نماد اعتماد و اعتبار در ایران
ارائه انواع راهکارهای مختلف برای هر محیطی
بی رقیب در کیفیت بی نظیر در اجرا

درب باز کن ریلی

درب باز کن ریلی – بتا صنعت ایلیا

image 72
image 73

برای آشنایی با دیگر محصولات از جمله درب اتوماتیک، درب پارکینگ، درب شیشه ای، کرکره برقی، راهبند و غیره کلیک کنید.

image 74

1 – قطعات موجود در هر پکیج 

تعداد نام تصویر 
1موتور  1  درب ریلی
1راهنماي عملکرد  1  1001 1
2ریموت کنترل  2  1001 2
1صفحه پایه  1  1001 3
4واشر – مهره – پیچ 04 * 8 1001 4
1فلاشر 022 ولت  1  1001 5
1فتوسل  1  1001 6
2براکت لیمیت سوئیچ  2  1001 7
2آچار خلاص کن  2  1001 8
4 مترریل دنده شانه اي  1001 9
 کنسول دیواري(اختیاري)    1001 10
 کی پد(اختیاري)    1001 11
 کلید سلکتور(اختیاري)    1001 12

2– مشخصات ویژه   :

 • تشخیص مانع موجب می شود جهت حرکت درب به صورت اتوماتیک معکوس شود.
 • موتور AC بسیار قدرتمند با نویز پایین و محافظت در مقابل دماي بالا.
 • درصورت قطع برق عملیات باز و بسته شدن به صورت دستی امکان پذیر می باشد.
 • جهت حصول امنیت کامل استفاده از لوازم جانبی از قبیل فتوسل و فلاشر توصیه می شود.

3- مشخصات فنی  :

image 76

4 – ابزارهاي مورد نیاز در نصب 

اطمینان حاصل کنید که ابزارهاي ذیل را جهت نصب به همراه دارید  .

image 77

5- نماي درب باز کن ریلی و سیم بندي مرکز کنترل

1-5-  نماي درب بازکن نصب شده به شکل زیر میباشد:  

image 78
مشخصه کابلها  :  
کابل برق اصلی : mm 5,1 * 3   
کابل فلاشر:   mm 5,1 * 2           
کابل فوتوسلها:  mm 5,0 * 

2 -5- سیمبندي مرکز کنترل و متعلقات: 

image 80

 M2: نمایشگر LCD . 

RF  : گیرنده رادیویی  .

A   : دکمه انتخاب منوي اصلی  .

B   : دکمه انتخاب زیر منو ها  .

C   : افزایش یا تایید کردن ( Yes ) پارامترها  .

D  : کاهش یا منتفی کردن ( No ) پارامترها  .

6 راهنماي نصب مکانیکی 

1-6- دستورات ایمنی مهم جهت نصب  :

جهت جلوگیري از هرگونه صدمه و آسیب ناشی از نصب غلط پیروي از دستورالعملهاي ذیل توصیه میگردد: 

قبل از نصب از موارد ذیل اطمینان حاصل کنید  :

 • وزن و ابعاد درب متناسب با نوع درب بازکن می باشد.
  • درب در شرایط مساعد مکانیکی قرار دارد و کاملا بالانس می باشد و به درستی باز و بسته می شود و ساختار مناسبی جهت اتوماتیک شدن دارد.
  • چنانچه درب از ریل خارج شود خطري ایجاد نمی شود.
  • چنانچه روي زمین مرطوب است در صورت امکان موتور را بالاتر از سطح زمین نصب کنید.
  • بعد از نصب اطمینان حاصل کنید که موتور سالم است و به راحتی در حالت خلاص قرار می گیرد.
  • موتور را جهت اتوماسیون دربهاي نامناسب ( کوتاه یا نامستحکم ) استفاده نکنید.
  • بین قسمت متحرك و چارچوب ثابت مانعی از حرکت درب جلوگیري نکند.
  • بعد از نصب و تنظیم مناسب مکانیزم اطمینان حاصل کنید تجهیزات حفاظتی و آچار خلاص کن درست عمل میکند.
  • با چسبانیدن لیبل در محل مناسب جهت عملکرد خلاص کن را مشخص کنید.
 • 2-6- نصب ریل دنده شانه اي 

توجه:  با استفاده از آچار خلاص کن کلاج را از حالت درگیر خارج کرده ، امتحان کنید که درب به راحتی توسط دست نیز بسته شود. ( شکل  ) 3

image 81

توجه:  2 تا 3 میلیمترفاصله بین ریل و چرخ دنده مورد نیاز است تا عملیات توسط موتور یا به صورت دستی امکان پذیر باشد. 

