نماد اعتماد و اعتبار در ایران
ارائه انواع راهکارهای مختلف برای هر محیطی
بی رقیب در کیفیت بی نظیر در اجرا

دربازکن وی تو اتوماتیک

image 90
image 91

لطفا در صورت بروز هر نوع مشكلي در موقع نصب (دربازکن وی تو اتوماتیک)با خدمات مشتريان ما به شماره114218.2710-93+ تماس حاصل فرماييد . 

لطفا قبل از نصب (دربازکن اتوماتیک وی تو) و برنامه ريزي واحد كنترل ، اين دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرماييد

 • اين دفترچه راهنما صرفا جهت استفاده افراد متخصص مي باشد كه داراي تخصص در نصب و خودكار سازي باشند . 
 • محتويات اين دفترچه دربازکن اتوماتیک وی تو مربوط به مصرف كننده نمي باشد . 
 • هر گونه برنامه ريزي و خدمات نگهداري صرفا توسط افراد متخصص صورت مي پذيرد . 

برای آشنایی با دیگر محصولات از جمله درب اتوماتیک، درب پارکینگ، درب شیشه ای، کرکره برقی، راهبند و غیره کلیک کنید.

تطابق با مقررات 

شركتV2 SPA اعلام مينمايد كه سري جكهاي Gold وی تو مطابق شرايط مقرراتEC كه در زيل آمده   مي باشد. 

73/23/EEC ايمني الكتريكي 

93/68/EEC سازگاري الكترومغناطيسي

99/05/EEC  مقررات راديويي

98/37/EEC  مقررات دستگاه 

وبا استانداردهاي مرجع كه در ذيل آمده:

  GOLD230V-D 
   PD8   PD8-120V GOLD230V-DM  GOLD120V-D  GOLD120V-DM 
  EN60335 – 1  EN  60335-1  73/23/EEC
     EN 301 489 – 3   EN 61000 – 2- 3  EN 61000 – 3- 3  EN 55014 – 1   EN 55014 -2      93/68/EEC
  EN 300 220 – 3  /  99/05/EEC
  120V models 230V models  مشخصات فني 
  600Kg 600Kgحداكثر وزن درب 
  120VAC/60Hz  230VAC/50Hzمنبع تغذيه 
  500W  500Wحداكثر نيرو 
  3.2 A  1.6 Aجريان بيكاري 
  4 A  2 Aجريان بار كامل 
  40 µF  16 µFخازن 
 0.16mt/sec 0.16mt/secحداكثر سرعت درب 
 480 N 480 Nحداكثر گردش 
 30% 30%دوره كاري 
 M4 – Z12 M4 – Z12پينيون 
 -20ºC ÷ +60ºC -20ºC ÷ +60ºCدرجه حرارت كار 
 10Kg 10Kgوزن 
 IP44 IP44حفاظت 
 3 W 3 Wحداكثر بار بر روي ضمائم 24 VAC
 F1 = 8A F1 = 5Aفيوزهاي حفاظتي 
image 92
 Q.tyتوصيف مرجع 
 1• جكهاي الكترومكانيكي    1
  1• خازن 
  1•واحد كنترل 
  1لوح فلزي بست   2
  2مهره هاي قفس+ بستهايM8×30+ واشرها   3
  2كليد افزايش موتور   4
  2نگهدارنده مغناطيسي  (فقط براي نمونه داراي كليد محدود مغناطيسي ميباشد)   5
  2كليد محدود مغناطيسي  (فقط براي نمونه داراي كليد محدود غناطيسي ميباشد)   6
  2كليد محدود مكانيكي  (فقط براي نمونه داراي كليد محدود مكانيكي ميباشد)   7
  1واشر انتهاي سيم   8
image 93

مراحل مقدماتي (دربازکن وی تو اتوماتیک) 

هميشه موارد زير را در دربازکن وی تو اتوماتیک بررسي نمائيد: 

 • درب شما بايد ساختاري محكم و مناسب داشته باشد؛هيچ نوع دريچه اي بر روي درب متحرك و جود نداشته باشد.

•درزمان حركت كامل، درب متحرك نبايد نوسان زيادي داشته باشد. 

 • درب بايد بتواند بر روي سطح هدايت شده به راحتي حركت كند و هيچ نـوع سـايش اضـافي وجـود نداشـتهباشد..
 • هر دو كليد محدود باز و بسته شدن را نصب نماييد تا از خروج در ازسطح هدايت شده جلوگيري نمايد.
 • هر نوع قفل دستي را برداريد.
 • كابلهاي برق را به انتهاي درب (پهناي 30/20ميليمتر) وانتهاي ابزار خارجي(فتوسلها، فلاشر، سـلكتور كليـد)  نزديك كنيد.  

نصب(دربازکن وی تو اتوماتیک)

 • يك پايه سيماني كه به فاصله 40 تا 50 ميليمتر ي از زمين باشد آماده كنيد كـه صـفحه فلـزي بـر روي آننصب شود.
 • كانالي براي دو  لوله اي كه كابلها را در دريچه اصلي (D )  بر روي صفحه شمارشگر قـرار ميدهنـد فـراهمنماييد. اين صفحه شمارشگر بايد به وسيله دو لنگر كنار دريچه از قبل ايجاد شده(A) يا با فرو بردن پره هـايمخصوص درون سيمان((B بر روي  زمين ثابت شود. 

موتور را بر روي صفحه شمارشگر به وسيله جعبه مهره هاي تعبيه شده در دريچه(C) ثابت نماييد.    

image 95

هشدار: واشر را در دريچه اي كه كابلها از آن رد مي شوند قرار دهيد، همانگونه كه در تصوير نشان داده شدهاست. طوري واشر را قرار دهيد كه امكان عبور كابلها را براي اتصال به واحد كنترل فراهم سازد دقت كنيد كهپهناي آن به قدري باشد كه از ورود حشرات و حيوانات كوچك جلوگيري نمايد.

image 96

ساختار ريل  موتور را آزاد كرده و در را كاملا باز نماييد. همه اجزاء ريل را بر روي درب نصب نماييد مطمئن شويد كه آنهـادر ارتفاع يكساني از چرخ دنده موتور قرار گرفته باشند. لازم است كه كه ريل 1 يا 2 ميليمتربالاتر از چرخ دنده موتور قرار گيرد تااز آسيب ديدن موتور به خاطر وزن درب جلوگيري نمايد. 

image 97

نصب كليد محدود مغناطيسي (دربازکن وی تو اتوماتیک

نگاهدارنده مغناطيسي موجود را به گونه اي روي ريل نصب نماييد كه در موقعيت هـاي محـدود بـاز و بـستهشدن، آهن ربا در كنار حسگر مغناطيسي  عقب تر از سرپوش (تا جايي كه ممكن است نزديك آن) قرار گيرد. 

به منظور تفكيك آهن رباهاي تعبيه شده از يكديگر آنها به صورت متفاوتي رنگ آميزي شده ند: 

آهن رباي قرمز     =          كليد محدود بستن

  آهن رباي آبي      =          كليد محدود باز شدن  

image 99

نصب كليد محدود مكانيكي  دربازکن وی تو اتوماتیک

كليد هاي محدود را بر روي ريل نصب كرده و با استفاده از پيچ هـاي موجـود در جعبـه ابـزار آنهـا را محكـمنماييد. 

توجه: 

بررسي نماييد كه براكت كليد محدود بر روي پرش كليد محدود از سوي موتـور بـه درسـتي عمـل نمايـد. در صورت لزوم ضخامت بين پايينترين قسمت ريل و براكت كليد محدود را اضافه نماييـد تـا طبـق انـدازه هـايشكل زير باشد. 

وی تو

سيستم افزايش موتور دربازکن وی تو اتوماتیک

در صورت قطع كامل برق، درب ميتواند به طور مستقيم از طريق موتور عمل كند.كليد موجود در قفل 1 در قسمت جلو موتور را  را4/1 بچرخانيد  و در پلاستيكي را كاملا باز نماييد.براي باز گرداندن خودكارسازي، در را ببنديد و كليد را در جهت بسته بچرخانيد و پوشش پلاستيكي مخصوص را بر روي قفل قرار دهيد. 

هشدار: 

در صورتي كه درب از موقعيت پايان حركت فراتر رفت (يعني دستور اشتباه كليدهاي محدود)، و نياز بود كه با دست آزاد شود، قبل از استفاده از اين فرايند ،بايد تنظيمات درب را از حالت ايمني پايان خارج ساخت و يك پيچ مسطح را با استفاده از پيچ گوشتي بر روي محور 2 موتور اصلي قرار داد. 

image 102

طراحي نصب 

3×1,5 mm2               كابل      1 منبع تغذيه 
 2×1,5 mm2           كابل2 چشمك زن 
 RG-58                 كابل3 آنتن خارجي 
2×1 mm2                     كابل  4 سلكتور رقمي يا كليد 
4×1 mm2(RX)     كابل    2×1 mm2(TX)        كابل       5 فتوسلهاي دروني 
4×1 mm2(RX)     كابل   2×1 mm2(TX)     كابل   6 فتوسلهاي بيروني 

هشدار: همه كابلهايي كه براي نصب بهكــار مــي رونــد بايــد داراي علامــت

  T100ºC

توصيف واحد كنترل دربازکن وی تو اتوماتیک 

واحد كنترل ديجيتالي Pd8 يك محصول بديع  از شركت V2 مي باشد كه حركت و چرخش خودكار درب را با اطمينان تضمين مي نمايد. به منظور تشخيص اينكه محصولي به درستي عمل نمايد Pd8  طراحي شده است، با يك واحد كنترل چند منظوره كه همه نيازهاي ضروري براي نصب كارا و موثررا تامين مينمايد. 

