بلاگ

نصب و برنامه ريزي واحد كنترلCity1

نصب و برنامه ريزي واحد كنترلCity1

واحد كنترلCity1

واحد كنترلCity1
City1

لطفا قبل از نصب و برنامه ريزي واحد كنترلCity1 ، اين دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرماييد

 • اين دفترچه راهنما صرفا جهت استفاده افراد متخصص مي باشد كه داراي تخصص در نصب و خودكار سازي باشند . 
 • محتويات اين دفترچه مربوط به مصرف كننده نمي باشد . 
 • هر گونه برنامه ريزي و خدمات نگهداري صرفا توسط افراد متخصص صورت مي پذيرد.

برای آشنایی با دیگر محصولات از جمله درب اتوماتیک، درب پارکینگ، درب شیشه ای، کرکره برقی، راهبند و غیره کلیک کنید.

  مشخصات فني 

  City1-120v

 City1

 

  120VAC – 60Hz

  230VAC – 50Hz

منبع تغذيه 

  2×500W

  2×700W

حداكثر ظرفيت موتورها 

  30%

  40%

دوره كاري 

  10W

  10W

حداكثر بار اضافي 

  -20 ÷ +60°C

  -20 ÷ +60°C

درجه حرارت كار 

  F1 = 8A

  F1 = 5A

فيوز حفاظتي 

  295 × 230 × 100 mm

ابعاد 

  1600g

وزن 

  IP55

امنيت 

 

توصيف واحد كنترل City1

واحد كنترل ديجيتالي City1 يك محصول بديع  از شركت v2 مي باشد كه حركت و چرخش خودكار درب را با اطمينان تضمين مي نمايد. به منظور تشخيص اينكه محصولي به درستي عمل نمايد City1 طراحي شده است، با يك واحد كنترل چند منظوره كه همه نيازهاي ضروري براي نصب كارا و موثررا تامين مينمايد. 

City1 مجهز به يك نمايشگر مي باشد كه نه تنها برنامه ريزي را آسان ساخته، بلكه يك نمايش پايدار از وضعيت ورودي را نشان مي دهد. علاوه  بر اين، به دليل ساختار منو، جدول كاري و اجراي منطقي آن به راحتي تنظيم مي شود. پيرو استاندارد اروپا در رابطه با امنيت الكترونيكي و سازگاري الكترومغناطيسي, EN 500811, EN 60335-1) و City1 ،( EN 50082-1 ، مجهز به مدار با ولتاژ پايين  با يك عايق كامل الكتريكي (كه شامل موتورها نيز مي شود ) از ولتاژ شبكه مي باشد. 

ويژگيهاي ديگر: 

. كنترل خودكار كليد رله در جريان نول. 

.  تعديل نيرو با بستن موج مستقل بر روي هر دو موتور. 

. شناسايي مانع با نمايش ولتاژ خازن شروع. 

. يادگيري خودكار زمان اجرا. 

. اجرا به وسيله اتصال پايان حركت مكانيكي به جعبه دنده ويا اتصال به موتور به صورت سريالي. 

. تست روشهاي ايمني  (فتوسل ها، نوارهاي حفاظتي، و ترياك ها) قبل از هر شروع. 

خنثي كردن وروديهاي حفاظتي ا ز طريق منو وضعيت:  براي ترمينالهاي مربوط به ا بزار ايمني  كه هنوز نصب نشده باشند، هيچ جامپري نياز نمي باشد. شما ميتوانيد اين كاركرد را از طريق منو مربوطه خنثي نماييد. 

برنامه ريزي واحد كنترل را ميتوان از طريق كليد اختياري CL1 قفل نمود. 

نصب: در هنگام نصب كابلها و سيمهاي واحد كنترل City 1، دقت كنيد كه برق آن قطع باشد. 

منبع تغذيه: 

City1

واحد كنترل بوسيله ولتاژ 230 ولت، فركانسHz  50 تغذيهميشود و توسط يك كليد مينياتوري بـا آمپـركم (5 تـا 10 آمپر) محافظت مي شود. 

كابلهاي منبـع تغذيـه را بـه ترمينـال هـاي 30 و 31 واحـدكنترلي City1 وصل كنيد. 

واحد كنترلCity1  ميتواند يك يـا دو موتـور بـا جريـانمتناوب را كنترل كند. در صورت نياز به كنترل يك موتـور،

ترمينال انتهايي را به موتور وصل كنيد.                               

