نماد اعتماد و اعتبار در ایران
ارائه انواع راهکارهای مختلف برای هر محیطی
بی رقیب در کیفیت بی نظیر در اجرا

بازوییMPC با مرکز کنترلBT1

بازویی MPC

image 189

برای آشنایی با دیگر محصولات از جمله درب اتوماتیک، درب پارکینگ، درب شیشه ای، کرکره برقی، راهبند و غیره کلیک کنید.

قطعات موجود در هر پکیج

2 عددجک الکترومکانیکی بازویی
2 عددسوئیچ خلاص کن2000 1     
4 عددپین اتصال به براکتبازویی          
2 عددبراکت انتهایی2000 4           
2 عددبراکت ابتدایی 2000 5           
0 عدددفترچه راهنما     2000 6              
2 عددریموت کنترل2000 7     
0 عددفلاشر 221 ولت2000 8       
0 جفتفتوسل2000 9  
0 عددمرکز کنترل2000 10  

ابزارهای موردنیاز در نصب

اطمینان حاصل کنید که ابزارهای ذیل را جهت نصب به همراه دارید.

image 163

نمای درب بازکن و سیم بندی مرکز کنترل

image 165

*.  بازوی الکترومکانیکی

 • فتوسل 2
 • فتوسل 1
 • قفل برقی
 • مرکز کنترل
 • آنتن هوایی
 • فلاشر

مشخصات فنی (ابعاد به میلیمتر)

image 164
MPC TITAN 600MPC TITAN 400 مشخصات
220 V – 50 HZ220 V – 50 HZ ولتاژ کاری
1.8 A1.8 A جریان مصرفی
280 W280 W توان مصرفی
8 µF8 µF خازن موردنیاز
150  C̊150  ̊C حد محافظت دمایی
2800 N2800 N حداکثر کشش
IP 44IP 44 IP استاندارد
-20 to +50   ̊C-20 to +50   ̊C محدوده دمایی مجاز
4 m3 m حداکثر طول هر لنگه
350 Kg350 Kg حداکثر وزن هر لنگه
600 mm400 mm حداکثر کورس عملکرد
1818 تناوب کاری )بار در ساعت(

راهنمای نصب مکانیکی جک ها

درصورتیکه بخواهیم جکها به درستی کار کنند و طول عمر موتورها و خود مرکز بیشتر شود. بایستی جکها طوری نصب گردند که حداقل فشار به آنها آمده و حداکثر بهرهوری را داشته باشد. برای نصب جک باید دونقطه انتخاب شود ،نقطه اول انتخاب محل نصب جک بر روی چارچوب یا دیوار و نقطه دوم بر روی لنگه درب میباشد، بدین منظور جهت تنظیم اولیه جکها، دربها را کامل بسته و جکها را کاملا باز میکنیم، سپس حدود 50 mm جکها را برای رگلاژهای بعدی به داخل میبریم )حرکت جک بهصورت دستی با بیرًون کشیدن زبانه موتورها امکانپذیر است

( سپس تکیهگاهها را به داخل شکاف ابتدا و انتهای جک وصل و پیچهای آن را میبندیم. سپس جکها را کاملاً با سطح افق تراز )با اصول محاسبهای توضیح دادهشده در جداول زیر مطابقت داشته باشد( کرده و محل تکیهگاهها را روی چارچوب و خود درب ،معلوم و محکم سازی میکنیم.

توجه: توصیه میشود جهت محکم نمودن تکیه گاهها از جوش فلز استفاده گردد.

نحوه محاسبه و محل نصب تکیه گاهها، جهت انواع جکها

در شکل زیر فاصلههای W ،X ،Y برای شرایط نصب در جدول زیر آمده است:

image 167

نمای فنی مرکز کنترل BT1:

image 168
image 169

اتصالات و سیم بندیهای مرکز کنترل اتصال موتورها به مرکز

جکهای مدل 006/MPC TITAN 400 بهصورت راست و چپ میباشند که جک راست به لنگه سمت راست درب و جک چپ به لنگه سمت چپ درب متصل میشود.

موتور چپ( M1): اگر موتور را بهگونهای قرار دهید که برآمدگی موتور جک رو به پایین و بازوی جک بهطرف چپ باز شود این موتور، موتور چپ نامیده میشود. این موتور باید روی لنگهای از درب که ابتدا باز میشود نصب گردد.

موتور راست (M2): اگر موتور را بهگونهای قرار دهید که برآمدگی موتور جک رو به پایین و بازوی جک بهطرف راست باز شود این موتور، موتور راست نامیده میشود.

image 171

سیمهای موتور M1 را به شرح زیر متصل کنید:

 • سیم مشکی به ترمینال 21 (OPEN)
 • سیم طوسی به ترمینال 22 (COM)
 • سیم قهوهای به ترمینال 22 (CLOSE) سیمهای موتور M2 را به شرح زیر متصل کنید:
 • سیم قهوهای به ترمینال 11 (OPEN)
 • سیم طوسی به ترمینال 11 (COM)
 • سیم مشکی به ترمینال 22 (CLOSE)
image 172

حالت 1: موتور سمت راست اول باز میشود.

image 173

حالت 2: موتور سمت چپ اول باز میشود.

image 174

در کورس باز شدن، ابتدا موتور یک( M1) شروع به باز شدن کرده و پس از گذشت تأخیر تعیین شده توسط پارامتر M Open Delay، موتور دو(M2) شروع به باز شدن میکند.

در کورس بسته شدن، ابتدا موتور دو( M2) شروع به بسته شدن کرده و پس از گذشت تأخیر تعیینشده توسط پارامترM Close Delay، موتور یک( M1) شروع به بسته شدن میکند.

منوهای M Open Delay و M Close Delay برای جلوگیری از برخورد لنگههای درب به یکدیگر در کورس باز و بسته شدن در نظر گرفتهشده است.

توجه: در حالتی که درب تک لنگه باشد، سیمهای بازویی باید به ترمینالهای موتور یک( M1) متصل شود. همچنین منویM2 Open Time را در وضعیت صفر تنظیم نمایید.

اگر لنگههای درب پس از بسته شدن بر رویهم قرار نمیگیرند ،بهتر است تأخیر بسته شدن لنگه دربها را توسط منوی M Close Delay به عدد صفر تغیر دهید تا قابلیت کنترل ترتیب بسته شدن فوق غیرفعال شود.

ورودی منبع تغذیه

image 175

جریان برق شهری 220VAC-50Hz را به ترمینالهای L و N برد کنترل متصل نمایید .

پیشنهاد میشود یک فیوز مینیاتوری قبل از جریان ورودی به برد کنترل تعبیه نمایید.

image 176

شستی توقف اضطراری(STOP)

برای بالا بردن ضریب ایمنی عملکرد سیستم، امکان نصب شستی توقف اضطراری در این برد کنترل در نظر گرفتهشده است. با فشردن این شستی، حرکت درب متوقف خواهد شد.

این شستی باید کنتاکت نرمال بسته( NC) داشته باشد و به ترمینالهای 1 و 7 متصل شود. همچنین منوی STOP را نیز فعال نمایید.

image 177

اگر در مدتزمان شمارش معکوس بسته شدن درب این شستی فشرده شود، بسته شدن اتوماتیک درب غیرفعال شده و درب در حالت توقف قرار میگیرد. برای بسته شدن درب باید با ریموت به سیستم فرمان بسته شدن اعمال شود.