Pd8 مجهز به يك نمايشگر مي باشد كه نه تنها برنامه ريزي را آسان ساخته، بلكه يك نمايش پايدار از وضعيت ورودي را نشان مي دهد. علاوه  بر اين، به دليل ساختار منو، جدول كاري و اجراي منطقي آن به راحتي تنظيم مي شود. پيرو استاندارد اروپا در رابطه با امنيت الكترونيكي و سازگاري الكترومغناطيسي, EN 50081-1, EN 60335-1) و  Pd8 ،( EN 50082-1، مجهز به مدار با ولتاژ پايين  با يك عايق كامل الكتريكي (كه شامل موتورها نيز مي شود ) از ولتاژ شبكه مي باشد. 

ويژگيهاي ديگر: 

. كنترل خودكار كليد رله در جريان نول. 

.  تعديل نيرو با بستن موج مستقل . 

. شناسايي مانع با نمايش ولتاژ خازن شروع. 

. يادگيري خودكار زمان اجرا. 

. تست روشهاي ايمني  (فتوسل ها، و ترياك ها) قبل از هر شروع. 

خنثي كردن وروديهاي حفاظتي از طريق منو وضعيت:  براي ترمينالهاي مربوط به ابـزار ايمنـي  كـه هنـوزنصب نشده باشند، هيچ جامپري نياز نمي باشد. شما ميتوانيد اين كاركرد را از طريق منو مربوطه خنثي نماييد. 

نصب: در هنگام نصب كابلها و سيمهاي واحد كنترل Pd8 ، دقت كنيد كه برق آن قطع باشد. 

منبع تغذيه: 

image 103

واحد كنترل بوسيله ولتاژ 230 ولت، فركانسHz  50 تغذيه

ميشود و توسط يك كليد مينياتوري بـا آمپـركم (5 تـا 10 آمپر) محافظت مي شود. 

كابلهاي منبع تغذيـه را بـه ترمينـال هـاي 18 و 19 واحـدكنترلي Pd8 وصل كنيد. 

image 104

موتور                                                         

واحد كنترل يPd8  يك موتور داراي جريان متنـاوبهمزمان را مي راند. توان در دسترس 700 وات است.

موت ور ق بلا ب ه وس يله ي ك راب ط قط ب دار ب هترمينالهاي 16،15و17 وصل شده است.  

توجه: هيچ گاه رابط را وارونه قرار ندهيد. 

چشمك زن:                                                     

واحد كنترليPd8 ، 230 ولت 40 واتـي، داراي يـكچشمك ز ن مجهز به مدار الكترونيكي داخلـي اسـت. 

سيمهاي چشمك زن را به ترمينـال شـماره 13 و 14 واحد كنترل وصل كنيد. 

فتوسل: واحد كنترل، داراي 2 نوع فتوسل است. 

فتوسل 1

فتوسل هايي كه در قسمت داخلي درب نصب ميشوند، فتوسلهايي هستند كه در طول هر دو فاز بـاز شـدن وبسته شدن فعال است. هنگامي كه فتوسل 1 كار ميكند، واحد كنترل درب را متوقف مي كند، زمـاني كـه نـورفتوسل پراكنده  ميشود واحد كنترل درب را به طور كامل باز خواهد كرد. 

هشدار: به منظور پوشش كامل فضاي باز شدن درب بايد فتوسلهاي نوع1 را نصب نمود. 

فتوسل 2

فتوسل هايي كه در قسمت خارجي درب نصب ميشوند، فتوسلهايي هستند كه فقط در طول فاز بـسته شـدنفعال است. هنگامي كه فتوسل 2 كار مي كند، واحد كنترل بدون هيچ درنگي درب را فوراً باز مي كند. 

 واحد كنترل Pd8 يك منبع تغذيه 24 ولت AC را براي فتوسل فراهم مي كند . واحد كنترل مي تواند قبل از شروع فاز باز شدن درب، عملكرد فتوسل را تست كند.  

در زمان اتصال كوتاه يا بار اضافي ترمينال هاي فتوسل، ولتاژ توسط يك فيوز قطع  ميگردد

 • سيم منبع تغذيه فتوسل هاي فرستنده را بين ترمينال هاي 11 و 12 واحد كنترل وصل كنيد. 
 • سيم منبع تغذيه فتوسل هاي گيرنده را بين ترمينالهاي 10 و 11 واحد كنترل وصل كنيد. 
 • خروجي فتوسل گيرنده 1 را بين ترمينالهاي 5 و 9 واحد كنترل و خروجي فتوسل گيرنـده 2 را بـينترمينال هاي 6 و 9 واحد كنترل نصب كنيد. 

هشدار:

image 105

                                                            

اگر چندين جفت از فتوسل هاي يكسان نصب شـده اسـت،خروجي آنها بايد به صورت سري وصل شود. 

جهت انجام عملكرد تست در صورت انعكاس فتوسلها منبعتغذيه بايد به ترمينالهاي 11 و 12 واحد كنترل وصل شود. 

نوارهاي حفاظتي: 

واحد كنترل به 2 نوع نوار حفاظتي رسيدگي  ميكند، اين 2 نوع به نحوة اتصال آنها به ترمينالها، بستگي دارد. 

نوارهاي حفاظتي نوع يك: 

اين نوع نوار حفاظتي در محل هايي كه در طول فاز باز شدن خطرناك باشند نصب  ميشود، هنگامي كـه نـوارحفاظتي نوع يك، در طول باز شدن درب، عمل ميكند، واحد كنترل به مـدت 3 ثانيـه درب را خواهـد بـست،سپس متوقف ميشود، هنگامي كه نوار حفاظتي نوع يك در طول فاز بسته شدن عمل  ميكنـد، وا حـد كنتـرلفوراً متوقف خواهد شد. دستور شروع بعدي يا شروع آهـسته، حركـت درب را بـه سـمت دسـتور العمـل وقفـهبرخواهد گرداند.

image 106

نوارهاي حفاظتي نوع دو: 

اين نوع از نوارهاي حفاظتي در محل هايي كه در طول فاز بسته شدن خطرناك باش ند نصب ميشود. هنگامي كه نوارهاي حفاظتي نوع دو در طول فاز بسته شدن عمل ميكند، واحد كنترل درب را بـه مـدت 3 ثانيـه بـازخواهد كرد و سپس متوقف خواهد شد. هنگامي كه نوارهاي حفاظتي نـوع دو در طـول فـاز بـاز  شـدن عمـلميكند واحد كنترل فوراً متوقف خواهد شد.  دستور شروع بعدي يا دستور شـروع آهـسته، حركـت درب را بـهسوي همان دستورالعمل وقفه برخواهد گردانيد. 

image 107

• سيمهاي نوار حفاظتي نوع يك را بين ترمينال هاي       

7 و 9 واحد كنترل وصل كنيد. 

• سيمهاي نوار حفاظتي نوع دو را بين ترمينلهاي 8 و

9 واحد كنترل وصل كنيد. 

image 109

هشدار: از  نوارهـاي حفـاظتي كـه داراي خروجـيهــاي اتــصال نزديــك نرمــال هــستند، اســتفاده كنيد.خروجـي نوارهـاي حفـاظتي هـم نـوع بايـد بـهصورت سري وصل شود. 

پايان حركت: 

واحد كنترل Pd8، دو نوع پايان حركت زير را حمايت  ميكند. 

 • حسگر هاي محدود مغناطيسيHall effect

( Gold120V-D و Gold230Vتعبيه شده در مدلهاي)

 • حسگرهاي محدود مكانيكي مجهز به كليدهايي كه در حالت عادي بسته است ودر صورتي كه درب به   موقعيت مورد نظر رسيد باز مي شود.                

 (تعبيــه شــده در مــدلهاي Gold230V -DM و

  (Gold120V-DM

حسگرهاي محدود قبلا به وسيله يـك رابـط قطـب دار بـهترمينالهاي 24،23،22،و25 وصل شده اند. 

توجه: هرگز رابط را وارونه قرار ندهيد.

توقف:

شما مي توانيد جهت امنيت بيشتر، يك كليد توقف نصب كنيد تا زماني كه درب حركـت مـيكنـد آن را فـوراًمتوقف كند . اين كليد بايد يـك اتـصال بـسته نرمـال داشـته باشـد تـا در حالـت عملكـرد اتـصال بـاز شـود. 

اگر كليد توقـف در حـالي كـه درب بـاز اسـت عمـل كنـد،  عملكرد بسته شدن اتوماتيك هميشه غير مقدور خواهد بود. 

براي بستن دوباره درب، شما نيـاز بـه يـك دسـتور شـروعخواهيد داشت (اگر عملكرد شـروع غيـر فعـال اسـت، ايـنعملكرد به طور موقتي فعال خواهد شد تا اجـازه دهـد دربرها شود).

سيم كليد توقف را بين ترمينالهاي 3 و 4 واحد كنترل وصل كنيد. 

عملكرد كليد توقف را ميتوان توسط يـك كنتـرل از راه دور كـه در كانـال 3 تعبيـه شـده اسـت، فعـال كـرد(راهنماي مربوط به MR1 را مرور كنيد).

image 111

وروديهاي فعال: 

واحد كنترلPd8  به دو ورودي فعال مجهز است و عملكرد اين دو ورودي بـه روش برنامـه دار كـردن آنهـابستگي دارد (آيتم Strt را در منوي برنامه ريزي نگاه كنيد). 