توجه:  لطفا ریل را مطابق شکل 3 نصب کنید. چنانچه ریل زیر گیربکس نصب می شود اتصالات sw1 و sw2 را جابجا کنید  .

3-6- نصب صفحه پایه  :  شکل۴-شکل پایین

image 83

 

6-4 – نصب موتور :

image 85

 

6-3 – نصب براکت لیمیت سوئیچ (شکل 6)

image 86

(21) اتصال فتوسل ( چشم الکترونیک ) به مرکز کنترل 

فتوسل می تواند در مد بسته سیمبندي شود . در این مد، در حالت بسته شدن دربها ، با دیدن مانع بلافاصله دربها باز میشوند و توقف ندارند  .

سیمبندي چشمیها در مد بسته (برگشت به حالت اولیه:) مطابق شکل  (1-2)

image 87
کانکتور چشمی ها 
VCC                 تغذیه + چشمی فرستنده و  گیرنده GND                تغذیه – چشمی فرستنده و گیرنده com                GND چشمی  IR                    خروجی چشمی 

عملکرد فتوسل غیر فعال در نظر گرفته شده است و ترمینالهاي IR و GND به هم اتصال کوتاه شده اند. در صورتی که می خواهید از فتوسل استفاده کنید، جامپر را خارج کنید و طبق شکل 7 فتوسلها را به مرکز کنترل وصل کنید. 

توجه:  لازم به ذکر است ولتاژ تغذیه چشمیها 12ولت میباشد  .

توجه:  فتوسلها را باید در ارتفاع 04 سانتیمتري از سطح زمین نصب کرده و فاصله افقی فتوسل از دربها نباید از 15 سانتیمتر بیشتر شود. فرستنده و گیرنده باید در یک سطح تراز با حداکثر انحراف 5 درجه قرار داشته باشند  .

توجه:  توصیه می شود که از فتوسل به صورت پیش فرض کارخانه استفاده کنید، چرا که در این صورت خطر صدمه و خرابی کاهش می یابد  .

(1-4): طریقه بستن کلید سلکتوربه مرکز

سیم های سلکتورباید به پایه‌های N.O که در کنار هم هستند مانند شکل زیر نصب گردد

توجه : کلید سلکتور شکل 4-1 فقط جهت فرمان درمد ماشین رو می باشد و چنانچه بخواهیم در مد پیاده رو استفاده کنید باید یک کلید سلکتور به کانکتور PED و COM سیم بندی گردد.

image 88

(۱-۵) : طریقه بستن لامپ چشمک زدن به مرکز

سیم های لامپ چشمک زن( یک لامپ ۲۲۰ ولت) مطابق شکل زیر به کانکتورLAMP 220V لامپ وصل می شود.

image 89

 (12) مشخصات مرکز: 

مرکـز کنتـرل  بـه ص ورت تمـام دیجیتـال بـوده و ب ا چهاردکمـه  D,C,B,A مـ یتـوان پ ارامتر هـاي مـدت زمـان، ق درت و

نح وه عملکــرد جــ که ا و . . . را بنــابر نیــاز برنامــ هریــزي نمــود . دو دکم ه C و D بــه ترتیــب جه ت زیــاد کــردن  و کــم

ک ردن ی ا ب راي تاییــد و منتفــی ک ردن موض وعات مختل ف منوه ا بــه ک ار مــ یرونــد. ایــن مرک ز داراي ی ک نمایشــگرLCD میباشد که پیغامهاي خطا ، پارامترها و مقادیر پارامترها را نشان میدهند  .

(22) تعریف منوها ، پارامترها و نحوه تغییر مقادیر پارامترها و نحوه عملکرد هر کدام: 

دکمهA : دکمه تعویض کلی منوها ، که با هر بار فشار دادن یکی از 5 گزینه داخلی نمایش داده میشود  .

1 – stand by beta control : حالت کارکرد معمولی و بدون عیب و نقص مرکز را نشان میدهد و در این حالت مرکز آماده دریافت فرمان میباشد. اگر در منوهاي دیگري هم باشید و تا مدتی هیچ دکمهاي فشرده نشود، دستگاه به طور اتوماتیک روي این گزینه باز خواهد گشت  .