  START.P و START شستی فرمان

از طریق منوی Activation Input، حالتهای زیر برای این دو فرمان قابل تنظیم است:

 •  (Standard Mode)حالت پیشفرض
  • فرمان ترمینال START: باز و بسته شدن کامل درب
  • فرمان ترمینال START.P: نیمهباز شدن درب( عابر رو) حالت Open – Close
  • فرمان ترمینال START: باز شدن کامل درب
  • فرمان ترمینال START.P: بسته شدن کامل درب
 •  Manned حالت
  • فرمان ترمینال START: باز شدن درب
  • فرمان ترمینال START.P: بسته شدن درب

توجه: در این حالت تا زمانی که شستی و یا دکمه ریموت را نگهداشتهاید، درب حرکت میکند و بهمحض رها کردن شستی و یا دکمه ریموت، حرکت درب متوقف میشود.

 •  Timer حالت

با نصب یک رله تایمر این امکان وجود دارد که درب در ساعتهایی از شبانهروز باز باقی بماند.

 • فرمان ترمینال START: باز و بسته شدن کامل درب
  • فرمان ترمینال START.P: نیمه باز شدن درب (نفر رو)

تا زمانی که کنتاکت ترمینال 2 و 7 یا 2 و 7 بسته باقی بماند، درب بازخواهد ماند. با باز شدن این کنتاکت، درب پس از شمارش معکوس بسته شدن اتوماتیک، شروع به بسته شدن خواهد کرد.

توجه: قبل از فعال کردن حالت Timer، بسته شدن اتوماتیک را توسط منوی Auto Close فعال و تنظیم نمایید .

رله تایمر را مطابق شکل زیر به ترمینال START و START.P متصل نمایید.

image 178
 •  :Disable حالت
  • ترمینال ورودی START برد غیرفعال شده و فقط از طریق ریموت و مطابق باحالت استاندارد دستگاه عمل خواهد کرد.
image 179

فرمان Start از طریق دکمه تعریفشده ریموت برای ماشینرو و فرمان Start.p از طریق دکمه تعریفشده ریموت برای عابر رو قابل اجرا است .

نحوه اتصال فتوسل( چشمی)

چشمی را به دو حالت میتوانید به برد کنترل متصل نمایید:

 • حالت 1: در این حالت چشمی در قسمت داخلی محوطه و در محدوده خارجازمسیر حرکت درب نصب میشود و در هنگام باز و بسته شدن درب فعال میباشد. اگر مانعی مانند اتومبیل ارتباط چشمیها را در هنگام حرکت درب قطع کند، برد کنترل حرکت درب را متوقف میکند. پس از کنار رفتن مانع از بین چشمیها، دربها کاملاً باز میشوند. در این حالت از ترمینال 4 (IR1) برای نصب چشمی استفاده میشود.

نحوه اتصال چشمیهای گیرنده(RX( و فرستنده) TX) به برد کنترل:

 • سیمهای منبع تغذیه چشمی گیرنده را به ترمینالهای 14 و 15 (24VAC و GND) وصل کنید.
  • سیمهای منبع تغذیه چشمی فرستنده را به ترمینالهای 13 و 15 (PWRTX و GND)وصل کنید.
  • ترمینال COM و NC چشمی گیرنده باید به ترمینالهای 4 و 7 (IR1 و COM) نصب شوند.

توجه: منوی IR1 Input تنظیمات مربوط به IR1 است .

نحوه اتصال فتوسل( چشمی)

چشمی را به دو حالت میتوانید به برد کنترل متصل نمایید:

 • حالت 1: در این حالت چشمی در قسمت داخلی محوطه و در محدوده خارجازمسیر حرکت درب نصب میشود و در هنگام باز و بسته شدن درب فعال میباشد. اگر مانعی مانند اتومبیل ارتباط چشمیها را در هنگام حرکت درب قطع کند، برد کنترل حرکت درب را متوقف میکند. پس از کنار رفتن مانع از بین چشمیها، دربها کاملاً باز میشوند. در این حالت از ترمینال 4 (IR1) برای نصب چشمی استفاده میشود.

نحوه اتصال چشمیهای گیرنده(RX( و فرستنده) TX) به برد کنترل:

 • سیمهای منبع تغذیه چشمی گیرنده را به ترمینالهای 14 و 15 (24VAC و GND) وصل کنید.
  • سیمهای منبع تغذیه چشمی فرستنده را به ترمینالهای 13 و 15 (PWRTX و GND)وصل کنید.

ترمینال COM و NC چشمی گیرنده باید به ترمینالهای 4 و 7 (IR1 و COM) نصب شوند.

توجه: منوی IR1 Input تنظیمات مربوط به IR1 است .

image 180
 • حالت 2: در این حالت که روش رایج در ایران است، چشمی در قسمت بیرونی درب نصب میشود و فقط در هنگام بسته شدن درب فعال میباشد. اگر مانعی مانند اتومبیل ارتباط چشمیها را در هنگام بسته شدن درب قطع کند، برد کنترل حرکت درب را بدون وقفه معکوس کرده و درب باز میشود. در این حالت  از ترمینال 5 )IR2( برای نصب چشمی استفاده میشود.

نحوه اتصال چشمیهای گیرنده( RX)و فرستنده( TX) به برد کنترل:

 • سیمهای منبع تغذیه چشمی گیرنده را به ترمینالهای 14 و 15 (24VAC و GND)وصل کنید.
  • سیمهای منبع تغذیه چشمی فرستنده را به ترمینالهای 13 و 15 (PWRTX و GND)وصل کنید.
  • ترمینال COM و NC چشمی گیرنده باید به ترمینالهای 7 و 5 (IR2 و COM) نصب شوند.

توجه: منوی IR2Input تنظیمات مربوط به IR2 است .

image 181

توجه: در برد کنترل BT1 ولتاژ 24VAC برای تغذیه چشمیها در نظر گرفتهشده است و ترمینالهای این منبع تغذیه توسط فیوز الکترونیکی در برابر اضافهبار محافظت میشوند. همچنین برد کنترل این قابلیت را دارد که یک تست عملکردی قبل از هر بار باز شدن درب از چشمیها به عمل آورد.

اخطار: توصیه میشود سیمهای مرتبط با اتصالات چشمی را از لوله برقی که برای سیمهای موتور استفادهشده، عبور داده نشوند.

توجه: اگر بیش از یک جفت چشمی در دهانه ورودی نصب میکنید، این چشمیها باید بهصورت سری به یکدیگر متصل شوند.

توجه: اگر از چشمیهای انعکاس )آینهای( استفاده میکنید، سیمهای منبع تغذیه را برای انجام تست عملکردی برد کنترل به ترمینالهای 14 و 15 (PWRTX و GND) نصب کنید  .

توجه: در صورت بروز خطا و یا هر مشکلی در عملکرد چشمیها، با نگهداشتن 5 ثانیه مداوم دکمه ریموت، چشمیها بهصورت موقت غیرفعال شده و برد کنترل به عملکرد عادی خود بازمیگردد.