توجه: بدليل استفاده از دو مدل درب، يك نوع باز شونده به بيرون و يك نوع باز شـونده بـه داخـل، 2 روشبراي اتصال كابلها وجود دارد (ولي بدليل اينكه در اكثر موارد درب بازشونده به داخـل اسـت مـا ايـن روش راتوضيح مي دهيم). 

كابلهاي موتور يك را به صورت زير وصل كنيد: 

 • سيم قهوه اي به ترمينال 27 
 • سيم مشكي به ترمينال 29 
 • سيم آبي به ترمينال 28 

كابلهاي موتور دو (در صورت استفاده از موتور 2) به صورتزير وصل كنيد: 

 • سيم قهوه اي به ترمينال 24 
 • سيم مشكي به ترمينال 26            
 • سيم آبي به ترمينال 25 

كنترل ترتيب صحيح بسته شدن لنگه هاي درب 

در صورتي كه لنگه هاي درب به هنگام بسته شدن به درستي بر روي هم قرار نگيرند ، لازم است كـه موتـورلنگه هاي در را كه بايد ابتدا عمل نمايد به ترمينال موتور1 وصل كرده وتاخير آن را تنظيم نماييد (پارامترهـايr.AP وr.CH) تا از برخورد آنها جلوگيري نماييد. 

چنانچه واحد كنترل ترتيب اشتباه بسته شدن درب را شناسايي نمايد ( لنگه1 قبل از لنگه 2 بسته شـود )، درب كمي باز مي شود و دوباره به صورت صحيح بسته ميشود. 

اگر لنگه هاي درب درست بر روي هم قرار گيرند (براي مثال، در چرخش دوباره درب) پارامتر تاخير باز شـدندرب را بر روي صفر تنظيم نماييد تا كنترل ترتيب صحيح بسته شدن درب را از كار بياندازد. 

هشدار: قبل از نصب موتور، خازنها را به صـورت زيـر نـصب كنيـد. بـراي موتـور1، خـازن اسـتارت را بـينترمينالهاي 27 و 29 وصل كنيد و براي موتور 2، خازن استارت را بين ترمينالهاي 24 و 26 وصل كنيد.

هشدار: استفاده از موتورهاي هيدروليكي 

 در صورت استفاده از موتورهاي هيدروليكي عملكردهاي زير نمي تواند به طور كامل اجرا شود: 

 • شروع حركت به نرمي(شروع نرم) 
 • حسگر مانع 
 • انتهاي حركت به  نرمي(پايان نرم) 

در اين مواقع، بعضي از عملكردها بايد از طريق منو غيرفعال شود. 

روش خودآموز زمانهاي كاري، كه در پاراگراف” وضعيت سريع” توضيح داده شـده اسـت،را بـا دقـت مطالعـهكنيد.به نكاتي كه در قسمت حسگر مانع غيرفعال آمده است، دقت كنيد

چشمك زن: 

City1

واح د كنترل ي City1، 230 ول ت 40 وات ي، داراي ي ك چـشمك زن مجه ز بـه م دار الكترونيكـي داخل ي اس ت. 

سيمهاي چشمك زن را به ترمينـال شـماره 22 و 23 واحـدكنترل وصل كنيد. 

فتوسل: واحد كنترل، داراي 2 نوع فتوسل است. 

فتوسل 1

فتوسل هايي كه در قسمت داخلي درب نصب ميشوند، فتوسلهايي هستند كه در طول هر دو فاز بـاز شـدن وبسته شدن فعال است. هنگامي كه فتوسل 1 ك ار ميكند، واحد كنترل دربها را متوقف ميكند، زماني كـه نـورفتوسل پراكنده  ميشود واحد كنترل دربها را به طور كامل باز خواهد كرد.

فتوسل 2

فتوسل هايي كه در قسمت خارجي درب نصب ميشوند، فتوسلهايي هستند كه فقط در طول فاز بـسته شـدنفعال است. هنگامي كه فتوسل 2 كار مي كند، واحد كنترل بدون هيچ درنگي درب را فوراً باز مي كند. 

 City 1: واحد كنترل City1 يك منبع تغذيه 24 ولت AC را براي فتوسل فراهم مي كند . واحد كنترل مي تواند قبل از شروع فاز باز شدن درب، عملكرد فتوسل را تست كند. 