 • منـــــوي اصـــــلی تغییـــــر متغیـــــر هـــــا داراي 41 زیـــــر منـــــو مـــــیباشـــــد.                 

 PARAMETERS (جهـت  رفـتن بـه زیـر منـو پـس از فشـردن دکمـهA  و رسـیدن بـه منـوي دکمـــه B را فشـــاردهید با هربار فشردن دکمه B نام یکی از زیر منوها ومقدار آن نمایش داده میشود.

از دکمه C جهــت افــزایش مقــدار یــا تاییــد (YES ) و از دکمــه D جهــت کــاهش مقــدار یــا منتفــی کــردن موضــوع(No)  اســتفاده کنید.

تنظیم  کارخانه محدوده عملکردتوضیحات زیر منوي  
PARAMETERS
210 – 99زمان کار کلی موتور ( M ) = زمان کار موتور با سرعت اولیه + زمان کار موتور با سرعت کاهش یافته ( r ) است .   ( n )M WORKING
TME
70 – ( n -2 )مدت زمان سرعت آهسته موتور ( M ) را تعیین میکند.   ( r )M DEC
TME
148 – 19توان موتور ( M ) در حین سرعت اولیه موتور را تعیین میکند  .M
TORQUE 
108 – 14توان موتور در حین سرعت آهسته را تعیین میکند  .M DEC
TORQUE 
70 – ( n –r )زمان لازم جهت باز شدن درب مخصوص عابررو میباشد.Pedestrian door 
400 – 95زمان لازم جهت باز ماندن دربها قبل از بسته شدن اتوماتیک، زمانی که مرکز در مد تمام اتوماتیک برنامه-ریزي شده باشد. ( با گام افزایش 5 ثانیه  )AUTO CLOSE DELAY
33 – 7بعد از عبور از جلوي چشمی ، با گذشت زمان تعیین شده دربها سریع بسته خواهند شد  .FAST CLOSE
DELAY
NoYes / Noدر صورت Yes بودن اگر دربها در حالت Stop باشند بعد از گذشت 40 دقیقه دربها بسته خواهند شد و در مواقعی که دربها به طور اتفاقی باز شدهاند، به حالت بسته بر خواهند گشت  .O BSE
ANYWAY
NoYes / Noدر صورت Yes بودن : در زمان بسته شدن اتوماتیک با ارسال سیگنال ریموت درب توقف میکند  . در صورت NO بودن: در زمان بسته شدن اتوماتیک با ارسال سیگنال ریموت دربها شروع به بسته شدن می-کند  .MOULING
MODE
YesYes / Noدر صورت Yes بودن :هنگام عملکرد موتورها چراغ چشمک زن از طرف برد کنترل چشمک میزند  . در صورت NO بودن: هنگام عملکرد موتورها یک برق 220V به چراغ چشمکزن ارسال میشود  .BLINKING
RIGHTRIGHT/LEFTجهت باز شدن درب را تعیین میکند.  در صورتی که جهت باز شدن درب برعکس است، می-توان بدون تعویض سیمبندي، جهت حرکت موتور را تغییر داد  .OPEN
DIRECTION
50 – 10مدت زمان تحت فشار قرار گرفتن دربها هنگام برخورد با مانع و فعال شدن انکودر را تنظیم میکند  . . ( با گام افزایش 01 میلی ثانیه  )  انکودر غیر فعال = 0 5 = 0.5 Sec 10 = 1SecO BS
TME
35%20% – 60%براي کالیبره کردن سیستم انکودر و تشخیص مانع با برخورد میتوان مقدار آن را تغییر داد. براي جکهاي مدل Leader 4 با مقدار %35 کالیبره گردیده است . براي درست عمل کردن سیستم انکودر میتوان مقدار مناسب را براي انواع موتورها بدست آورد. به طور مثال اگر توان موتورها حد ماکزیمم (19) تعیین شده باشد درصد کالیبره  %20 و اگر توان موتورها 10 تعیین شده باشد درصد کالیبره %50 مناسب است  .O BS
CALIBRATE
NoYes / Noهمه تغییرات در حافظه برد تا زمانی باقی میماند که برق سیستم قطع نشود، جهت ذخیره تغییرات انجام شده روي پارامتر Save دکمه C را فشار دهید تا رله فلاشر دو بار چشمک بزند و تغییرات شما با قطع شدن برق در حافظه ذخیره بماند  .save

 