تنظیم انتهای کورس حرکتی توسط میکروسوئیچ

میکروسوئیچ اپراتور طبق توضیحات زیر به برد کنترل نصب میشود. توجه داشته باشید که نوع لیمیت سوئیچ استفادهشده در موتور را میتوان از طریق منوی مربوطه انتخاب و تنظیم کرد.

image 182

ترمینال 8 و 12: میکروسوئیچ انتهای کورس باز شدن موتور 1 ترمینال 9 و 12: میکروسوئیچ انتهای کورس بسته شدن موتور 1 ترمینال 10 و 12: میکروسوئیچ انتهای کورس باز شدن موتور 2 ترمینال 11 و 12: میکروسوئیچ انتهای کورس بسته شدن موتور 2 فلاشر

image 183

ترمینال 24 و 25 برای نصب فلاشر در نظر گرفتهشده است. این فلاشر جهت ایمنی بیشتر و اعلام هشدار، در هنگام باز و بسته شدن درب عمل خواهد کرد. با توجه به منوی Blinking میتوان خروجی این ترمینال را تنظیم کرد .درصورتیکه Blinking در حالت Yes باشد مدار فلاشر روی برد فعالشده و کافی است به خروجی ترمینال یک لامپ فلاشر 222 ولت متصل نمایید .

درصورتیکه Blinking در حالت No باشد مدار فلاشر برد غیرفعال شده و به ترمینال مربوطه باید یک فلاشر برد دار متصل نمایید.

قفلبرقی  

image 184

سیمهای قفل برقی را به ترمینالهای 16 و 17 متصل نمایید .

توجه: قفل موردنظر باید 12V باشد.

از طریق منوی Lock Time و Lock Adv Time میتوانید زمان تحریک بوبین قفل را مدیریت نمایید.

دو منوی Reverse Stork و Lock Latch Time برای آزاد شدن راحتتر قفل و چفت شدن مطمئنتر زبانه قفل در نظر گرفته شده اند.

 • قابلیت آزاد شدن راحتتر زبانه قفل (Reverse Stork) :

درصورتیکه این قابلیت فعال شود، قبل از باز شدن درب، موتورها در جهت بسته شدن حرکت کرده و پس از آزاد شدن زبانه قفل ،لنگه دربها در جهت باز شدن شروع به حرکت میکنند.

 • (Lock Latch Time) قابلیت چفت شدن

درصورتیکه این قابلیت فعال شود، پس از اتمام محدوده سرعت آهسته در انتهای کورس بسته شدن، موتورها با سرعت عادی به درب فشار میآورند تا زبانه قفل راحتتر چفت شود.

مشخصات مرکز کنترل

مرکز کنترل چندکاره BT1 باقابلیت نمایش به دو زبان فارسی/ انگلیسی قابلنصب روی دربهای دو لنگه و تک لنگه میباشد. با چهار دکمه C ،B ،A و D میتوان پارامترهای مدتزمان، قدرت و نحوه عملکرد جکها را بنا بر نیاز برنامهریزی نمود. دو دکمه C و D به ترتیب جهت زیاد و کم کردن یا برای تائید و منتفی کردن موضوعات مختلف منوها به کار میروند. این مرکز دارای یک نمایشگر LCD میباشد که پیغامهای خطا، پارامترها و مقادیر پارامترها را نشان میدهند.

تعریف منوها، پارامترها و نحوه تغییر مقادیر پارامترها و نحوه عملکرد هرکدام

دکمه A: دکمه تعویض کلی منوها که با هر بار فشار دادن یکی از گزینههای داخلی نمایش داده میشود.

 1.  MPC Automation
 2. Parameters
 3. Remote
 4. Default
 5. Seq programmer
 6. Counter
 7. Language
 8. passcode
 1. MPC Automation: حالت کارکرد معمولی و بدون عیب و نقص مرکز را نشان میدهد و در این حالت مرکز آماده دریافت فرمان میباشد. اگر در منوهای دیگری هم باشید و تا مدتی که هیچ دکمهای فشرده نشود، دستگاه بهطور اتوماتیک روی این گزینه باز خواهد گشت.

توجه:  برای ورود به منوی برنامه ابتدا دکمه A را فشار دهید، در صورت تنظیم رمز عبور برای دستگاه، کاربر میبایست رمز ورود را وارد کند. با دکمه B رمز چهاررقمی را وارد کنید. در صورت صحیح بودن رمز، دسترسی به منوی دستگاه امکانپذیر میشود .

 • Parameters (پارامترها(: منوی اصلی تغییر متغیرها دارای چندین زیر منو میباشد )جهت رفتن به زیر منوی پارامترها پس از فشردن دکمه A و رسیدن به منوی پارامترها دکمه B  را فشار دهید(. با هر بار فشردن دکمه B زیر منوهای بعدی و مقدار آنها به ترتیب نمایش داده میشوند و در صورت نیاز به بازگشت به زیر منوی قبلی از دکمه A میتوان استفاده نمود. از دکمه C جهت افزایش مقدار یا تأیید (YES)و از دکمه D جهت کاهش مقدار یا منتفی کردن موضوع (No) استفاده کنید.

با نگهداشتن دکمههای مربوط به منوهای بعدی یا بازگشت به منوهای قبلی و همچنین افزایش یا کاهش پارامترها، با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

 

  

منوی Parameters (پارامترها) 

   این منو جهت انجام تنظیمات است که دارای گزینه های زیر است

 

پیشفرض

تک لنگه

پیشفرض دو لنگه

توضیحات

مقدار

زیر منوهای پارامتر

  21.0″

  21.0″

زمان کارکرد موتور 1 در کورس باز شدن درب 

(زمان حرکت با سرعت اولیه+زمان حرکت سرعت آهسته)

 

 M1 Open Time

 

 0.0″ – 2.0′

 

  2.0″

  2.0″

زمان کارکرد موتور 1 در کورس آهسته باز شدن درب

 

 M1 Op Dec Time

 

 0.0″ – 2.0′

 

  22.0″

  22.0″

زمان کارکرد موتور 1 در کورس بسته شدن درب

 

 M1 Close Time

از 0.0 ثانیه تا دو دقیقه قابل تنظیم است

 0.0″ – 2.0′

 

  2.0″

  2.0″

زمان کارکرد موتور 1 در کورس آهسته بسته شدن درب

 

 M1 CL Dec Time

 

 0.0″ – 2.0′

 

  0.0″

 21.0″

زمان کارکرد موتور 2 در کورس باز شدن درب  

(زمان حرکت با سرعت اولیه+زمان حرکت سرعت آهسته)

 

 M2 Open Time

 

 0.0″ – 2.0′

 

  0.0″

 2.0″

زمان کارکرد موتور 2 در کورس آهسته باز شدن درب

 

 M2 Op Dec Time

 

 0.0″ – 2.0′

 

 0.0″

 22.0″

زمان کارکرد موتور 2 در کورس بسته شدن درب

 

 M2 Close Time

 

 0.0″ – 2.0′

 

 0.0″

 2.0″

زمان کارکرد موتور 2 در کورس آهسته بسته شدن درب

 

 M2 CL Dec Time

 

 0.0″ – 2.0′

 

 6.0″

 6.0″

زمان کارکرد موتور 1 در کورس باز شدن عابر رو

 

 Part Open Time

 

 0.0″ – 2.0′

 

 7.0″

 7.0″

زمان کارکرد موتور 1 در کورس بسته شدن عابر رو

 

 Part Close Time

 

 0.0″ – 2.0′

 

 0.0″

 1.0″

زمان کارکرد موتور 2M در کورس بسته شدن در وضعیت فرمان عابررو

 

 Part M2 Close

از 0.0 تا 20.5 ثانیه قابل تنظیم است.