 • حالت استاندارد:

دستور موجود روي ورودي اول باعث باز شدن كامل درب مي شـود (          شـروع)، دسـتور موجـود روي ورودي دومباعث باز شدن جزئي تنها مي شود( شروع آهسته).

 • دستور باز / بسته شدن و عمل Manned:      

دستور موجود روي ورودي اول، هميشه باز شدن درب را كنترل مي كند، در حالي كه دستور روي ورودي دوم هميشه بسته شدن درب را كنترل مي كند. 

در حالت باز / بسته شدن، يك دستور حركت وجود دارد و بدين معني است كه يك حركت باعث باز شدن يا بسته شدن كامل درب خواهد شد. 

در عملكرد manned يك دستور منو استابل وجود دارد. بدين معني كه هر زماني اتصال بسته شد، درب    باز يا بسته خواهد شد و هنگامي كه اتصال باز است درب فوراً متوقف خواهد شد. 

 • حالت تايمر: 

اين حالت شبيه حالت استاندارد است اما هنگامي كه اتصال روي ورودي بسته است درب باز مي ماند (كاملاً يا جزئاً) و زماني كه اتصال باز  ميشود، شمارش نزولي زمان توقف شروع خواهد شد. بعد از اتمام شمارش نزولي، درب دوباره بسته خواهد شد. بوسيله اين عملكرد، مي توان توسط يك تايمر خارجي، زمان باز شدن درب را در طول روز برنامه ريزي كرد. در اين حالت بسته شدن اتوماتيك ، بايد فعال شود. در تمام حالتها، ورودي ها بايد به روشهايي كه داراي اتصال باز نرمال است، متصل شود. 

 • سيمهاي اولين ورودي روش كنترلي را بين ترمينالهاي 1و 4 واحد كنترل وصل كنيد. 
 • سيمهاي دومين ورودي روش كنترلي را بين ترمينالهاي 2 و 4 واحد كنترلي وصل كنيد. 

با فشار دادن كليدUp  خارج از منوي برنامه ريزي و يا بوسيله يك كنترل از راه دور تعبيه شده در كانال  يـك، مـ يتـوان عملكـرد اولـين ورودي را فعـال كرد.(دستورالعمل مربوط به گيرندهMR1 راببينيد.) با فشار دادن كليدDown  خارج از منوي برنامـهريـزي و يـا بوسـيله يـك كنتـرل از راه دور موجـود دركانال2 مي توان عملكـرد دومـين ورودي را فعـال کرد.

image 113

وصل كردن گيرنده: 

image 114

واحد كنترلPd8  براي وصل شدن به يك  گذرگاه شخصي گيرنده MR1 با ساختمان داراي حساسيت بـالاو هترودين برتر مناسب مي باشد. 

هشدار: قبل از اينكه مواردي كه در پايين ذكر شده استرا انجام دهيد، خاموش كردن برق واحـد كنتـرل ضـرورياست. 

به روش اتصال مدلهاي جداشدني دقت كنيد. 

گيرنده مدلMR1  داراي 4 كانال مي باشد و هـ ر يـك ازآنها مناسب يك فرمان از واحد كنترلPd8  مي باشند. 

 • كانال يك            :            شروع 
 • كانال دو :            :           شروع آهسته 
 • كانال              :           توقف (ايست) 
 • كانال چهار         :              براي كاربردهاي آتي 

  هشدار: قبل از برنامه دار كردن 4 كانال و عملكرد منطقي راهنماي MR1 را بدقت مطالعه كنيد.

آنتن خارجي:                                             

براي مطمئن شدن از ماكزيمم رنـج، مـا اسـتفاده از

آنتن هوايي مدلANSGP433  را پيـشنهاد مـي

كنيم. براي نصب آنتن، مغزي آنتن را به ترمينال 20  واحد كنترل و افشان دور سيم آنتن را به ترمينال 21 وصل كنيد.  

پنل كنترل: 

image 115

OPENING IN PROGRESS ه نگامي كه منبع تغذيه روشن است، واحد كنترل بـاOPENING END OF STROKECOSING END OF STROKE PAUSE(GATE OPENED)COSING IN PROGRESS ،روشن  كـردن تمـام سـگمنتها بـه مـدت 5/1 ثانيـهSAFETY RIBBON 2 كـــاركرد  صـــحيح صـــفحه نمـــايش را چـــكSAFETY RIBON 1PHOTOCELL 2 در ،Pr 1.5 مـي كنـد. 8.8.8.8 بـه طـور مثـال

اين5/1 ثانيه ديده ميشود. به محض تكميل تـست،PHOTOCELL 1 پنل ديده خواهد شد.          

پنل کنترل، وضعیت های فیزیکی اتصال های برد ترمینال و کلیدهای مد رنامه را نمایش میدهد.      

اگر سگمنتهاي عمودي بالايي روشن باشد، اتصال بسته است. اگر سگمنتهاي عمـودي پـاييني روشـن باشـد،

اتصال باز است (تصوير بالايي نمونه اي را نـشان مـي دهـد كـه ورودي هـايSTART, START P ,FOTO 1,FOTO 2,COSTA 1, COSTA 2و STOP  به طور صحيح متصل شده اند). 

نقطه هاي موجود بين رقمهاي صفحه نمايش وضعيت كليد فشاري برنامه ريزي را نشان ميدهد. زمـاني كـهكليد فشاري را فشار مي دهيد، نقطة مربوط به آن روشن مي شود. پيكانهاي روي سمت چـپ صـفحة نمـايشحالت پايان حركت را نشان ميدهد. پيكانها ادامه دارند تا زماني كه سنسور محدود مربوطه نشان دهد كه درب كاملا باز يا بسته شده است. 

پيكانهاي روي سمت راست صفحة نمايش وضعيت درب را نشان مي دهد: 

 • بالاترين پيكان زماني روشن مي شود كه درب در فاز باز شدن مي باشد. چشمك زدن پيكان به ايـن معنـياست كه فراي ند باز شدن توسط روش بي خطر و مطمئن (مثل آشكار ساز لبه يا آشكار ساز مانع) صورت گرفته  هست. 

پيكان مركزي نشان مي دهد كه درب در حالت مكث مي باشد. چشمك زدن پيكان به اين معني است كـهزمان شمارش معكوس براي باز شدن اتوماتيك فعال شده است. 

 • پايين ترين پيكان زماني چشمك ميزند كه درب در فاز بسته شدن باشد. ، چشمك زدن پيكان به اين معنـياست كه فرايند بسته شدن توسط يك روش بي خطر و مطمئن (مثل آشكار ساز لبه يا آشكار ساز مانع) صورت گرفته است. 

استفاده از منوي پايين و كليدهاي بالا براي برنامه دار كردن: 

image 116

برنامه دار كـردن زمـان و عملكـرد واحـد كنتـرل از  طريق يك منوي وضعيت انجام  ميشود كه شما ميتوانيـــد از طريـــق كليـــدهايDown  و Up و Menu واقع در سمت راست صفحة نمايش بـه آندسترسي داشته واز طريق آن تغييرلازم را دهيد. 

براي برنامه دار كردن واحد كنترل كليد منو را فـشاردهيد تا dEF روي صفحة نمايش ظاهر شود. 

اين منو شامل يك سري آيتم هاي محدود است و عبارت ظاهر شده روي صفحة نمايش همان آيـتم انتخـابشده  است. با فشار دادن كليدDown  شما به آيتم بعدي خواهيد رفت و برعكس با فشار دادن كليدUp  شما به آيتم قبلي باز خواهيد گشت. با فشار دادن كليد منو شما مي توانيد عدد انتخاب شده را ببينيد و اگر خواستيدتغيير دهيد.

هشدار: اگر هيچ عملي بعد از گذشت بيشتر از يك دقيقه انجام نشود، واحد كنترل بدون ذخيره كردن مراحلو تغييراتتان از حالت برنامه دار كردن خارج مي شود و در اين صورت شما آن تغييرات را از دست خواهيد داد. با فشار دادن كليدDown  به طور ممتد، ترتيب آيتم هاي منو به سرعت ثبت خواهـد شـد تـا وقتـي كـه آيـتم

FinE ظاهر شود. برعكس، با فشار دادن كليدUp  به طور ممتد، آيتم هـا بـه سـرعت از آخـر بـه اول ثبـت

مي شود تا وقتي كه آيتم Def ديده شود. در اين روش شما مي توانيد خيلي سريع بـه بـالا يـا پـايين ليـستدسترسي پيدا كنيد. آيتم هاي منو به سه قسمت تقسيم  ميشوند: 

 • منوي عملكرد 
 • منوي زمان 
 • منوي عدد 

ثبت كردن منوي عملكرد: 

از طريق منوي عملكرد ميتوان يك عملكرد از بين عملكردهاي موجود را انتخاب كرد. هنگامي كه شـما واردمنوي عملكرد مي شويد، گزينه فعال شده آن ديده خواهد شد. شما مي توانيد تمـام گزينـه هـاي موجـود را ازطريق كليدDown  وUp  ثبت كنيد. با فشار دادن كليد منو، شما گزينه ديده شده را فعـال خواهيـد كـرد وسپس منوي وضعيت يا همان منوي اصلي باز خواهيد گشت. 

