• اطلاعات زیر را با توجه به شکل فوق وارد نمایید :

  • توضیحات یا ویژگی های خاص در مورد درب
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
   در صورت امکان تصویری از محل مورد نظر را همراه فرم ارسال نمایید.
  • اطلاعات زیر را با توجه به شکل فوق وارد نمایید :

  • توضیحات یا ویژگی های خاص در مورد درب
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
   در صورت امکان تصویری از محل مورد نظر را همراه فرم ارسال نمایید.
   سیستم درب
  • انتخاب یکی از دو نوع پایه متحرک و ثابت ضروری است .

   جهت نصب موتور
  • توضیحات یا ویژگی های خاص در مورد درب
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
   در صورت امکان تصویری از محل مورد نظر را همراه فرم ارسال نمایید.
  • اطلاعات زیر را با توجه به شکل فوق وارد نمایید :

  • انتخاب یکی از دو نوع پایه متحرک و ثابت ضروری است .

  • توضیحات یا ویژگی های خاص در مورد درب
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
   در صورت امکان تصویری از محل مورد نظر را همراه فرم ارسال نمایید.
  • سیستم مورد نظر و ابعاد خواسته شده را مشخص نمایید

  • توضیحات یا ویژگی های خاص در مورد درب
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
   در صورت امکان تصویری از محل مورد نظر را همراه فرم ارسال نمایید.
  • توضیحات یا ویژگی های خاص در مورد درب
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
   در صورت امکان تصویری از محل مورد نظر را همراه فرم ارسال نمایید.
  • ابعاد خواسته شده را برحسب سانتی متر (Cm) وارد نمایید

  • در صورت انتخاب گزینه های "Access Control" لطفا در بخش کنترل ترددها اطلاعات تکمیلی را نیز کامل نمایید.

  • توضیحات یا ویژگی های خاص در مورد درب
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
   در صورت امکان تصویری از محل مورد نظر را همراه فرم ارسال نمایید.
  • اطلاعات زیر را با توجه به شکل فوق وارد نمایید :

  • توضیحات یا ویژگی های خاص در مورد درب
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
   در صورت امکان تصویری از محل مورد نظر را همراه فرم ارسال نمایید.