زمانی که لنگه درب 1 توسط فرمان نفر رو در حال باز شدن است ،

ممکن است لنگه درب 2 مقداری در جهت بازشو حرکت کند. در این شرایط زمانی که لنگه درب 1 در هنگام بسته شدن به لنگه درب 2 می-رسد، به این لنگه برخورد کرده و این امکان وجود دارد که پس از اتمام زمان کارکرد موتور 1M، لنگه دربها بهطور کامل بسته نشود. برای رفع این مشکل، در ثانیههای پایانی کورس بسته شدن و به میزان زمان

تنظیمشده در این منو،  کمی نیرو توسط موتور M2  در جهت بسته شدن به لنگه درب 2 وارد خواهد شد.

 

 

 0.0″ – 2.0′

 

 

  

منوی Parameters(پارامترها)

این منو جهت انجام تنظیمات است که دارای گزینه های زیر است

 

پیشفرض

تک لنگه

پیشفرض دو لنگه

توضیحات

مقدار

زیر منوهای پارامتر

 0.0″

 1.0″

تأخیر باز شدن لنگه درب 2 نسبت به لنگه درب 1

 

 M Open Delay

برای جلوگیری از برخورد لنگه دربها در شروع باز شدن، لنگه درب

1 باید قبل از لنگه 2 شروع به باز شدن کند. توسط این منو میتوانید تأخیر باز شدن موتور 2 را تنظیم نمایید.

توجه: اگر این زمان را صفر در نظر بگیرید، ترتیب بسته شدن لنگه دربها دچار اختلال خواهد شد.

 0.0″ – 2.0′

 

 0.0″

 3.0″

تأخیر بسته شدن لنگه درب 1 نسبت به لنگه درب 2

 

 M Close Delay

برای جلوگیری از برخورد لنگه دربها در کورس بسته شدن، لنگه

درب 1 باید بعد از لنگه 2 شروع به بسته شدن کند. توسط این منو میتوانید تأخیر بسته شدن درب 1 را تنظیم نمایید.

 0.0″ – 2.0′

 

 %60

 %60

قدرت موتور 1

 

 M1 Torque

عدد تنظیمشده، درصدی از حداکثر نیروی موتور 1 میباشد.

اخطار: اگر جک هیدرولیک به این برد کنترل نصب میکنید، قدرت موتور 1 را 100 درصد تنظیم نمایید.

 30% –100%

 

 %60

 %60

قدرت موتور 2

 

 M2 Torque

عدد تنظیمشده، درصدی از حداکثر نیروی موتور 2 میباشد.

اخطار: اگر جک هیدرولیک به این برد کنترل نصب میکنید، قدرت موتور 2 را 100 درصد تنظیم نمایید.

 30% –100%

 

 %100

 %100

قدرت موتور در حرکت سرعت آهسته

 

 M Dec Torque

عدد تنظیمشده، درصدی از حداکثر نیروی موتور هر دو موتور در سرعت آهسته میباشد.

 30% –100%

 

 Disable

 Disable

در شروع حرکت درب از حالت سکون، موتورها باید بر اینرسی سکون غلبه نمایند. اگر درب نسبتاً سنگین باشد، این امکان وجود دارد که موتورها نتوانند درب را حرکت دهند .درصورتیکه این منو را فعال کنید، در 2 ثانیه اولیه حرکت هر موتور برد کنترل مقادیر تنظیمشده

منوهای M1 Torque   و M2 Torque  را در نظر نگرفته و موتورها را با حداکثر توان راهاندازی میکند.

 

 M Heavy Start

این قابلیت فعال است

 Enable

 

این قابلیت غیرفعال است

 Disable

 

 Enable

 Enable

با فعال کردن این گزینه، افزایش توان موتورها از صفر تا میزان تنظیم شده در منوهای M2 torque ،M1 Torque و M Heavy Start، با یک شیب ملایم افزایش خواهد یافت تا از اعمال شوک شروع حرکت به موتورها جلوگیری شده و طول عمر موتورها افزایش یابد.

 

 M Soft Start

این قابلیت فعال است

 Enable

 

این قابلیت غیرفعال است

 Disable

 

 

  

منوی Parameters (پارامترها)

این منو جهت انجام تنظیمات است که دارای گزینه های زیر است

 

پیشفرض

تک لنگه

پیشفرض دو لنگه

توضیحات

مقدار

زیر منوهای پارامتر

 Disable

 Disable

قبل از هر سیکل عملکردی باز و بسته شدن، صحت عملکرد تجهیزات کنترلکننده موتورها، توسط برد کنترل بررسی میشود.

توجه: توصیه میشود این منو برای تضمین بیشتر ایمنی تردد فعال گردد.

 

 Motor Test

این قابلیت فعال است

 Enable

 

این قابلیت غیرفعال است

 Disable

 

 Disable

 Disable

مدتزمان تحریک بوبین قفل

 

 Lock Time

قبل از باز شدن لنگه دربها، برد کنترل بوبین قفل را به میزان تنظیمشده در این منو تحریک میکند تا زبانه قفل آزاد شود.

اخطار: درصورتیکه قفل نصب نمیکنید، این منو را در حالت Disable تنظیم نمایید.

 0.5″ – 2.0′

 

قفلبرقی غیرفعال میشود

 Disable

 

 Standard

 Standard

تنظیم فرکانس تحریک بوبین قفل )بهمنظور کاهش صدای عملکرد قفل(

 

 Lock Mode

بوبین قفل با فرکانس 52 هرتز تحریک شود.

 Standard

 

بوبین قفل با فرکانس 142 هرتز تحریک شود.

 Silent

 

 0.0″

 0.0″

زودتر فعال شدن قفل نسبت به شروع حرکت موتورها

 

 Lock Adv Time

در مدتی که بوبین قفل در حال تحریک شدن است، موتورها به میزان زمان تنظیمشده در این منو مکث میکنند تا زبانه راحتتر آزاد شود .

اگر زمان تنظیمشده در این گزینه کمتر از زمان تنظیمشده در Lock

Time باشد، موتورها قبل از اتمام زمان تحریک قفل، شروع به حرکت میکنند.

 0.5″ – 2.0′

 

درصورتیکه قفل نصب نمیکنید، این منو را در حالت Disable  تنظیم نمایید.

 Disable

 

 Disable

 Disable

زمان پس زدن )فشار معکوس( موتورها

 

 Reverse Stork

اگر این قابلیت فعال باشد، قبل از تحریک شدن بوبین قفل، ابتدا موتورها در جهت بسته شدن حرکت میکنند و سپس بوبین قفل تحریک میشود. در این حالت زبانه قفل راحتتر آزاد خواهد شد .

 0.5″ – 5.0″

 

این قابلیت غیرفعال است

 Disable

 

 Disable

 Disable

فشار جکها به درب برای جفت شدن زبانه قفل

 

 Lock Latch Time

به دلیل وجود محدوده سرعت آهسته موتورها، این احتمال وجود دارد که به دلیل سرعت آهسته درب، زبانه قفل بهخوبی چفت نشود. برای رفع این مشکل، پس از اتمام محدوده سرعت آهسته، جکها به میزان زمان تنظیمشده در این منو و با سرعت عادی به درب فشار میآورند تا زبانه قفل چفت شود؛ سپس موتورها برای کسری از ثانیه معکوس عمل می-کنند تا این فشار از روی جک برداشته شود.

اخطار: اگر قفل نصب نمیکنید و یا سرعت آهسته را غیرفعال کردهاید ،این منو را در حالت Disable تنظیم نمایید.