ثبت كردن منوي زمان: 

طول زمان هر عملكرد را مي توان از طريق منوي زمان تنظيم كرد. هنگامي كه شـما وارد منـوي زمـان مـيشويد، زمان ثبت شده مربوط به هر عملكرد ديده خواهد شد. مد صفحه نمايش بستگي به زمان آن دارد.

 • زمانهاي كمتر از يك دقيقه به صورت زير ديده خواهد شد: 
image 117

هر بار كه شما كليدUp  را فشار مي دهيد، عدد نشان داده شـدهروي صفحه نمايش5/0 ثانيه افـزايش پيـدا مـي كنـد. بـرعكس،هربار كه شما كليدDown  را فشار مي دهيد، عـدد نـشان دادهشده روي صفحه نمايش 5/0 ثانيه كاهش پيدا مي كند.   

 • زمانهاي بين 1 تا 10 دقيقه به صورت زير ديده خواهد شد: 
image 118

هر بار كه شما كليدUp  را فشار مي دهيد، عدد نشان داده شـدهروي صفحه نمايش 5 ثانيه افزايش پيدا مي كند و هر بار كه شماكليدDown  را فشار مي دهيد عدد نشان داده شده روي صفحه

نمايش 5 ثانيه كاهش پيدا مي كند.                                        

 • زمانهاي بيشتر از 10 دقيقه به صورت زير ديده خواهد شد: 
image 119

هر بار كه شما كليدUp  را فشار مي دهيد، عدد نشان داده شـدهروي صفحه نمايش 30 ثانيه افزايش پيدا مي كند و هـر بـار كـهكليدDown  را فـشار مـي دهيـد، عـدد نـشان داده شـده روي

صفحه نمايش 30 ثانيه كاهش پيدا مي كند.                               

شما مي توانيد با فشار دادن كليدUp  به طور ممتد، عدد موجود روي صفحه نمـايش را بـه سـرعت افـزايشدهيد تا به ماكزيمم عدد برسد (ماكزيمم عدد مجاز براي اين آيتم). شما مي توانيد با فشار دادن كليدDown  

ب ه طــور ممت د، عــدد موجــود روي ص فحه نمــايش را بــه س رعت كــاهش دهي د ت ا بــه 0.0 برســيد.           

در بعضي از موارد، ثبت كردن عدد صفر به معني غيرفعال كردن آن عملكرد است كه در اين صورت بـه جـاي

١۶

0.0 كلمهno  روي صفحه نمايش ظاهر خواهد شد. شما با فشار دادن منو، عدد نشان داده شده را تائيد و بـهمنوي وضعيت اصلي برخواهيد گشت. 

ثبت منوي اعداد: 

منوي اعداد شبيه منوي زمان است، اگرچه عدد ثبت شده مي تواند هر عددي باشد. 

با فشار دادن كليد Up و Down اعداد افزايش يا كاهش مي يابند 

وضعيت سريع: 

اين پاراگراف در مورد روشهاي سريع تنظيم كردن واحد كنترل و همچنين تنظيم فوري آن در كار اسـت. ايـندستورالعمل را جهت چك كردن عملكرد واحد كنتـرل، موتـور و لـوازم جـانبي و سـپس تغييـر دادن وضـعيتپارامترهاي غيرضروري پيشنهاد مي كنيم. براي دستيابي به عملكرد موجود هر آيتم و مكان آيـتم  هـاي درونمنو، به پاراگراف وضعيت واحد كنترل مراجعه كنيد. 

 1. آيتم dEF را احضار كنيد. AntE    را براي يك لنگه درب و Scor را براي بقيه وضعيت ها انتخاب كنيد. 
 2. آيتمهاي FC.EnوCoS2  وCoS1  و Fot2 و Fot1 و StoP را طبق وسايل حفاظتي نصب شـده روي درب،ثبت كنيد. 
 3. دوره خودآموز را شروع كنيد .(Item Appr

آخرين عملكرد (شماره 3) منوي وضعيت را خواهد بست و پارامترهاي ثبت شده را ذخيره خواهد كرد. 

روش خودآموز: 

 • زماني كه حسگر مانع يا پايان حركت فعال شود، درب شروع به بسته شدن مي كند تا وقتـي كـه بـه پايـانايست يا پايان حركت بسته شدن برسد. چنانچه سنسور مانع و پايان حركت فعال نبود، قبل از شروع اين روش از بسته بودن كامل درب اطمينان حاصل كنيد. 
 • درب شروع به بازشدن خواهد كرد تا وقتي كه به پايان ايست يا پايان حركت بازشدن برسد. 
 • در شرايطي كه سنسورها فعال نباشد يا اگر شما تشخيص دهيد كه سنسورها مكان را به واحد كنترل ابـلاغنمي كند. شما بايد هنگامي كه درب به ماكزيمم مكان باز شدن خودش رسيد، اولين دستور شروع را بفرستيد. 

درب شروع به بسته شدن خواهد كرد تا وقتي كه به پايان ايست يا پاين حركت برسد. 

 • در شرايطي كه سنسورها فعال نباشد يا اگر شما تشخيص دهيد كه سنسورها مكان را به واحد كنترل ابـلاغنمي كند. شما بايد هنگامي كه درب كاملا بسته شد اولين دستور شروع را بفرستيد. 

وضعيت (ترتيب) واحد كنترل: 

براي ثبت كردن تمام پارامترهاي عملي مدار فرمان  Pd8 روشهاي گام به گام اين پاراگراف را مطالعـه كنيـد.

شما مي توانيد يا تمام مراحل اين روش را دنبال كنيد و يك ترتيب كامل واحد كنترل را اجرا كنيـد يـا اينكـهفقط آيتم هاي جالب را انتخاب و مرتب كنيد. در هر دو صورت، جهت فعـال كـردن ترتيـب (وضـعيت ) جديـدخود، شما بايد از روش صحيح خـروج را از طريـق آيـتمFinE  اجـرا كنيـد. واحـد كنتـرل Pd8 يـك روشخودآموز از زمانهاي كاري را فراهم مي كند. بنابراين ما پيشنهاد مي كنيم كه شما اول وضعيت يا همان ترتيباستاندارد را تشكيل دهيد (پاراگراف قبلي را ببينيد)، سپس خودآموز را انجام دهيد و در آخر  آيتمهاي ناخواسـتهرا تغيير دهيد. 

ثبت كردن عدد Default

image 121

تمام اعداد آيتمهاي منو را مي توان فقط بوسيله يك دستور به عدد استاندارد برد (تابلوي آخري را ببينيد). 

براي ثبت اعداد Default آيتم Si را انتخاب نماييد.    

بعد از ثبت كردن اعداد Default بقيه آيتمهاي را ميتوان ثبت كرد و هر پارامتر را مي توان تغيير داد. با خارج شدن از منوي Default آيتم بعدي به طور اتوماتيك انتخاب مي شود.                         

زمان باز شدن:

طبق مدت زمان ثبت شده، موتور شـروع بـه بـاز كـردن درخواهد كرد . در شرايطي كه مـانعي سـرراه بـاز شـدن قـرارداشته باشد و يا پايان حركت شروع به كار كند، واحد كنترلمي تواند قبل از آنكه زمان مربوط به پايان برسد بـاز شـدندرب را متوقف كند. 

زمان باز شدن جزئي(دستيابي آهسته): 

image 122

زماني كه واحد كنترل دستور شروع آهسته را دريافت ميكند، واحد كنترل در يك زمان كوتاهتر، فقط درب را باز خواهد كرد. ماكزيمم زمان مجاز براي ثبت، t.Ap است. 

زمان بسته شدن:

طبق مدت زمان ثبت شـده، موتـور شـروع بـه بـستن دربخواهد كرد . اگر هنگام بسته شدن درب مانعي سرراه وجـودداشته باشد يا پايان حركت عمل كند، واحد كنترل مي تواندقبل از آنكه زمان ثبت شده به پايان برسد، باز شدن درب رامتوقف كند. براي اينكه درب كاملاً بسته شود مـا پيـشنهادمي كنيم كه زماني بيشتر از زمان t.AP ثبت شود. 

زمان بسته شدن جزئي (دستيابي آهسته): 

هنگامي كه واحد كنترل يك دستور شروع آهسته را دريافتمي كند، واحد كنترل طبق اين مدت زمان ثبت شده شـروعبه بستن درب خواهد كرد . ماكزيمم زمان مجاز جهت ثبـتt.CH1 مي باشد. براي اينكه درب كـاملاً بـسته شـود مـاپيشنهاد مـي كنـيم كـه زمـاني بيـشتر از زمـان بـاز شـدنt.APP ثبت كنيد. 

زمان قبل از چشمك زدن: 

قبل از هرگونه حركت درب، جهت آماده شدن براي حركت،چشمك زدن به مدت t.PrE فعال خواهد شد. 

هدايت مسير درب: 

اين منو امكان باز شدن درب در جهت مخالف را بدون تعويض سيم هاي موتور و كليد محدود مي دهد. 

dx درب به سمت راست باز مي شود. 

Sx درب به سمت چپ بازمي شود.

هشدار: 

مسير باز شدن درب مسيري است كه از داخل ديده  شود.           

توان موتور:

image 123

اين منو جهت تنظيم توان موتور  اسـت. عـدد نمـايش دادهشده روي صفحه نمايش درصد ماكزيمم توان موتور است. 