در زمان اتصال كوتاه يا بار اضافي ترمينال هاي فتوسل، ولتاژ توسط يك فيوز قطع مي گردد

 • سيم منبع تغذيه فتوسل هاي فرستنده را بين ترمينال هاي 19 و 18 واحد كنترل وصل كنيد. 
 • سيم منبع تغذيه فتوسل هاي گيرنده را بين ترمينالهاي 17 و 18 واحد كنترل وصل كنيد. 
 • خروجي فتوسل گيرنده 1 را بين ترمينالهاي 7 و 11 واحد كنترل و خروجي فتوسل گيرنده 2 را بينترمينال هاي 8 و 11 واحد كنترل نصب كنيد. 

هشدار:

City1

اگر چندين جفت از فتوسل هاي يكسان نصب شـده اسـت،خروجي آنها بايد به صورت سري وصل شود. 

جهت انجام عملكرد تست در صورت انعكاس فتوسلها منبعتغذيه بايد به ترمينالهاي 19 و 18 واحد كنترل وصل شود. 

نوارهاي حفاظتي:                                              

واحد كنترل به 2 نوع نوار حفاظتي رسيدگي  ميكند، اين 2 نوع به نحوة اتصال آنها به ترمينالها، بستگي دارد. 

نوع يك (ثابت): 

اين نوع نوار حفاظتي روي ديوار يا روي هرجاي ثابت ديگري، كه در طول فاز بـاز شـدن نزديـك لنگـه دربباشد نصب ميشود، هنگ امي كه نوار حفاظتي نوع يك، در طول باز شدن درب، عمل مي كند، واحد كنتـرل بـهمدت 3 ثانيه دربها را خواهد بست، سپس متوقف ميشود، هنگامي كه نوار حفاظتي نوع يك در طول فاز بستهشدن عمل ميكند، واحد كنترل فوراً متوقف خواهد شد. دستور شروع بعدي يا شروع آهسته، حركت درب را بهسمت دستور العمل وقفه برخواهد گرداند.

نوع دو (متحرك): 

اين نوع از نوارهاي حفاظتي در ا نتهاي درب نصب ميشود. هنگامي كه نوارهاي حفاظتي نوع دو در طول فـازباز شدن عمل ميكند، واحد كنترل فوراً متوقف خواهد شد، هنگامي كه نوارهـاي حفـاظتي نـوع دو، در طـولبسته شد ن درب عمل كند، واحد كنترل دربها را به مدت 3 ثانيه باز خواهد كرد و سپس متوقـف خواهـد شـد.

دستور شروع بعدي يا دستور شروع آهسته، حركت درب را به سوي همان دستورالعمل وقفه برخواهد گردانيد. 

 • سيمهاي نوار حفاظتي نوع يك را بين ترمينال هاي 9 و 11 واحد كنترل وصل كنيد. 
 • سيمهاي نوار حفاظتي نوع دو را بين ترمينلهاي 15 و 11 واحد كنترل وصل كنيد. 

هشدار: از  نوارهاي حفاظتي كه داراي خروجي هاي اتصال نزديك نرمـال هـستند، اسـتفاده كنيـد.خروجـينوارهاي حفاظتي هم نوع بايد به صورت سري وصل شود.

City1

جهت رعايـت قـوانين EN 12978، نـصب نـبش هـايحفاظتي كنتر ل شده توسط واحد كنترل ضروري است، تا بهطور مستمر كـاركرد مناسـب مربـوط را چـك كنـد. اگـر ازواحدهاي كنترل مناسب جهت تست توان خروجي اسـتفادهم ي كني د، س يمهاي منب ع تغذي ه واح د كنت رل را ب ينترمينالهاي 19 و 18 واحد كنترلـيCity1  وصـل كنيـددرغير اين صورت سيمهاي منبع تغذيه را بين ترمينالهـاي 17

و 18 وصل كنيد.    

پايان حركت: 

واحد كنترل City1، دو نوع پايان حركت زير را حمايت  ميكند. 

 • پايان حركت در سري موتورهاي بادي 
 • پايان حركت مجهز به كليه بسته نرمال، كه زماني كه در به موقعيت دلخواه  ميرسد، باز خواهد شد. 

واحد كنترل به طور اتوماتيك پايان حركت را در سري موتورهاي بادي تشخيص ميدهد، بنابراين هـيچ گونـهاتصال يا پروگرام كردني نياز نيست. 