 0.5″ – 5.0″

 

این قابلیت غیرفعال است

 Disable

 

 

  

منوی Parameters (پارامترها) 

   این منو جهت انجام تنظیمات است که دارای گزینه های زیر است

 

پیشفرض

تک لنگه

پیشفرض دو لنگه

توضیحات

مقدار

زیر منوهای پارامتر

 Disable

 Disable

چشمک زدن فلاشر قبل از شروع باز شدن درب

 

 Preblink Open

فلاشر به میزان زمان تنظیم شده برای این منو ،قبل از شروع حرکت دربها، شروع به چشمک زدن خواهد کرد.

 0.5″ – 2.0′

 

این قابلیت غیرفعال است

 Disable

 

 Disable

 Disable

چشمک زدن فلاشر قبل از شروع بسته شدن درب

 

 Preblink Close

فلاشر به میزان زمان تنظیم شده برای این منو ،قبل از بسته شدن دربها ،شروع به چشمک زدن خواهد کرد.

 0.5″ – 2.0′

 

این قابلیت غیرفعال است

 Disable

 

 Enable

 Enable

چشمک زدن فلاشر در مدتزمان بسته شدن اتوماتیک درب

 

 Blink In Pause

فلاشر در مدتزمان شمارش معکوس برای بسته شدن اتوماتیک درب نیز فلاشر میزند

 Enable

 

این قابلیت غیرفعال است

 Disable

 

 Enable

 Enable

در صورت فعال کردن این گزینه کافی است فقط یک لامپ 222 به

ترمینال خروجی فلاشر )Flasher( نصب گردد .درصورتیکه از لامپ فلاشر دار استفاده میکنید این گزینه را در حالت Disable قرار دهید.

 

 Blinking

فلاشر مدار فعال میشود

 Enable

 

ترمینال خروجی فلاشر )Flash( ولتاژ ثابت 222 خواهد داشت

 Disable

 

 Standard

 Standard

تنظیمات مرتبط با فرمانهای START و START P )به بخش شستی فرمان START و START.P مراجعه شود(

 

 Activation Input

حالت استاندارد فعال است

 Standard

 

حالت تایمر فعال است

 Timer

 

عملکرد Dead man فعال است

 Manned

 

فرمان باز و بسته شدن مجزا

Open –  Close

 

ترمینال ورودی START برد غیرفعال شده و فقط از طریق ریموت و مطابق باحالت استاندارد دستگاه عمل خواهد کرد.

 Disable

 

 Pause

 Pause

فرمان START  در کورس باز شدن جک

اگر درب در حال باز شدن باشد و فرمانی توسط ریموت و یا شستی متصل به ترمینال START صادر شود، سیستم با توجه به حالت تنظیمشده برای این منو عکسالعمل نشان خواهد داد.

 

 Start In Open

حرکت درب متوقفشده و زمان بسته شدن اتوماتیک درب فعال میشود.

 Pause

 

برد کنترل فرمانی را قبول نخواهد کرد و درب به باز شدن خود ادامه خواهد داد

 Ignore

 

حرکت درب سریعاً معکوس شده و درب بسته میشود

 Close

 

 

  

منوی Parameters (پارامترها)

این منو جهت انجام تنظیمات است که دارای گزینه های زیر است

 

پیشفرض

تک لنگه

پیشفرض دو لنگه

توضیحات

مقدار

زیر منوهای پارامتر

 Open

 Open

فرمان START  در کورس بسته شدن جک

اگر درب در حال بسته شدن باشد و فرمانی توسط ریموت و یا شستی متصل به ترمینال START صادر شود، سیستم با توجه به حالت تنظیمشده برای این منو عکسالعمل نشان خواهد داد.

 

 Start In Close

حرکت درب سریعاً معکوس شده و درب باز میشود

 Open

 

حرکت درب متوقف میشود

 Stop

 

 Close

 Close

فرمانی که پس از توقف موقت درب توسط شستی و یا ریموت صادر میشود، مطابق باحالت تنظیمشده برای این منو خواهد بود.

 

 Start In Pause

درب شروع به بسته شدن میکند.

 Close

 

درب در حالت ایست میماند.

 Stop

 

برد کنترل این فرمان را قبول نخواهد کرد.

 Ignore

 

شمارشگر زمان بسته شدن اتوماتیک تمدید میشود.

 Pause

 

 Disable

 Disable

تنظیمات مرتبط بافرمان Stop

 

 Stop Input

فرمان Stop غیرفعال میباشد

 Disable

 

فرمان Stop حرکت درب را متوقف میکند. درب با فرمان START بعدی، به حرکت خود ادامه میدهد.

Stop –

 Continue

 

فرمان Stop حرکت درب را متوقف میکند .با فرمان START بعدی ،حرکت درب معکوس خواهد شد.

Stop-

 Reverse

 

 Disable

 Disable

تنظیمات مرتبط با چشمی 1(IR1)  چشمی در کورس باز و بسته شدن درب فعال میباشد

 

 IR1 Input

خروجی ترمینال IR1 فعال است

 Enable

 

خروجی ترمینال IR1 غیرفعال است

 Disable

 

Closing  Phase

Closing  Phase

تنظیمات مرتبط با چشمی 2(IR2)  چشمی فقط در کورس بسته شدن درب فعال میباشد

 

 IR2 Input

چشمی فقط در کورس بسته شدن درب فعال میباشد.

توجه: اگر چشمی معیوب شود، درب بافرمان OPEN باز میشود ولی

اگر تست عملکرد چشمی (IR Test) فعال باشد، معیوب بودن چشمی قبل از بسته شدن تشخیص دادهشده و برد کنترل، مانع از بسته شدن درب خواهد شد.

Closing  Phase

 

چشمی در کورس بسته شدن درب فعال میباشد و علاوه بر این اگر درب بیحرکت باشد و مانعی بین چشمی قرار گیرد، فرمان باز شدن درب اجرا نخواهد شد.

 Ever Active

 

خروجی ترمینال IR2 غیرفعال است

 Disable

 

 

  

منوی Parameters (پارامترها)

این منو جهت انجام تنظیمات است که دارای گزینه های زیر است

 

پیشفرض

تک لنگه

پیشفرض دو لنگه

توضیحات

مقدار

زیر منوهای پارامتر

Disable

Disable

برای بالا بردن سطح ایمنی عملکرد سیستم، این امکان وجود دارد که قبل از شروع حرکت درب، یک تست عملکردی از چشمی در کمتر از یک ثانیه گرفته شود. اگر این تست مثبت باشد، درب شروع به حرکت خواهد کرد و اگر تست منفی باشد درب حرکت نخواهد کرد و فلاشر 5 ثانیه روشن خواهد ماند.

 

 IR Test

 

تست عملکرد فعال میباشد

 Enable

 

تست عملکرد غیرفعال میباشد

 Disable

 

 20.0″

 20.0″

بسته شدن اتوماتیک

 

 Auto Close

پس از اتمام زمان تنظیمشده، درب بهطور اتوماتیک شروع به بسته شدن میکند

 0.0″ – 2.0′

 

بسته شدن اتوماتیک غیرفعال است

 Disable

 

 2.5″

 2.5″

بسته شدن سریع درب پس از عبور از میان چشمیها

اگر در وضعیت شمارش معکوس برای بسته شدن اتوماتیک، جسم متحرکی مانند اتومبیل بهطور کامل از بین چشمیها عبور کند، برد کنترل زمان تنظیمشده برای این منو را بهجای زمان بسته شدن اتوماتیک در نظر خواهد گرفت

 

 Fast Close

پس از اتمام زمان تنظیمشده، درب بهصورت اتوماتیک شروع به بسته شدن میکند.