شروع كردن: 

image 124

هنگامي كه درب متوقف است و مي خواهد شروع به حركت كند، به سختي اين كار را انجام مي دهد بنابراين اگر درب شما كمي سنگين باشد، درب نمي تواند حركت كند. در اين صورت اگر عملكرد SPUNTO فعال باشد، در 2 ثانيه اول حركت هر درب، واحد كنترل اعداد Pot را ناديده مي گيرد و براي غلبه بر اين مشكل به موتورها

دستور ماكزيمم توان را خواهد داد.                                      

شروع نرم (شروع حركت درب به نرمي): 

image 125

در شرايطي كه اين عملكرد فعال باشد براي اينكه دربها با يك شروع نرم حركت خود را آغاز كنند، در ثانيه هاي اول حركت هر درب، واحد كنترل براي شروع نرمتر به موتورها دستور كاهش سرعت را مي دهد. 

زمان پايان نرم( انتهاي حركت درب به نرمي): 

image 126

در صورتي كه اين عملكرد فعال باشـد، بـراي جلـوگيري ازتماس شديد درب با پايان ايست، در ثانيه هاي آخر حركـتهر درب، واحد كنترل به موتور دستور كاهش سرعت را ميدهد. زمان t. AP  ماكزيمم زمان مجاز براي اين عملكـرداست. 

هشدار:اگر از عملكرد خودآموز زمانهاي كاري استفاده نمي كنيد، ما پيشنهاد مي كنيم كه براي اندازه گـرفتنزمان باز شدن و بسته شدن اين عملكرد (عملكرد پايان نرم) را غيرفعال كنيـد و سـپس دوبـاره هنگـامي كـهنصب انجام مي شود آن را فعال كنيد. واحد كنترل به طور اتوماتيك تاخير زمان ناشي از زمان انتهاي حركـتبه نرمي را در نظر مي گيرد. اگر زمان باز شدن جزئيt.APP  كوتاه تر از زمانt.AP  است، در طول دور بازشدن آهسته، هيچ كاهش تواني وجود نخواهد داشت.

دستور شروع در طول فاز باز شدن: 

image 127

اين منو تنظيم واحد كنترل  زماني كه در طول فاز باز شدن يك دستور شروع دريافت مي كند، را توضيح مي دهد. 

PAUS: درب متوقف مي شود و به مكث مي رود. 

ChiU: درب فوراً شروع به بسته شدن مي شود. 

no: درب به باز شدن خودش ادامه مي دهد (دستور ناديده گرفته مي شود). 

براي نصب عملكرد” گام به گام” گزينه PAUS را انتخاب كنيد  براي ثبت عملكرد” هميشه باز” گزينه no را انتخاب كنيد. 

دستور شروع در طول فاز بسته شدن: 

image 128

بوسيله اين منو مي توان هنگامي كه واحد كنتـرل در طـولفاز بسته شدن يك دستور شروع دريافـت مـي كنـد، واحـدكنترل را تنظيم كرد. 

stoP: درب متوقف مي شود و حركت آن به پايان مي رسد. 

APEr: درب دوباره باز مي شود. 

براي نصب عملكرد” گام به گام” گزينه StoP را انتخاب كنيد. 

براي نصب عملكرد”هميشه باز” گزينه APEr را انتخاب كنيد. 

دستور شروع در طول مكث درب: 

image 129

بوسيله اين منو مي توان هنگامي كه واحد كنتـرل در طـولفاز مكث يك دستور شروع دريافت مي كند، واحد كنترل راتنظيم كرد. 

ChiU: درب شروع به بسته شدن مي كند. 

no: دستور ناديده گرفته مي شود. 

براي نصب عملكرد “گام به گام”گزينه ChiU را انتخاب كنيد. 

براي نصب عملكرد “هميشه باز” گزينه no را انتخاب كنيد. 

جدا از گزينه هاي انتخاب شده اگر درب بوسيله يك دسـتور          توقف متوقف شده باشد يا اگـر بـاز شـدن اتوماتيـك فعـالنباشد، دستور شروع باعث مي شود درب بسته شود. 

شروع آهسته در طول فاز باز شدن جزئي: 

image 130

بوسيله اين منو مي توان هنگـامي كـه واحـد كنتـرل يـكدستور شروع آهسته را در طول فاز باز شدن جزئي دريافـتمي كند واحد كنترل را تنظيم كرد. 

PAUS: درب متوقف مي شود و به مكث مي رود. 

ChiU: درب فوراً شروع به بسته شدن مي كند. 

no: درب به سمت باز شدن حركت مي كند(دستور ناديده گرفته مي شود). 

هشدار: دستور شروع در هـر فـازي از بـاز شـدن جزئـيباعث باز شدن كامل درب مي شود و دستور شـروع آهـستههميشه در طول باز شدن كامل ناديده گرفته مي شود. 

بسته شدن اتوماتيك: 

image 131

در طول عملكرد اتوماتيك، هنگامي كه زمان ثبت شدن بـهپايان برسد، واحد كنترل به طـور اتوماتيـك درب را خواهـدبست اگر دستور شروع از طريق منويSt.pa  فعـال شـود،باعث مي شود قبل از اينكه زمان ثبت شده به پايان برسـد،درب بسته شود. در عملكرد نيمه اتوماتيك يعني اگر با ثبتكردن عدد صفر، عملكرد بسته شـدن اتوماتيـك درب غيـر

فعال شود (no نمايش داده خواهد شد)                              

درب فقط مي تواند از طريق دستور شروع بسته شود و در اين صورت ثبت منويst.pa  ناديده گرفته خواهـدشد . اگر واحد كنترل هنگامي كه درب در حالت مكث است، يك دستور شروع دريافت كند به طور اتوماتيـكبه عملكرد نيمه اتوماتيك انتقال خواهد يافت (عملكرد نيمه اتوماتيك را اجرا خواهد كرد). 

  1

بسته شدن درب بعد از عبور كردن: 

image 132

در طول عملكرد اتوماتيك، هر بار كه فتوسل در طـول فـازمكث كار مي كند، طبق عـدد ثبـت شـده شـمارش نزولـيمكث شروع به كار مي كند. اگر فتوسل در طول زمـان بـازشدن كار كند، اين زمان (زمان باز شـدن) فـوراً بـه عنـوان زمان مكث ذخيره خواهد شد. اين عملكرد باعث مـي شـودكه به محض اينكه شخصي يا وسيله اي كاملاً از درب             

عبور كرد، درب سريع بسته شود، بنابراين معمولاً زماني كمتر از زمان Ch.AU استفاده مي شود. 

Ch.Au  زماني استفاده خواهد شد كه”no “ثبت شده باشد. 

در حين استفاده از عملكرد نيمه اتوماتيك اين عملكرد (بسته شدن درب بعد از عبور كردن) فعال نيست. 

چشمك زن در طول زمان مكث: 

image 133

چشمك زن معمولاً تنها در طول حركت موتور كار مي كند،هرچند اگر اين عملكرد فعال باشـد، چـشمك زن در طـولزمان مكث  نيز روشن خواهد بود. 

شروع عملكرد ورودي: 

image 134

اي ن من و در م ورد انتخ اب ط رز عملك رد ورودي اس ت

(پاراگراف “وروديهاي فعال” را نگاه كنيد). 

StAn: عملكرد استاندارد ورودي شروع وشروع آهسته،طبق منو. 

no: وروديهاي شروع برد ترمينال غيرفعال هستند. وروديهاي راديو درمد StAn كار مي كند  AP.CH: حركت شروع، هميشه فاز باز شدن را كنترل مـي كنـد وشروع آهسته هميشه فاز بسته شدن را كنترل مي كند. 

PrES: عملكردmanned  هنگامي كـه ورودي شـروع بـسته مـيشود درب باز خواهد شد و هنگامي كه شروع آهـسته بـسته مـي مانـد،درب بسته خواهد شد. 

oroL: عملكرد تايمر; تا موقعي كه  ورودي شروع يا ورودي شـروعآهسته بسته  است، درب باز مي ماند و هر وقت كه اتصال باز مي شـودشمارش نزولي مكث شروع خواهد شد. 

عملكرد ترمز 

image 135

اين منو امكان فعال كردن عملكرد ترمز را به منظورتوقف  ناگهاني در صورت دريافت فرمان يـا ممانعـت ايمنـي بـهمنظ ور اجتن اب از حرك ت بي ـشتر ف ـراهم ميكن د. اي ـن ناهماهنگي زماني  صورت ميگيرد كه يك موتـور كـشوييداراي يك كلاچ يك صفحه اي باشـد كـه بـر روي يـكدرب سنگين نصب شده باشد: به دليل سكون، درب نمـيتوانـد فـورا توقـف نمايـد و بـا كـاهش ايمنـي حـدود 10 سانتيمتر حركت مي نمايد. 

no عملكرد ترمز فعال نمي باشد.  Si عملكرد ترمز فعال مي باشد. 

متوقف كردن ورودي: 

image 136

اين منو انتخاب عملكردهاي مربوط به دستور توقف را بيانمي كند. 

no: ورودي توقف در دسترس نمي باشد. 

ProS: ورودي توقف درب را متوقف مي كند، با فشار دادندستور شروع درب شروع به حركت مي كند. 

invE: دستور توقف درب را متوقـف مـي كنـد، در شـروعبعدي، درب در مسير مخالف شروع به حركت مي كند.

توجه: 

در طول مكث، دستور توقف، شمارش زمان مكث را متوقفمي كند و دستور شروع بعدي هميشه درب را خواهد بست.    