City1

پايان حركت مجهز به كليد بسته نرمال را به صورت زير به ترمينال هاي برد واحد كنترل وصل كنيد. 

 • پايان حركت در فاز باز شدن درب اول، بين ترمينالهاي 12 و 16  R                                        
 • پايان حركت در فاز بسته شدن درب اول، بين ترمينالهاي 13 و 16 
 • پايان حركت در فاز باز شدن درب دوم، بين ترمينالهاي 16 و 14  
 • پايان حركت در فاز بسته شدن درب دوم، بين ترمينالهاي 16 و 15

توقف:

City1

شما مي توانيد جهت امنيت بيشتر، يك كليد توقف نصب كنيد تا زماني كه درب حركـت مـيكنـد آن را فـوراًمتوقف كند. اين كليد بايد يك اتصال بسته نرمال داشته باشد تا در حالت عملكرد اتصال باز شود. 

اگر كليد توقف را در حالي كـه درب بـاز اسـت عمـل كنـد،R    عملكرد بسته شدن اتوماتيك هميشه غير مقدور خواهد بود. 

براي بستن دوباره درب، شما نيـاز بـه يـك دسـتور شـروعخواهيد داشت ( اگر عملكرد شـروع غيـر فعـال اسـت، ايـن عملكرد به طور موقتي فعال خواهد شد تا اجـازه دهـد دربرها شود).

سيم كليد توقف را بين ترمينالهاي 5 و 6 واحد كنترل وصل كنيد. 

عملكرد كليد توقف را ميتوان توسط يـك كنتـرل از راه دور كـه در كانـال 3 تعبيـه شـده اسـت، فعـال كـرد(راهنماي مربوط به MR1 را مرور كنيد).

وروديهاي فعال: 

واحد كنترلCity1  به دو ورودي فعال مجهز است و عملكرد اين دو ورودي به روش برنامه دار كـردن آنهـابستگي دارد (آيتم Strt را در منوي برنامه ريزي نگاه كنيد). 

 • حالت استاندارد:

دستور موجود روي ورودي اول باعث باز شدن كامل دو لنگه درب ميشود (شروع)، دستور موجود روي وروديدوم باعث باز شدن جزئي تنها لنگه اول  ميشود( شروع آهسته).

 • دستور باز / بسته شدن و عمل Manned:      

دستور موجود روي ورودي اول، هميشه باز شدن درب را كنترل مي كند، در حالي كه دستور روي ورودي دوم هميشه بسته شدن درب را كنترل مي كند. 

در حالت باز / بسته شدن، يك دستور حركت وجود دارد و بدين معني است كه يك حركت باعث باز شدن يا بسته شدن كامل درب خواهد شد. 

در عملكرد manned يك دستور منو استابل وجود دارد. بدين معني كه هر زماني اتصال بسته شد، درب    باز يا بسته خواهد شد و هنگامي كه اتصال باز است درب فوراً متوقف خواهد شد. 

 • حالت تايمر: 

اين حالت شبيه حالت استاندارد است اما هنگامي كه اتصال روي ورودي بسته است درب باز مي ماند (كاملاً يا جزئاً) و زماني كه اتصال باز  ميشود، شمارش نزولي زمان توقف شروع خواهد شد. بعد از اتمام شمارش نزولي، درب دوباره بسته خواهد شد. بوسيله اين عملكرد، مي توان توسط يك تايمر خارجي، زمان باز شدن درب را در طول روز برنامه ريزي كرد. در اين حالت بسته شدن اتوماتيك ، بايد فعال شود. در تمام حالتها، ورودي ها بايد به روشهايي كه داراي اتصال باز نرمال است، متصل شود. 

 • سيمهاي اولين ورودي روش كنترلي را بين ترمينالهاي 3 و 6 واحد كنترل وصل كنيد. 
 • سيمهاي دومين ورودي روش كنترلي را بين ترمينالهاي 6 و 4 واحد كنترلي وصل كنيد. 
City1

با فشار دادن كليدUp  خارج از منوي برنامه ريزي ويا بوسيله يك كنترل از راه دور تعبيه شده در كانال     يك، مي توان عملكرد اولين ورودي را فعال كرد. 

  با فشار دادن كليدDown  خارج از منوي برنامـهريزي و يا بوسيله يـك كنتـرل از راه دور موجـود در

كانال2                                                        

  مي توان عملكرد دومين ورودي را فعال كرد.               