 0.0″ – 7.0″

 

این قابلیت غیرفعال است و زمان تنظیمشده منوی بسته شدن اتوماتیک در نظر گرفته خواهد شد.

 Disable

 

Disable

Disable

توقف و فعال شدن زمان بسته شدن اتوماتیک درب پس از  عبور  از چشمیها

برای کاهش زمان باز ماندن درب، این امکان وجود دارد که پس از عبور کامل جسم متحرک از بین چشمی، درب متوقفشده و پس از اتمام شمارش معکوس تنظیمشده در منوی Fast Close، درب شروع به بسته شدن میکند.

 

Pause On  Transit

این قابلیت فعال است

 Enable

 

این قابلیت غیرفعال است

 Disable

 

 Disable

 Disable

تنظیمات مرتبط با  لیمیت سوئیچها

 

 Limit Switch

لیمیت سوئیچها غیرفعال میباشند

 Disable

 

لیمیت سوئیچها برای تنظیم شروع محدوده سرعت آهسته مورداستفاده قرار میگیرند.

 Slow Down

 

لیمیت سوئیچها برای قطع جریان موتورها و توقف درب مورداستفاده قرار میگیرند.

End Of  Counter

 

 

 منوی Parameters (پارامترها)

   این منو جهت انجام تنظیمات است که دارای گزینههای زیر است

پیشفرض

تک لنگه

پیشفرض دو لنگه

توضیحات

مقدار

زیر منوهای پارامتر

  

تنظیم نوع لیمیت سوئیچ استفادهشده در موتور

 

Limit Switch  Contact

این نوع لیمیت سوئیچ در حالت عادی باز بوده و با عملکردن، کانتکت آن بسته خواهد شد

Normal  Open

 

این نوع لیمیت سوئیچ در حالت عادی بسته بوده و با عملکردن، کانتکت آن باز خواهد شد

Normal  Close

 

 Disable

 Disable

آزاد کردن فشار موتور به درب

وقتی درب به استاپرهای مکانیکی میرسد )انتهای مسیر بسته شدن( موتور برای کسری از ثانیه در جهت معکوس حرکت میکند تا چرخدنده موتور را از تحتفشار بودن خارج کند.

 

 M Halt Release

این قابلیت فعال است

 Enable

 

این قابلیت غیرفعال است

 Disable

 

 Disable

 Disable

حداکثر زمان غیرفعال بودن اپراتور

فشار پشت درب برخی از اپراتورها )مخصوصاً مدل هیدرولیک( پس از چند ساعت متوقف بودن کاهش مییابد. با تنظیم حداکثر زمان غیرفعال بودن در این منو، موتورها با رسیدن به زمان تنظیمشده به مدت 12 ثانیه در جهت بسته شدن فعالشده و فشار پشت درب را احیا میکنند.

 

 Gate Quiescent

تنظیم زمان غیرفعال بودن اپراتور )1 تا 1 ساعت زمان توقف(

 1 – 8

 

این قابلیت غیرفعال است

 Disable

 

 1.0″

 1.0″

ضد لغزش

وقتی درب در حال باز یا بسته شدن باشد و فرمان ریموت، شستی یا چشمی حرکت درب را متوقف کند، زمان تنظیمشده برای حرکت در جهت مخالف بیشازاندازه خواهد بود؛ بنابراین برد کنترل زمان صحیح را محاسبه کرده و فقط به میزان موردنیاز برای برگشت مسیر طی شده، زمان برای موتورها در نظر گرفته خواهد شد.

در بعضی موارد مخصوصاً زمانی که دربها سنگین باشند، در لحظهای که فرمان توقف صادر میشود، جریان موتورها قطع میشود ولی درب به دلیل سنگینی مقداری اضافه در جهت حرکت قبل از فرمان توقف حرکت میکند.

محاسبه زمان موردنیاز برای این حرکت اضافه توسط برد کنترل امکانپذیر نیست؛ بنابراین موتورها به میزان موردنیاز برای تکمیل کورس باز یا بسته شدن حرکت نمیکنند.

برای رفع این مشکل زمانی بهعنوان زمان Anti Skid توسط برد کنترل در نظر گرفته میشود تا به زمان محاسبهشده، اضافهشده و کورس حرکتی درب تکمیل گردد.

اخطار: درصورتیکه این قابلیت غیرفعال شود، انتهای کورس باز و بسته شدن با برخورد به انتهای کورس و یا تشخیص هر مانعی، تشخیص داده خواهد شد  .

توجه داشته باشید که در این حالت مرکز کنترل سرعت آهسته نخواهد رفت.

 

 Anti Skid

 Anit Skid تنظیم زمان

 0.5″ – 30.0″

 

این قابلیت غیرفعال است

 Disable

 

 

 

منوی Parameters (پارامترها)

این منو جهت انجام تنظیمات است که دارای گزینههای زیر است

 

پیشفرض

تک لنگه

پیشفرض دو لنگه

توضیحات

مقدار

زیر منوهای

پارامتر

 .00″

 .00″

مدتزمان تشخیص مانع

 

 OBS Time

میتوان مدتزمان تحتفشار بودن درب برای تشخیص وجود مانع را در این گزینه تنظیم کرد.

 .01″ – 1.0″

 

 5

 5

سنسور تشخیص مانع توسط این منو میزان حساسیت سنسور برخورد با مانع قابل تنظیم میباشد

 

OBS  Sensitivity

میزان حساسیت در 12 سطح تعریفشده و شما میتوانید عددی از 1 تا 12 را تنظیم نمایید. اگر مانعی در مسیر حرکت درب قرار گیرد این سنسور آن را تشخیص داده و حرکت درب را متوقف و سپس معکوس میکند. این سنسور در فاز حرکت عادی دربها )خارج از محدوده سرعت آهسته( مانع را تشخیص میدهد.

 وقتی هر یک از لنگه دربها به مانعی برخورد کند حرکت دربها متوقف و هر دو لنگه به میزان 2 ثانیه در جهت عکس حرکت خواهند کرد .

درصورتیکه فرمان START صادر شود، درب در جهت قبل از تشخیص مانع ادامه میدهد .درصورتیکه منوی Stop Input در وضعیت     Stop Reverse تنظیمشده باشد بافرمان START درب در جهت مخالف قبل از تشخیص مانع ادامه مسیر خواهد داد.

در محدوده سرعت آهسته، سنسور تشخیص مانع غیرفعال میباشد و مانعی را تشخیص نمیدهد. دلیل آن این است که به علت سرعت آهسته دربها فشار کمی بهعنوان مانع اعمال میشود و این فشار کم شرایط خطرناکی را به وجود نخواهد آورد.

 1 – 10

 

این قابلیت غیرفعال میباشد

 Disable

 
 

 

ذخیره تنظیمات و تغییرات انجامشده و خروج از محیط منو قبل از خروج از محیط منو باید تغییرات اعمالشده را از طریق این منو ذخیره نمایید. در غیر این صورت کله تغییراتی را که اعمال کردهاید پس از خروجی از  محیط منو پاک خواهد شد.

 

 Save & Exit

تنظیمات و تغییرات اعمالشده ذخیرهشده و از محیط منو خارج  میشوید

 Yes

 

تنظیمات و تغییرات اعمالشده ذخیره نشده و از محیط منو خارج  میشوید

 No

 

 

 

 1. 2. Remote: این منو جهت تعین نوع ریموت، کددهی و پاک کردن ریموت میباشد. با دو بار فشردن دکمه A به این منو رسیده و با فشردن دکمه B زیر منوهای تنظیمات ریموت نمایش داده میشوند. دکمه C جهت انتخاب ریموت لرنینگ و دکمه D برای انتخاب ریموت هاپینگ هستند.