ورودي فتوسل1: 

image 137

ايــن منــو فعــال كــردن ورودي فتوســلهاي نــوع 1يعنــي فتوسلهايي كه در طول دو فاز باز شدن و بسته شـدن فعـالاست ،را بيان مي كند (پاراگراف نصب را ببينيد). 

  no    : ورودي غير فعـال ( توسـط واحـد كنتـرل ناديـدهگرفته شده).  جامپر و سيم مشترك نياز نيست. 

AP.CH: ورودي فعال شد. 

ورودي فتوسل 2: 

image 138

اي ن من و فع ال ك ردن ورودي فتوس لهاي ن وع 2، يعن ي فتوسلهايي كه در طول فاز باز شدن فعال نيست ر ا بيان  مي  كند (پاراگراف نصب را ببينيد). 

no: ورودي غير فعال است (واحد كنترل آن را در نظر نميگيرد). جامپر و سيم مشترك نياز نيست. 

CF.CH: ورودي حتي در زمان وقفه درب نيز فعال است.

اگر فتوسل قطع شود، حركت بـاز شـدن درب شـروع نمـيشود. 

CH: ورودي فقط براي فاز بسته شدن فعال است. 

هشدار: اگر شما اين گزينه(CH) را انتخاب كرديد، بايد تست فتوسل را غيرفعال كنيد.

٢۴

تست فتوسل موثر: 

image 139

`براي دستيابي به يك عملكرد بي خطر براي مصرف كنندهواحد كنترل قبل از يك دور كاري نرمال، يك تست عملـيروشهاي حفاظتي (بي خطـر) را اجـرا مـي كنـد. اگـر هـيچمشكل عملي پيدا نشد، درب شروع به حركت مـي كنـد درغير اينصورت درب ثابت مي ماند (حركت نمي كند) و چراغچشمك زن روي 5 ثانيه مي ماند. 

زمان تست كمتر از يك ثانيه طول مي كشد.                        

no:  عملكرد تست فعال نيست. 

Si:  عملكرد تست فعال است. 

هشدار: براي اطمينان بيشتر، تست  فتوسل موثر بايد در طول نصب و برنامه ريزي كردن انجام شود.

ورودي نوار حفاظتي 1: 

image 140

اين منو  فعال كردن ورودي را براي  نوار حفاظتي نوع 1 كهنوارهاي ثابت گفته مي شود ، بين مي كند. 

no: ورودي غير فعال شد (توسط واحد كنترل ناديده گرفتهشد). هيچ جامپر با سيم مشترك نياز نيست. 

Si: ورودي فعال شد.

ورودي نوار حفاظتي 2: 

image 141

اين منو فعال كردن ورودي را براي نوار حفاظتي نوع 2 كـهنوارهاي متحرك گفته مي شود ، بيان مـي كنـد(پـاراگرافنصب را ببينيد). 

no: ورودي غير فعال شد (توسط واحد كنترل ناديده گرفته شد).هيچ جامپر با مشترك نياز نيست. 

Si: ورودي فعال شد. 

٢۵

وروديهاي پايان حركت: 

image 142

واحد كنترل Pd8 اتـصال چهـار پايـان حركـت مكـانيكي(اتصال نزديك نرمال)كه توسـط حركـت درب فعـال شـدهاست را اجازه مي دهد و همچنين به واحد كنترل نشان مـيدهد كه هر درب به موقعيت باز شدن يا بسته شـدن كامـلخودش رسيده است. 

no: وروديهاي پايان حركت غير فعال است.

Si: وروديهاي پايان حركت فعال است. 

  :Anti-Skid

image 143

اگر عملكرد باز شدن يا بسته شدن درب توسط يك دسـتوريا دخالت فتوسل قطع شود، در اين صورت زمان حركـت درجهت مخالف بايد افزايش پيدا كند بنابراين واحد كنترل بـهمدت زمان لازم موتورها را به كار مي انـدازد تـا كـاملاً آنمسافت را پوشش دهـد. اگـر دربهـا خيلـي سـنگين باشـد،عملكرد واحد كنترل كافي نخواهـد بـود، چـون حركـت درلحظه اول برگشت سخت است و درب مسافت بيشتري را  

در جهت مخالف طي مي كند كه اين مسافت توسط واحد كنترل محاسبه نمي شود. اگر بعد از برگـشت درب، درب نتواند دقيقاً به مكان شروع حركت برگردد، براي جبران اين كمبود، مي توان زمانAnti-Skid  را ثبتكرد تا به زمان محاسبه شده توسط واحد كنترل اضافه شود. 

هشدار: در اين فاز، واحد كنترل عملكرد پايان حركت به نرمي را قبل از رسيدن به توقف پايـاني فعـال نمـيكند و اگر هر مانعي سرراه برگشت باشد، به عنوان پايان حركت محسوب مي شود. 

فعال كردن حسگر مانع: 

image 144

توسط اين منو مي توان حساسيت حـسگر را بـه 10 سـطحمختلف از يك تا 10 تنظيم كرد. با ثبت كـردن عـدد صـفرمي توان اين عملكرد را غير فعال كـرد و بـا افـزايش عـددحساسيت را بالا برد. 

واحد كنترل مي تواند طبق توان ثبت شده براي هـر موتـوربه طور اتوماتيك مناسبت تـرين سـطح حـساسيت را بـرايحسگر تنظيم كند. 

اگر عملكرد حفاظتي انتخاب شده به اندازه كافي سريع نباشد، مي توان سطح حساسيت را كمي افزايش داد. 

اگر در صورتي كه هيچ مانعي وجود ندارد درب متوقف شودt شما بايد سطح حساسيت را كم كنيد. 

٢۶

ديدن شمارنده: 

image 145

بوسيله اين منو مي توانيـد شـماره يـك دور بـازشدن كامل را ببينيد. اين منو همچنـين مـصرفكننـده نهـايي را قـادر خواهـد سـاخت تـا زمـانسرويسهاي مورد نياز را ثبت كند. 

آموزش اتوماتيك زمان عملكرد

image 146

بوسيله اين منو مي توان واحد كنترل را طوري فعال كنيد كه به طور اتوماتيك بهترين طول زمان را براي ثبت زمان عملكرد پيدا كند. 

هنگامي كه شما گزينه Go را انتخاب مي كنيد منوي وضعيت بسته و دور آموزش شروع مي شود. 

روش فراگيرعملكرد زمان اتوماتيك فقط زماني شروع مي شود كه ورودي شروع به حالت استاندارد ثبت شده باشد. 

پايان برنامه دار كردن: 

image 147

اين منو جهت پايان دادن به عمليات برنامه دار كردن واحد كنترل و ذخيره كردن اطلاعات درون حافظه است. 

no: اصلاحات بيشتري بايد انجام داد برنامه دار كردن را به پايان نرسانيد. 

Si: برنامه دار كردن پايان يابد. 

اطلاعات وارد شده ثبت شده است واحد كنترل آماده جهت استفاده است. 

خواندن شمارنده دفعات:         

image 148

واحد كنترلPd8  ميتواند تعداد دفعات باز يـابسته شدن درب را بشمارد. در صـورت تنظـيم كردن آن، واحد كنترل ميتواند بعـد از دفعـاتتنظيم شده، شما را از نياز به سرويس دسـتگاهآگاه كند. 

2 شمارنده وجود دارد: 

* يك شمارنده كلي بـراي تعـداد دفعـات بـازشدن كامل درب ،كه اين شمارنده نمـي توانـدصفر باشد (گزينه “tot” از آيتم “Cont”)  * يك شمارنده نزولي براي تعداد دفعات باز يـابسته شدن درب قبل از سرويس بعدي (گزينـهSErv از آي تم (“Cont” اي ن ش مارنده را مي تواند طبق عدد دلخواه برنامه ريزي كرد. 

نقشه روبه رو چگونگي خواندن شـمارنده كلـيرا نشان ميدهد. چگونگي خواندن تعداد دفعاتقبل از سـرويس بعـدي، بـه انـدازه چگـونگيبرنام ه ري زي ك ردن تع داد دفع ات قب ل ازتقاضاي بعدي براي سرويس مـورد نيـاز اسـت(به عنوان مثال، تعـداد دفعـات ثبـت شـده درواحد كنترل عدد 12451 است) 

ناحيه1، محل خواندن تعداد كل دفعات باز يا بسته شدن درب است. از طريـق كليـدهايDown ،Up  شـمامي توانيد نمايش واحدها يا هزارها را يك در ميان كنيد. 

ناحيه 2 محل خواندن تعداد دفعات قبل از تقاضاي بعدي براي سرويس است. عـدد آن تقريبـاً كمتـر از 1000 است. 

ناحيه 3 محل ثبت شمارنده بعدي است. اگر شما يك بار كليدUp  يا Down را فشار دهيـد، عـدد شـمارندهدوروبرو هزار بالا يا پايين  ميرود و هر فشاري هزار واحد عدد ثبت شده را كم يا زياد خواهد كرد. 

عدد نشان داده شده قبلي از بين خواهد رفت. 

سيگنال جهت سرويس: 

هنگامي كه شمارنده تعداد دفعات، قبل از تقاضاي بعدي بـراي سـرويس صـفر باشـد واحـد كنتـرل تقاضـايسرويس را از طريق يك چشمك زن 5 ثانيه اي اضافي، نشان مي دهد. 

هشدار: سرويس كردن فقط بايد توسط افراد متخصص انجام شود. اين سيگنال در هر دو باز شـدن تكـرارخواهد شد  تا وقتي كه نصاب وارد خواندن شمارنده شود و منو را ثبت كند يا احتمالاً تعداد دفعات را بعد از نيـازبه سرويس بعدي برنامه ريزي كند. 