قفل: 

City1

براي اطمينان از خوب بسته شدن دربها، مـي توانيـديك قفل الكتريكي روي درب نـصب كنيـد. از قفـل12 ولتي استفاده كنيد. سيمهاي قفل را بـه ترمينـالهاي 20 و 21 واحد كنترل وصل كنيد. 

وصل كردن گيرنده: 

City1

هشدار: قبل از اينكه مواردي كه در پايين ذكـر شـدهاست را انجـام دهيـد، خـاموش كـردن منبـع تغذيـهضروري است. 

به روش اتصال مدلهاي جداشدني دقت كنيد. 

گيرنده مدل MR1 داراي 4 كانال مي باشد كه: 

 • كانال يك            :            شروع 
 • كانال دو :            :             شروع آهسته 
 • كانال سه             :            توقف (ايست) 
 • كانال چهار            :           خروجي روشهاي  اختيار 

  هشدار: قبل از برنامه دار كردن 4 كانال و عملكرد منطقي راهنماي MR1 را بدقت مطالعه كنيد.

آنتن خارجي: 

City1

براي مطمئن شدن از ماكزيمم رنـج، مـا اسـتفاده ازآنتن هوايي مدلAN8433  و يـاANSGP43  را پيشنهاد مي كنيم. براي نصب آنتن، مغزي آنتن رابه ترمينال 1  واحد كنترل و افشان دور سيم آنـتن رابه ترمينال 2 وصل كنيد. 

روشهاي اختياري:  

واحد كنترلي ديجيتالCity1  در كنار تنوع عالي اش، امكـان اضـافه كـردن يـك عملكـرد جديـد را توسـطروشهاي مجاز براي مصرف كننده نهايي فراهم  ميكند. 

محل اتصال اختصاصي آن، بالاي مكاني است كه كلمه Options نوشته شده است. 

City1

هشدار:                                                                                                                                                                                                                  

لطفاً براي نصب روشـهاي اختيـاري، راهنمـاي هـرروش را مطالعـه كنيـد. بـراي جلـوگيري از هرگونـه تغيير نصب توسط پرسـنل غيرمجـاز، محـل اتـصالدهنده روشهاي اختياري را مـيتـوان جهـت اتـصالدادن كليد قفل برنامه ريزي نيز استفاده شود. 

پنل كنترل:  T                                                                                                            

OPEN CONTACT CLOSED CONTACOPENING IN PROGRESS هنگامي  كه منبع تغذيه روشن است، واحد كنترل بـاOPENING END OF STROKECOSING END OF STROKEPAUSE(GATE OPENED)COSING IN PROGRESS ،روشن  كـردن تمـام سـگمنتها بـه مـدت 5/1 ثانيـهSTART SAFETY RIBBON 2 كـــاركرد  صـــحيح صـــفحه نمـــايش را چـــكPEDESTRIAN STARTDOWNSTOP SAFETY RIBON 1PHOTOCELL 2 1/5در اين Pr 1.8 ميكند. 8.8.8.8 به طور مثال MENU PHOTOCELL 1 ثانيه  ديده مي شود. به محـض تكميـل تـست، پنـل           .ديده خواهد شد

پنل كنترل، وضعيتهاي فيزيكي اتصالهاي برد ترمينال و كليدهاي مد برنامه را نمايش مي دهد. 

اگر سگمنتهاي عمودي بالايي روشن باشد، اتصال بسته است. اگر سگمنتهاي عمـودي پـاييني روشـن باشـد،اتصال باز است (تصوير بـالايي يـك نمونـه از مكـان ورودي هـايSTART, START P ,FOTO 1,FOTO 2,COSTA 1, COSTA 2و STOP  به طور صحيح نشان داده شده است). 

نقطه هاي موجود بين رقمهاي صفحه نمايش وضعيت كليد فشاري برنامه ريزي را نشان ميدهد. زمـاني كـهكليد فشاري را فشار مي دهيد، نقطة مربوط به آن روشن  ميشود. پيكانهاي روي سمت چـپ صـفحة نمـايشحالت پايان حركت را نشان ميدهد. مثلاً براي دربهاي يك لنگه، پيكانها زمـاني روشـن مـي شـود كـه پايـانحركت آن نشان دهد كه درب كاملا باز يا بسته شده است. 