 

منوی Remote  (ریموت)

  

توضیحات

زیرمجموعه

زیر منوهای ریموت

نوع ریموت ازنظر لرنینگ یا هاپینگ بودن را میتوان در این گزینه تعین کرد

 

 Remote Type

مرکز کنترل با ریموت لرنینگ بتا عمل خواهد کرد.

 Learning

 

مرکز کنترل با ریموت هاپینگ بتا عمل خواهد کرد.

 Hopping

 

هرکدام از دکمههای ریموت را میتوان بهدلخواه برای عملکرد باز شوی کامل جهت عبور خودرو

)دو لنگه( تعریف کرد.

 

 New Remote CAR

هرکدام از دکمههای ریموت را میتوان بهدلخواه برای عملکرد عابر رو )تک لنگه( تعریف کرد.

 

 New Remote PED

پاک کردن تکتک ریموتها بر روی این گزینه، به دو روش زیر انجام میشود.

ü      دکمه ریموتی که قبلاً به مرکز کد دهی شده است را فشار داده و نگهدارید، شماره ریموت نشان داده میشود، با فشار دکمه C ریموت از حافظه پاک میشود.

ü      با فشار دادن مکرر دکمه D شماره ریموت موردنظر را انتخاب کرده و سپس دکمه C را فشار دهید تا ریموت موردنظر از حافظه پاک شود.

 

 Erase One By One

تمامی ریموتهای موجود در حافظه را پاک میکند.

 

 Erase All

همه ریموتها پاک شوند

 Yes

 

لغو پاک کردن ریموتها

 No

 

توجه: مرکز کنترل BT1 توانایی ذخیره ریموت لرنینگ تا 242 عدد و ریموت هاپینگ تا 112 عدد را دارد.

 1. Default: دکمه A را فشرده تا به این پارامتر برسید. با فشردن دکمه B زیرمنوها نمایش داده شده و با فشردن دکمه C به تنظیمات کارخانه بازخواهندگشت.

 

  Default منوی

 

توضیحات

 Default زیر منوی

بازگشت تنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیشفرض کارخانه جهت درب دو لنگه بدون قفل

 2 Leaf No Lock

بازگشت تنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیشفرض کارخانه جهت درب دو لنگه با قفل

 2 Leaf With Lock

بازگشت تنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیشفرض کارخانه جهت درب تک لنگه بدون قفل

 1 Leaf No Lock

بازگشت تنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیشفرض کارخانه جهت درب تک لنگه با قفل

 1 Leaf With Lock

بازگشت تنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیشفرض کارخانه جهت درب ریلی

 Sliding

 

 1. Seq Program: جهت برنامهریزی زمان عملکرد مدار کنترل میتوان از دو روش اتوماتیک و نیمه اتوماتیک(ترتیبی) استفاده کرد .

  Seq Program منوی

 

توضیحات

    زیر منوی

Seq Program

برنامهریزی تماماتوماتیک زمان عملکرد دو موتور (دو لنگه) مرکز کنترل

 2 Leaf Automatic

برنامهریزی تماماتوماتیک زمان عملکرد تک موتور (تک لنگه) مرکز کنترل

 1 Leaf Automatic

برنامهریزی نیمه اتوماتیک زمان عملکرد دو موتور (دو لنگه) مرکز کنترل

 2 Leaf Manual

برنامهریزی  نیمه اتوماتیک زمان عملکرد تک موتور (تک لنگه)مرکز کنترل

 1 Leaf Manual

 جهت انجام برنامهریزی به موارد زیر توجه داشته باشید:

 • منوی Activation Input باید در حالت Standard قرار داده شود.
 • زمان بسته شدن اتوماتیک را میتوانید بهصورت دستی و از طریق منو Auto Close تنظیم کنید.
 • اگر درب تک لنگه است، تنظیمات مربوط به موتور 2 باید غیرفعال شوند .

برنامه ریزی اتوماتیک:

2000 11

برای انجام برنامهریزی اتوماتیک، درب را در حالت نیمهباز قرار دهید. 

منوهای مربوط به لیمیتسوئیچ و حسگر تشخیص مانع را فعال نموده و تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید.

نکته: در برنامهریزی اتوماتیک پایان کورس باز و بسته شدن درب به سه روش زیر قابل تشخیص و تنظیم است:

 • رسیدن به لیمیتسوئیچ کورس باز یا بسته شدن
 • تشخیص مانع بوسیله حسگر تشخیص مانع

2- ارسال پالس Start توسط ریموت

برنامهریزی اتوماتیک دولنگه (دو موتور:)

 1. دکمهA را چند بار فشار دهید تا منوی Seq Program نشان داده شود.
 2. دکمه B را فشار دهید تا زیر منوی Leaf Automatic 2 نشان داده شود. سپس دکمه C را فشار دهید تا مرکز کنترل وارد فاز برنامهریزی اتوماتیک شود.
 3. 2. یک پالس Start با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. نمایشگر M1 Opening را نشان داده و درب 1

(M1) برای چند ثانیه شروع به باز شدن میکند.  

 1. درب لنگه دومM2 شروع به بسته شدن میکند تا زمانیکه زمانیکه انتهای مسیر بازشو تشخیص داده شود. سپس درب لنگه اول همین روند را انجام خواهد داد تا کاملا بسته شود.
 2. پس از بسته شدن هر دو درب، دربها به صورت اتوماتیک باز میشوند تا زمانیکه انتهای مسیر بازشو را تشخیص دهند.
 3. با تشخیص پایان مسیر بازشو درب، دربها به صورت اتوماتیک بسته خواهند شد و اطلاعات زمانی مربوط به تنظیمات درب ذخیره خواهند شد.

توجه: در صورتیکه جهت تنظیم کورس بسته شدن از ریموت استفاده میکنید، دکمه A جهت تعین کورس بستهشو لنگه اول موتور1 و دکمه B جهت تعین کورس باز و بستهشو لنگه دوم )موتور2( میباشد.

2000 12

درب لنگه اول چند ثانیه باز میشود

2000 13

درب لنگه دوم تا تشخیص انتهای مسیر، بسته میشود

 

درب لنگه اول تا تشخیص انتهای مسیر، بسته میشود

2000 14

هر دو لنگه درب تا تشخیص انتهای مسیر بازشو شروع به باز شدن میکنند.

2000 15

هر دو لنگه درب تا تشخیص انتهای مسیر

بستهشو شروع به بسته شدن میکنند.

برنامه ریزی اتوماتیک تک لنگه (تک موتور)

 1. دکمهA را چند بار فشار دهید تا منوی Seq Program نشان داده شود.
 2. دکمه B را فشار دهید تا زیر منوی 1 Leaf Automatic نشان داده شود. سپس دکمه C را فشار دهید تا مرکز کنترل وارد فاز برنامهریزی اتوماتیک شود.
 3. 2. یک پالس Start با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. نمایشگر Closing را نشان داده و درب شروع به بسته شدن میکند تا پایان کورس بسته شدن تشخیص داده شود.
 4. پس از بسته شدن، درب به صورت اتوماتیک باز میشود تا زمانیکه مرکز کنترل انتهای مسیر بازشو را تشخیص دهد.
 5. با تشخیص پایان مسیر بازشو درب، درب به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد و اطلاعات زمانی مربوط به تنظیمات درب ذخیره خواهند شد.