زماني كه هيچ عددي در اين كار ثبت نشده باشد (يعني عدد ثبت شـده صـفر باشـد)، عمليـات سـيگنال دادنجهت تقاضاي سرويس غير فعال خواهد شد و اصلاً هيچ سيگنالي تكرار نخواهد شد. 

عملكرد حسگر مانع: 

واحد كنترلPd8  به يك سيستم پيچيده مجهز اسـت و اگـر مـانعي باعـث توقـف حركـت درب شـود، آن راشناسايي مي كند. اگر شما عدد صفر را ثبت كنيد. شناسايي حسگر غيرفعال خواهد شد. 

هشدار: جدا از عددي كه براي حساسيت حسگر ثبت شده است، اين سيستم فقط زمـاني كـه درب متوقـفشده باشد، مانع را شناسايي  ميكند. بنابراين تا مانعي درب را متوقف نكند، شناسايي نخواهد شـد . بعـلاوه ايـنسيستم زماني كه درب با سرعت كم حركت  ميكنند عمل نخواهد كرد. عكس العمل واحد كنترل هنگامي كه مانع شناسايي  ميشود، به زمان t.rAL ثبت منو و لحظه اي كه مانع شناسايي مي شود، بستگي دارد.

غير فعال كردن پايان حركت به نرمي (پايان نرم): موتور درب، هنگامي كه مانع شناسايي شد، هل دادن درب را متوقف مي كند و در عرض چند ثانيه به موتور دستور برگشت  ميدهد، بنابراين موتـور زيـر فـشار نمـي ماند

فعال كردن پايان حركت به نرمي (پايان نرم): عملكرد شناسايي مانع فقط زماني اجرا خواهد شد كه درب با سرعت نرمال حركت ميكند. درب به مدت 3  ثانيه متوقف شده و  به آن دستور برگشت داده مي شود تا مانعشناسايي شده را       رفع نمايد. دستور شروع بعدي، اجازه مي دهد كه درب دوباره شروع به حركت كنند. هنگـاميكه فاز پايان نرم شروع شود، هيچ مانعي شناسايي نخواهد شـد. ايـن نـوع موقعيـت از طـرف موتـور موقعيـتخطرناك محسوب نمي شود. 

اشتباهات كار:  اين پاراگراف چند نمونه از اشتباهات كار را همراه با دليل و چگونگي رفع آن را توضيح  ميدهد. 

LEDهاي اصلي روشن نمي شود. يعني اينكه روي برد واحد كنترل Pd8 هيچ ولتاژي وجود ندارد. 

 1. قبل از كار كردن روي واحد كنترل، از طريق كليد قطع، منبع نيرو را قطع كنيد و ترمينالهاي منبع تغذيه را جدا كنيد. 
 2. مطمئن شويد كه هيچ ولتاژي روي واحد كنترل وجود ندارد. 

3-چك كنيد شايد فيوز سوخته باشد ،در اين صورت يك فيوز با همان ولتاژ جايگزين كنيد. 

LED اضافه بار روشن است: يعني اينكه اضافه بار روي منبع تغذيه وجود دارد. 

 1. قسمت قابل كشيدن شامل ترمينالهاي 1 تا 12 را خارج كنيد.  LED اضافه بار خاموش  ميشود. 
 2. علت اضافه بار را رفع كنيد. 
 3. ترمينال هاي 1 تا 12 را كه جدا كرده ايد وصل كنيد و چك كنيد كه LED روشن نباشد. 

نقص 1: 

image 149

هنگامي كه شما از منوي برنامه ريزي خارج مي شويد نوشته زيـر    روي صفحه نمايش ظاهر  ميشود.         

اين بدين معني است كه اطلاعات تغيير يافته نمي تواند ذخيره شود. اين نوع از عيبها هيچ راه علاجي نـدارد وواحد كنترل بايد جهت تعمير به V2 فرستاده شود.

نقص 2:

image 150

هنگامي كه دستور شروع داده مـيشـود و درب بـاز نمـي شـود،  نوشته زير روي صفحه نمايش ظاهر  ميشود: 

اين بدين معني است كه تست ترياك انجام نشده است قبل از اينكـه واحـد كنتـرل را جهـت تعميـر بـهV2  بفرستيد مطمئن شويد كه موتورها كاملاً وصل شده است.  

نقص 3

image 151

هنگامي كه دستور شروع حركت داده مـيشـود و درب بـاز نمـي     شود ، نوشته زير روي صفحه نمايش ظاهر  ميشود: 

اين بدين معني است كه تست فتوسل انجام نشده است. 

 1. هنگامي كه دستور شروع داده  ميشود مطمئن شويد كه هيچ مانعي پرتو فتوسل را قطع نمي كند. 
 2. مطمئن شويد فتوسل ها توسط منوهاي مربوط به آنها فعال شده اند و دقيقاً نصب شده اند. 
 3. اگر شما فتوسل 2 داريد، مطمئن شويد كه آيتم منوي Fot2 روي CF.CH است. 
 4. مطمئن شويد كه فتوسلها كار مي كنند يعني هنگامي كه شما پرتو آنها را قطع مي كنيد، شما بايد صداي رله را بشنويد. 

نقص 4

image 152

وقتي كه يك فرمان شروع داده مي شود و در باز نمي شود(يا بـه  طور جزئي بازي شود)، نوشـته زيـر روي صـفحه نمـايش ظـاهرمي شود: 

اين بدين معني است  كه پايان حركت دچار مشكل شده يا اينكه سيمي كه حسگر را به واحد كنترل وصل ميكند قطع شده است.سيمي كه قطع شده يا حسگر پايان حركت را تغيير دهيد. در صورتي كه مشكل همچنـانوجود داشت واحد كنترل براي تعمير به V2 فرستاده شود.  

چشمك زدن طولاني: 

هنگامي كه دستور شروع داده ميشود چشمك زن فوراً روشن ميشود ولي درب خيلي دير باز مـيشـود . ايـندليل معني است كه ثبت شمارش نزولي تعداد دفعات به سـرآمده و واحـد كنتـرل نيـاز بـه سـرويس را نـشانمي دهد.

  MR1

گيرنده جديد هميشه يك عملكرد صحيح را در محيط شلوغ پشتيباني مي كند. حساسيت خوب آن، انتخاب بالاي آن، اين گيرنده را در برابر بيشتر اغتشاشات اطراف محيط دريافت فركانس محفوظ نگه مي دارد. 

سيستم خودآموز برنامه ريزي جديد، ثبت فرستنده هاي سري Personal Pass را فعال  ميكند. 

 • مي توان تا 240 كد مختلف (MR1 و MR1/434 و MR1/888) يا 1008 تا كد مختلف

  .را با مد خودآموز ذخيره كرد (MR1/868P و MR1/434P و MR1/Plus)

 • خودآموز فرستنده ها توسط راديو اداره  ميشود. 
 • براي فعال كردن يا غير فعال كردن مد Rolling Code 
 • مديريت جابه جايي فرستنده 
 • حافظه هشدار كامل: گيرنده 15 ثانيه چشمك مي زند. 
 • مي تواند به پروگرامر قابل حمل PROG2 (سري 6/3 يا جديدتر) وصل شود تا اجازه دهد: 
 • گزينه PASSE-PARTOUT را فعال يا غيرفعال كند تا به نصاب اجازه دهد تا تمام نصبهايش را با استفاده از فرستنده PPS اداره كند. 
 • براي اداره كردن سرويسها توسط WINPPCL ( سري 1/2 يا جديدتر) 
 • براي برنامه ريزي كردن 4 كانال با استفاده از عملكرد تايمر و باي– استابل 

هشدار: گيرنده MR1 را فقط با محصولات V2 ELETTRONICA استفاده كنيد. 

برنامه ريزي كردن عملكرد منو استابل

 • كليد فشاري P1گيرنده را فشار دهيد. LED L1 ، روشن مي شود. 
 • كليد فشاري را رها كنيد LED خاموش مي شود و يك سري علامت چشمك زن را به مدت 5 ثانيه مي فرستد. 

تعداد چشمكهاي كوتاه، كانال انتخاب شده را نشان  ميدهد 

 • براي انتخاب كانالهاي بعدي كليد فشاري P1 را در حدود 5 ثانيه فشار دهيد و رها كنيد  طبق جدول زير نوع چشمك زدن LED تغيير مي كند. 
 • كانالي كه شما مي خواهيد حفظ و ثبت كنيد را انتخاب كنيد و كليد فشاري گيرنده را فشار دهيد و در حدود 5 ثانيه نگاه داريد. 
 • LED گيرنده خاموش  ميشود و دوباره روشن  ميشود: 

اين بدان معني است كه كد ثبت شده است و گيرنده به مدت ماكزيمم 5 ثانيه منتظر كد بعدي است. 

كنترل راديويي: 

توسط اين روش مي توان فرستنده هاي جديد را توسط راديو به طور متوالي و بدون حذف نصب گيرنده ثبت كرد. فرستنده اي كه فعال كردن برنامه ريزي را توسط راديو اجازه مي دهد، بايد به صورت پيشرفته ثبت شود. 

تمام فرستنده هاي برنامه ريزي شده توسط راديوف ترتيب كليدها را مانند فرستنده اي كه برنامه ريزي كردن را فعال  ميكنند پخش مي كند. 