در مورد دربهاي دو لنگه، پيكانها زما ني روشن ميشود كه جفت پايان حركت، بسته شدن يا باز شـدن جفـتدربها را نشان دهد. در شرايطي كه تنها يك درب به پايان حركتش رسيده باشد (كاملاً باز يا كاملاً بسته شـدهباشد)، پيكانها به صورت عادي چشمك مي زنند. 

هشدار: اين عملكرد زماني عمل نخواهد كرد، كه پايان حركت به صورت سري به موتور وصل باشد. 

پيكانهاي قسمت سمت راست صفحه نمايش، حالت درب را نشان  ميدهد. 

 • هنگامي كه درب در حال باز شدن است، بالاترين پيكان روشن ميشود. چشمك زدن پيكان بـه معنـي بـازشدن درب توسط يك روش بي خطر و مطمئن (مثل آشكار ساز لبه يا آشكار ساز مانع) است. 
 • پيكان وسطي حالت توقف درب را نشان ميدهد. چشمك زدن پيكان به معني فعال شدن زمان نزولي بستهشدن اتوماتيك است. 
 • زماني كه درب در حال بسته شدن است، پايين ترين پيكان چشمك مي زند. چشمك زدن پيكان بـه معنـيبسته شدن درب توسط يك روش مطمئن (مثل آشكار ساز لبه يا آشكار ساز مانع) است. 
City1

استفاده از منوي پايين و كليدهاي بالا برايR برنامه دار كردن: 

برنامه دار كـردن زمـان و عملكـرد واحـد كنتـرل ازطريق يـك منـوي وضـعيت انجـام  ميـشود كـه دردســترس شماســت و شــما مــي توانيــد از طريــقكليـــدهاي Down و Up و Menu  آن را روي صفحة نمايش قرار دهيد. 

براي برنامه دار كردن واحد كنترلها كليد منو را فشاردهيد تا dEF روي صفحة نمايش ظاهر شود. 

اين منو شامل يك سري آيتمهاي محدود است و عبارت ظاهر شده روي صفحة نمايش همـان آيـتم انتخـابشده  است. با فشار دادن كليدDown  شما به آيتم بعدي خواهيد رفت و برعكس با فشار دادن كليدUp  شما به آيتم قبلي باز خواهيد گشت. با فشار دادن كليد منو شما مي توانيد عدد انتخاب شده را ببينيد و اگر خواستيدتغيير دهيد.

هشدار: اگر هيچ عملي بعد از گذشت بيشتر از يك دقيقه انجام نشود، واحد كنترل بدون ذخيره كردن مراحلو تغييراتتان از حالت برنامه دار كردن خارج  ميشود و در اين صورت شما آن تغييرات را از دست خواهيد داد. با فشار دادن كليدDown  به طور ممتد، ترتيب آيتمهاي منو به سرعت ثبت خواهد شد تا وقتي كه آيتمFine  ظاهر شود . برعكس، با فشار دادن كليدUp  به طور ممتد، آيتمها به سرعت از آخر بـه اول ثبـت مـي شـود تـاوقتي كه آيتم Def ديده شود. در اين روش شما مي توانيد خيلي سريع به بالا يا پايين ليست دسترسـي پيـداكنيد. آيتمها منو به سه قسمت تقسيم  ميشوند: 

 • منوي عملكرد 
 • منوي زمان 
 • منوي عدد 

وضعيت منوي عملكرد: 

از طريق منوي عملكرد ميتوان يك عملكرد از بين عملكردهاي موجود را انتخاب كرد. هنگامي كه شـما واردمنوي عملكرد مي شويد، گزينه فعال شده آن ديده خواهد شد. شما مي توانيد تمـام گزينـه هـاي موجـود را ازطريق كليدDown  وUp  ثبت كنيد. با فشار دادن كليد منو، شما گزينه ديده شده را فعـال خواهيـد كـرد وسپس منوي وضعيت يا همان منوي اصلي باز خواهيد گشت. 

ثبت كردن منوي زمان: 

طول زمان هر عملكرد را مي توان از طريق منوي زمان تنظيم كرد. هنگامي كه شـما وارد منـوي زمـان مـيشويد، زمان ثبت شده مربوط به هر عملكرد ديده خواهد شد. مد صفحه نمايش بستگي به زمان آن دارد.