2000 16

درب تا تشخیص انتهای مسیر بسته شو ،شروع به بسته شدن میکند  

2000 17

درب تا تشخیص انتهای مسیر باز شو ،شروع به باز شدن میکند  

2000 18

درب تا تشخیص انتهای مسیر بسته شو ،شروع به بسته شدن میکند  

برنامه ریزی نیمه اتوماتیک(ترتیبی):

2000 19

            برای انجام برنامه ریزی نیمه اتوماتیک، درب را در حالت بسته قرار دهید .         

برنامه ریزی نیمه اتوماتیک دو لنگه (دو موتور)

 1. دکمهA را چند بار فشار دهید تا منوی Seq Program نشان داده شود
 2. دکمه B را فشار دهید تا زیر منوی 2 Leaf Manual نشان داده شود. با انتخاب این گزینه توسط دکمه C و ارسال پالس Start، نمایشگر Opening Times را نشان خواهد داد.
 3. 2. یک پالس Start با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. موتور یک) M1( شروع به کار میکند و نمایشگر M1 Opening را نشان داده و لنگه اول درب شروع به باز شدن میکند.
 4. وقتیکه درب 12 درصد راه خود را طی کرد، پالس Start دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید، درب1 با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر M1 Open Dec را نشان میدهند.
 5. بعد از آنکه لنگه اول کاملا باز شد ،4 تا 5 ثانیه صبر کرده و پالس Start سوم را به مرکز اعمال کنید، باز شدن لنگه اول کامل شده و لنگه دوم بلافاصله شروع به کار میکند و نمایشگر M2 Opening را نشان میدهد .
 6. وقتی که لنگه دوم درب 12 درصد راه خود را طی کرد، پالس Start چهارم را به مرکز کنترل اعمال کنید، لنگه دوم با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگرM2 Open Dec را نشان میدهند. 
 7. بعد از آنکه لنگه دوم کاملا باز شد ،4 تا 5 ثانیه صبر کرده و پالس Start پنجم را به مرکز اعمال کنید، باز شدن لنگه دوم کامل شده و مرکز کنترل آماده دریافت تنظیمات مربوط به سیکل بستهشدن شده و نمایشگر Closing Times را نشان خواهد داد.
 8. 1. با اعمال پالس بعدی سیکل بسته شدن درب آغاز شده و نمایشگر M2 Closing را نشان خواهد داد.
 9. 1. وقتیکه درب 12 درصد راه خود را طی کرد، پالس Start بعدی را به مرکز کنترل اعمال کنید، درب با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر M2 Close Dec را نشان میدهد، بسته شدن لنگه دوم کامل شده و لنگه اول بلافاصله شروع به کار میکند و نمایشگر M1 Closing را نشان خواهد داد .
 10. 12. وقتی که لنگه اول درب 12 درصد راه خود را طی کرد، پالس Start بعدی را به مرکز کنترل اعمال کنید، لنگه اول با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگرM1 Close Dec را نشان میدهند.

 زمانی که سیکل بستن تکمیل شد، درب در نقطه شروع قرارگرفته و مرکز کنترل تمام پارامترهای زمانی عملکرد موتور را ذخیره کرده و از منوی برنامهریزی ترتیبی خارج و به حالت کار عادی برمیگردد.

برنامه ریزی نیمه اتوماتیک (ترتیبی) تک لنگه(تک موتور:)

 1. دکمهA را چند بار فشار دهید تا منوی Seq Program نشان داده شود.
 2. دکمه B را فشار دهید تا زیر منوی 1 Leaf Manual نشان داده شود. با این انتخاب گزینه توسط دکمه C و ارسال پالس Start، نمایشگر Opening Times را نشان خواهد داد.
 3. 2. یک پالس Start با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. موتور یک) M1( شروع به کار میکند و نمایشگر M1 Opening را نشان داده و درب شروع به باز شدن میکند.
 4. وقتیکه درب 12 درصد راه خود را طی کرد، پالس Start دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید، درب با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر M1 Open Dec را نشان میدهند.
 5. بعدازآنکه درب کامًلاً باز شد ،4 تا 5 ثانیه صبر کرده و پالس Start سوم را به مرکز اعمال کنید، باز شدن درب کامل شده و نمایشگرها با نشان دادنClosing Time  آماده دریافت برنامهریزی بسته شدن درب میشود.
 6. با ارسال پالس Start چهارم به مرکز کنترل، محاسبه زمان بسته شدن درب شروع شده و نمایشگر M1 Closing را نشان خواهد داد.
 7. وقتیکه درب 12 درصد راه خود را طی کرد، پالس Start پنجم را به مرکز کنترل اعمال کنید، درب با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر M1 Close Dec را نشان میدهند .

زمانی که سیکل بستن تکمیل شد، درب در نقطه شروع قرارگرفته و مرکز کنترل تمام پارامترهای زمانی عملکرد موتور را ذخیره کرده و از منوی برنامهریزی ترتیبی خارج و به حالت کار عادی برمیگردد.

 1. Counter: با چند بار فشار دادن دکمهA و رسیدن به منوی  Counter  دکمهB  را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید.

  Counter منوی

 

توضیحات

زیر منوهای Counter

تعداد کل کارکرد سیستم برای باز شدن کامل درب را نمایش میدهد.

 Total Cycle

یک شمارنده نزولی جهت تعداد دفعات باز/ بسته شدن درب قبل از نیاز به سرویس بعدی است که میتوان طبق عدد دلخواه این گزینه را برنامهریزی کرد. واحد کنترل تقاضای سرویس را در هنگام باز شدن درب از طریق یک چشمکزن

5 ثانیهای اضافی نشان میدهد.

 Service Cycle

 1. Language: این مرکز کنترل از دو زبان فارسی و انگلیسی پشتیبانی می کند. برای انتخاب نوع زبان دکمه A را چندین بار فشار دهید تا منوی Language نشان داده شود. با فشار دادن دکمه B وارد زیر منوی انتخاب زبان می شوید.

دکمه C : انتخاب زبان فارسی       دکمه D : انتخاب زبان انگلیسی

  Language منوی

  

توضیحات

زیرمجموعه

 Language زیر منوی

تنظیم زبان مرکز کنترل

 

 Select Language

زبان فارسی انتخاب خواهد شد.

 Persian

 

زبان انگلیسی انتخاب خواهد شد.

 English

 1. 1. Passcode : با استفاده از این منو میتوان برای دستگاه رمز ورود به منو تعریف کرد و یا رمز ورود به منو را غیرفعال کرد.
 

  Passcode منوی

  

پیش فرض

توضیحات

زیرمجموعه

 Passcode زیر منوی

 Disable

تنظیم پسورد ورود به منو سیستم  

 

 Passcode

این قابلیت فعال است

 Enable

 

این قابلیت غیرفعال است

 Disable

 

تعریف پسورد جدید:

 • کلید A را چندین بار فشار دهید تا منوی Passcode نشان داده شود.
 • کلید B را فشار داده تا وارد منو شوید.
 • با فشار دادن کلید C میبایست رمز موردنظر دستگاه را وارد شود.
 • سپس رمز جدید را تکرار کنید تا رمز تأییدشده و ذخیره شود.

توجه: جهت تغیر پسورد مراحل فوق را تکرار کنید.

برای وارد کردن رمز از دکمه B استفاده نمایید. با هربار فشردن دکمه B به عدد نمایش داده شده یک واحد اضافه خواهد شد.

 

5/5 - (1 امتیاز)