد درب به صورت همزمان:

zeus 0030

 مشخصات فنى:

ابعاد موتور ریلی زئوس:

zeus 0031

مشخصات فنی سری موتورهای زئوس:

zeus-0032

 

نام فایل: راهنمای فارسی سیستم جک زئوس بلانکو
سایز: 1.00 MB
فرمت: pdf
دانلود فایل