 • زمانهاي كمتر از يك دقيقه به صورت زير ديده خواهد شد: 

هر بار كه شما كليدUp  را فشار مي دهيد، عدد نشان داده شـده    روي صفحه نمايش5/0 ثانيه افـزايش پيـدا مـي كنـد. بـرعكس،هربار كه شما كليدDown  را فشار مي دهيد، عـدد نـشان دادهشده روي صفحه نمايش 5/0 ثانيه كاهش پيدا مي كند. 

 • زمانهاي بين 1 تا 10 دقيقه به صورت زير ديده خواهد شد: 

هر بار كه شما كليدUp  را فشار مي دهيد، عدد نشان داده شـده    روي صفحه نمايش 5 ثانيه افزايش پيدا مي كند و هر بار كه شماكليدDown  را فشار مي دهيد عدد نشان داده شده روي صفحهنمايش 5 ثانيه كاهش پيدا مي كند. 

 • زمانهاي بيشتر از 10 دقيقه به صورت زير ديده خواهد شد: 

هر بار كه شما كليدUp  را فشار مي دهيد، عدد نشان داده شـدهروي صفحه نمايش 30 ثانيه افزايش پيدا مي كند و هـر بـار كـهكليدDown  را فـشار مـي دهيـد، عـدد نـشان داده شـده روي

صفحه نمايش 30 ثانيه كاهش پيدا مي كند.                               

شما مي توانيد با فشار دادن كليدUp  به طور ممتد، عدد موجود روي صفحه نمـايش را بـه سـرعت افـزايشدهيد تا به ماكزيمم عدد برسد (ماكزيمم عدد مجاز براي اين آيتم). شما مي توانيد با فشار دادن كليدDown  به طور ممتد، عدد موجود روي صفحه نمايش را به سرعت كاهش دهيد تا به 0.0 برسيد. 

در بعضي از موارد، ثبت كردن عدد صفر به معني غيرفعال كردن آن عملكرد است كه در اين صورت بـه جـاي0.0 كلمهNo  روي صفحه نمايش ظاهر خواهد شد. شما با فشار دادن منو، عدد نشان داده شده را تائيد و بهمنوي وضعيت اصلي برخواهيد گشت. 

ثبت منوي اعداد: 

منوي اعداد شبيه منوي زمان است، اگرچه عدد ثبت شده مي تواند هر عددي باشد. 

با فشار دادن كليد Up و Down اعداد افزايش يا كاهش مي يابند 

وضعيت سريع: 

اين پاراگراف در مورد روشهاي سريع تنظيم كردن واحد كنترل و همچنين تنظيم فوري آن در كار اسـت. ايـندستورالعمل را جهت چك كردن عملكرد واحد كنتـرل، موتـور و لـوازم جـانبي و سـپس تغييـر دادن وضـعيتپارامترهي غيرضروري پيشنهاد مي كنيم. براي دستيابي به عملكرد موجود هـر آيـتم و مكـان آيتمهـاي درونمنو، به پاراگراف وضعيت واحد كنترل مراجعه كنيد. 

 1. آيتم dEF را احضار كنيد. AntE    را براي يك لنگه درب و Scor را براي بقيه وضعيت ها انتخاب كنيد. 
 2. اگر شما يك درب يك لنگه و يك موتور داريد زمان باز كردن t.ASE2 را صفر كنيد. 
 3. اگر شما هيچ قفل الكتريكي روي درب نصب نكرده ايد، زمانهاي t.SEr,  و t.ASE و t.CvE  را صفر كنيد. 
 4. آيتمهاي FC.EnوCoS2  وCoS1  و Fot1 و Fot2 و StoP را طبق وسايل حفاظتي نصب شـده روي درب،ثبت كنيد. 
 5. دوره خودآموز را شروع كنيد .((Item Appr 

آخرين عملكرد (شماره 5) منوي وضعيت را خواهد بست و پارامترهاي ثبت شده را ذخيره خواهد كرد. 