 • منوي REMOTE جهت تنظیم و شناسایی و پاك کردن ریموتهاي بتا استفاده میشود ، اگر مرکز با دکمه A یا B   کد دهی شود، دکمه A براي دو لنگه و دکمه B براي عابر رویی تنظیم میشود. و اگر با دکمه C یا D کد دهی شود ، دکمه C براي دو لنگه و D براي عابر رویی است. با چند بار فشار دادن دکمه A و رسیدن به منوي radio، دکمه B را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید.
براي اضافه کردن ریموت جدید ، کلید ریموت را فشار داده و نگه دارید.شماره ریموت در حافظه بر روي LCD نشان داده میشود ، براي ذخیره کردن ریموت دکمه C را فشار دهید  .Learn New Remote
براي پاك کردن کل ریموتها بر روي این گزینه ، دکمه C را فشار دهید.  Ease All Remotes
پاك کردن تک تک ریموتها بر روي این گزینه ، به دو روش زیر انجام میشود.  دکمه ریموتی که قبلاً به مرکز کد دهی شده است را فشار داده و نگه دارید ،شماره ریموت نشان داده میشود ، با فشار دکمه C ریموت از حافظه پاك می -شود. با فشار دادن مکرر دکمه D شماره ریموت مورد نظر را انتخاب کرده و و سپس دکمه C را فشار دهید ، تا ریموت مورد نظر از حافظه پاك شود  .Erase Remote One By One  
 • منوي DEFAULT

دکمه B  را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید. (مقادیر کارخانه اي در جدول مربوط به پارامترها نشان داده شده است) 

 مقادیر کارخانهاي مربوط به جکهاي بازشونده بازویی و را داخل حافظه بارگذاري میکند.زیر منوي
defult
 • منوي sec programming: این منو جهت برنامهریزي جک یا جکها به صورت ترتیبی و با نگاه کردن به نحوه کارکرد آنها به کار میرود به ترتیب زیر است  :

 – براي برنامه ریزي درب ریلی:  

 1. دکمه A را چند بار فشار دهید   sec programming نشان داده شود  .
 2. دکمه B را فشار دهید تاmotor learnداده شود  .
 3. یک پالس Start با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. موتور یک ( M ) شروع به کار میکند و نمایشگر را نشان داده و درب شروع به باز شدن میکند  .
 4. وقتی که درب 09 درصد راه خود را طی کرد ، پالس Start دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، درب با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر را نشان میدهند  .
 5. بعد از آنکه درب کاملا باز شد ، 4 تا 5 ثانیه صبر کرده و پالس Start سوم را به مرکز اعمال کنید ، باز شدن درب کامل شده و نمایشگرها با نشان دادن شروع به محاسبه زمان بسته شدن اتوماتیک درب میکند  .
 6. بعد از مدت زمان مورد نظر پالس Start چهارم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، محاسبه زمان بسته شدن اتوماتیک متوقف شده و درب شروع به بسته stay open شدن میکند  .
 7. زمانی که سیکل بستن اتوماتیک تکمیل شد ، درب در نقطه شروع قرار گرفته و مرکز کنترل تمام پارامترهاي زمانی عملکرد موتور را ذخیره کرده و از منوي برنامهریزي ترتیبی خارج و به حالت کار عادي بر میگردد.
 1.  

( 32 ) پیغامهاي تست خودکار و خطاي مرکز

مد معمولی براي عملکرد مرکز کنترل و فشرده شدن ریموت کنترلSTAND BY
BETA CONTROL 
مانعی بین دید دو چشم متصل شده در مد بسته شدن وجود دارد یا چشمها طوري قرار گرفتهاند که قادر به دیدن همدیگر نیستند.CLOSE PHOTO ACTUE
دربها در حالت باز شدن میباشند. OPENING
دربها در حالت بسته شدن میباشند.CLOSING 
دربها در وضعیت ایست هستند.STOP 
دربها اگر در وضعیت ایست باشند، بعد از سپري شدن 04 دقیقه شروع به بسته شدن میکنند.CLOSE 
مرکز کنترل در حال سپري کردن زمان بسته شدن اتوماتیک است.AUTO CLOSE 
در اثر برخورد درب با مانع سیستم تشخیص مانع فعال شده است. O BS
DETECT
مد معمولی براي عملکرد مرکز کنترل و فشرده شدن ریموت کنترل STAND BY
BETA CONTROL

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید

 

امتیاز دهید