مثال: فرستنده TXA با وضعيت كليدهاي زير ثبت مي شود. 

 • كليد 1 روي اولين كانال در حالت منو استابل. 
 • كليد 2 روي سومين كانال در حالت تايمر. 
 • كليد 3 روي چهارمين كانال در مد باي استابل. 

فرستنده TXB براي ثبت كردن. 

 • به مدت حداقل 5 ثانيه كليدهاي 2+1 يا 3+1 مربوط TXA را نگه داريد. 
 • هر دو كليد را رها كنيد. 
 • در حدود 5 ثانيه، كليد مورد نياز TXB را فشار دهيد. 
 • يك كليد ديگر را روي TXB به مدت 5 ثانيه فشار دهيد و رها كنيد تا ثبت شود. اين عمل را براي بقيه فرستنده ها تكرار كنيد. 
 • به مدت 5 ثانيه صبر كنيد تا از حالت خودآموز خارج شويد. 

وضعيت كليدهاي فرستنده  TXB و بقيه فرستنده ها كه بوسيله اين روش ثبت شده است مانند فرستنده TXA خواهد بود. 

  :Rolling code عملكرد

شما مي توانيد عملكرد Rolling Code (كه به طور نرمال غير فعال است) فعال يا غير فعال كنيد. 

تا از هر گونه ريسك تكرار كد عبور شخصي جلوگيري كند. 

 • كليد فشاري P1 را فشار دهيد و به مدت 8 ثانيه آن را نگه داريد. 
 • LED L1 بعد از 8 ثانيه خاموش  ميشود. كليد فشاري را رها كنيد. 
 • LED L1 به مدت 5 ثانيه شروع به چشمك زدن مي كند. 

يك بار چشمك زدن  : Rolling Code غير فعال است  دوبار چشمك زدن    :   Rolling Code فعال است. 

براي تغيير دادن پارامترها، كليد فشاري P1 را در حدود 5 ثانيه بعد از اولين چشمك فشار دهيد، LED L1 طبق اولين پارامترها چشمك خواهد زد.

فرستنده تعويزي: 

يك انتقال ساده با  Substitutive Tx برنامه ريزي شده، نزديك به گيرنده، بدون حذف نصب گيرنده كد فرستنده را با كد جديد جايگزين  ميكند. 

براي همزمان كردن Rolling Code با هر كليد Substitutive Tx دوبار بفرستيد. 

 ميتوان با هر كد ماكزيمم سه جايگزين ساخت. بنابراين براي TxA شما مي توانيد پيدا كنيد: 

TxB   جايگزين  TxA  ميشود 

TxC  جايگزين  TxB مي شود  TxD  جايگزين  TxC مي شود 

پاك كردن تمام كدها: 

براي پاك كردن تمام كدها به صورت زير عمل كنيد: 

 • منبع تغذيه واحد كنترل، جايي كه گيرنده MR1 متصل شده است را خاموش كنيد يا قطع كنيد. 
 • كليد P1 روي گيرنده را فشار دهيد و نگاه داريد. 
 • در همان زمان منبع تغذيه را دوباره روشن كنيد. LED  گيرنده روشن  ميشود: كليد P1 را رها كنيد. 

فضاي حافظه خالي مي شودو براي يك برنامه ريزي كردن  جديد آماده است. براي پاك كردن بخشي از كدها نياز به پروگرامر PROG2 است. 

قفل كردن برنامه ريزي كردن: 

عملكرد قفل كردن برنامه ريزي كردن فقط توسطWINPPCL قابل اجرا است.اين عملكرد ،از  برنامه ريزي كردن دوباره گيرنده توسط كليد P1 و ياراديو جلوگيري مي كند. گيرنده را مي توان فقط توسطWINPPCL مي توان دوباره برنامه ريزي كرد. 

استانداردها: 

MR1 منطبق بر استاندارد EC زير است: 

  EN 60335-1 و EN 301 489-3 و EN 300 220-

حالت داده ها حالت داده ها  توصيف عملكردحالت داده ها علائم روي نمايشگر 
  noرا راه اندازي نمي كندV2 داده هاي استاندارد no/Si Def.
  15.0″زمان باز شدن درب 0.0″÷2.0′ t.AP
  6.0″زمان باز شدن آهسته درب  0.0″÷t.AP1 t.APP
  16.0″زمان بسته شدن درب  0.0″÷2.0′ t.Ch
  7.0″زمان بسته شدن لنگه آهسته 0.0″÷t.Ch t.ChP
  1.0″زمان قبل ازچشمك زدن 0.5″÷2.0′ t.PrE
  – زمان قبل ازچشمك زدن غير فعال است (برابر با0 است.)  no 
   dxمسير درب(مسيري كه از داخل ديده مي شود)  dir
  – در به سمت راست باز مي شود dx 
  -در به سمت چپ باز مي شود Sx 
  85توان موتور 1 30÷100% Pot
  noشروع كردن No/Si SPUn
  1.5″زمان شروع نرم 0.5″÷3.0′ t.P.So
  – زمان شروع نرم غير فعال است no 
  2.0″زمان حركت نرم 0.5″÷t.AP t.raL
  – زمان حركت نرم غير فعال است no 
  PAUSشروع باز شدن 30÷100% St.AP
  – فرمان شروع در دسترس نمي باشد no 
  فرمان بسته شدن درب ChiU 
  – توقف درب و رفتن به حالت مكث PAUS 
  StoPشروع بسته شدن  St.Ch
  – فرمان شروع درب را متوقف ميكند Stop 
  فرمان شروع درب را باز مي كند APEr 
     St.AP
  ChiUشروع توقف  St.PA
  – فرمان شروع در دسترس نمي باشد  no 
  فرمان شروع باعث بسته شدن درب مي شود  ChiU 
  PAUSآهسته باز شدن   SPAP
  – فرمان شروع آهسته در دسترس نمي باشد  no 
  – فرمان شروع آهسته باعث بسته شدن درب ها مي شود  ChiU 
  درب به حالت مكث مي رود  PAUS 
  noبسته شدن خودكار  Ch.AU
  – بسته شدن خودكار فعال نيست(برابر با  0 است.) no 
  پس از زمان ثبت شده درب بسته مي شود 0.5″÷20. 0′ 
  noبسته شدن پس از عبور  Ch.tr
  – كاركرد بسته شدن پس از عبور غير فعال است no 
  – درب براي مدتي متوقف ميشود تا بين 0.5 تا 20 تنظيم شود.  0.5″÷20. 0′ 
  noنور فلاش در حالت مكث no/Si LP.PA
  StAnشيوه هاي اجرا  St.rt
  – وروديهاي شروع از برد ترمينال غير فعال هستند  no 
  – اجراي استاندارد StAn 
  فرمان باز و بسته شدن به طور مجزا AP.CH 
   Manned عمل PrES 
  اجراي زمان دار oroL 
  noعملكرد ترمز  no/Si FrEn
  no– ورودي STOP  StoP
  ورودي STOP در دسترس نمي باشد  no 
  فرمان STOP درب را متوقف مي كند و فرمان START    invE 
  جدول عملكردPd8۴٣

 

حالت داده ها حالت داده ها  توصيف عملكردحالت داده ها علائم روي نمايشگر 
  حركت در جهت مخالف را شروع ميكند  
  – فرمانSTOP درب را متوقف ميكند:با فشار دادن فرمان START درب حركت خود را ادامه مي دهد ProS 
  noورودي 1 Foto  Fot 1
  -ورودي براي اتصال فتوسل در دسترس مي باشد  APCh 
  – دردسترس نمي باشد no 
  CFCh  PHOTO 2 ورودي  Pot2
  فتوسل در وضعيت بسته شدن و همچنين در وضعيت ايست فعال مي باشد CFCh 
  در دسترس نمي باشد no 
  – فتوسل در زمان بسته شدن فعال است Ch 
  noتست عملي فتوسل no/Si Ft.tE
  noورودي نوار1(نوار ثابت)  no/Si CoS1
  noورودي نوار2(نوار متحرك)  no/Si CoS2
  Siوروديهاي پايان حركت  no/Si FC.En
  1.0″  Anti-skidعملكرد 0.5″÷t.AP ASM
  كاركرد غير فعال است  no 
  5سطح حسگر مانع  0 ÷ 10 SEnS
  totديدن شمارنده  Cont
  تعداد دفعات كامل (به صورت هزارتايي يا به صورت واحد مشاهده ميشود) Tot. 
  – تعداد دفعات قبل از تقاضاي بعدي براي سرويس (اين ارقام به صورت Man 
  صد تايي رند شده اند و ميتوان  آنها را تا هزار مرحله ثبت كرد)  
  در صورتي كه بر روي 0 تنظيم شود،درخواست غيرفعال شده و چيزي مشاهده نخواهد شد   
  noيادگيري خودكار زمان اجرا APPr 
  – كاركرد غير فعال است  
  – شروع فرايند يادگيري خودكار  
  noپايان برنامه ريزي  FinE 
  – از منو برنامه خارج نمي شود  
  با ذخيره پارامترهاي ثبت شده از منو برنامه خارج مي شود   
جدول اتصالات الكتريكي 

 

image 153

شرکت البرز مبنا صنعت مشاور ، طراح ، تامین کننده و مجری انواع سیستم های اتوماسیون خانگی ، تجهیزات کنترل تردد ، خانه های هوشمند و حفاظت پیرامونی

تلفن تماس : 44053033-021  


برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

 

امتیاز دهید