روش خودآموز هنگامي كه 2 موتور وجود داشته باشد

 • زماني كه حسگر مانع يا پايان حركت فعال شود، دربها شروع به بسته شدن مي كند تا وقتي كـه بـه پايـانايست يا پايان حركت بسته شدن برسد. چنانچه سنسور مانع و پايان حركت فعال نبود، قبل از شروع اين روش از بسته بودن كامل دربها اطمينان حاصل كنيد. 
 • دربهاي شروع به بازشدن خواهد كرد تا وقتي كه به پايان ايست يا پايان حركت بازشدن برسد. 
 • در شرايطي كه سنسورها فعال نباشد يا اگر شما تشخيص دهيد كه سنسورها مكان را به واحد كنترل ابـلاغنمي كند . شما بايد هنگامي كه لنگه 1 به ماكزيمم مكان بـاز شـدن خـودش رسـيد، اولـين دسـتور شـروع رابفرستيد و سپس هنگامي كه لنگه 2 كاملاً باز شد دستور شروع دوم را بفرستيد. 
 • دربها شروع به بسته شدن خواهد كرد تا وقتي كه به پايان ايست يا پاين حركت برسد. 

هنگامي كه لنگه اول به مكان بسته شدن خـودش رسـيد، اولـين دستورشـروع( Start) را بفرسـتيد و سـپسهنگامي كه لنگه 2 فاز بسته شدنش را كامل كرد، دستور شروع دوم را بفرستيد. 

روش خودآموز هنگامي كه 1 موتور وجود داشته باشد. 

هنگامي كه پايان حركت يا حسگر مانع فعال شد، درب شروع به بسته شدن مي كند تـا وقتـي كـه بـه پايـانايست يا به پايان حركت بسته شدن برسد. قبل از شروع اين روش، چنانچه حسگر مانع يا پايان حركت فعـالنبود، از بسته بودن كامل دربها اطمينان حاصل كنيد.

وضعيت (ترتيب) واحد كنترل: 

براي ثبت كردن تمام پارامترهاي عملي واحد كنترلCity1  روشهاي گام به گـام ايـن پـاراگراف را مطالعـهكنيد. شما مي توانيد يا تمام مراحل اين روش را دنبال كنيد و يك ترتيب كامل واحد كنتـرل را اجـرا كنيـد يـااينكه فقط آيتمهاي جالب را انتخاب و مرتب كنيد. در هر دو صورت، جهت فعال كردن ترتيب (وضعيت) جديد خود، شما بايد از روش صحيح خروج را از طريق آيـتمFine  اجـرا كنيـد. واحـد كنتـرلCity1  يـك روشخودآموز از زمانهاي كاري را فراهم مي كند. بنابراين ما پيشنهاد مي كنيم كه شما اول وضعيت يا همان ترتيباستاندارد را تشكيل دهيد (پاراگراف قبلي را ببينيد)، سپس خودآموز را انجام دهيد و در آخر  آيتمهاي ناخواسـتهرا تغيير دهيد. 

ثبت كردن عدد Default

تمام اعداد آيتمهاي منو را مي توان فقط بوسيله يك دستور به عدد استاندارد برد (تابلوي آخري را ببينيد). 

2 سري از اعداد در دسترس مي باشد:   

AntE: اعداد براي دربهاي دو لنگه مجهز به قفل  SCor: اعداد براي دربهاي يك لنگه بدون قفل بعد از ثبت كردن اعداد Default بقيه آيتمهاي را ميتوان ثبت كرد و هر پارامتر را مي توان تغيير داد. 

با خارج شدن از منوي Default آيتم بعدي به طور اتوماتيك انتخاب مي شود. 

زمان باز شدن لنگه اول:                                   

طبق مدت زمان ثبت شده، موتور1 شروع به باز كـردن درخواهد كرد . در شرايطي كه مـانعي سـرراه بـاز شـدن قـرارداشته باشد و يا پايان حركت شروع به كار كند، واحد كنترلمي تواند قبل از آنكه زمان مربوط به پايان برسد بـاز شـدندرب را متوقف كند. 

هشدار: اگر موتور هيدروليك استفاده مي كنيـد عـدد 100 را ثبت كنيد. 

زمان باز شدن لنگه دوم: 

طبق مدت زمان ثبت شده موتور2 شروع به باز كـردن دربخواهد كرد . اگر در هنگام باز شدن مانعي سرراه وجود داشتهباشد يا پايان حركت عمل كند، واحد كنترل مي توانـد قبـلاز اينكه زمان ثبت شده به پايـان برسـد، بـاز شـدن درب رامتوقف كند. 

هشدار: اگر موتور 2 وصل نيست، زمان آن بايد صفر ثبت شود، در اين صورت واحـد كنتـرل هـيچ يـك ازوضعيتهاي موتور 2 و زمانهاي مختلف فاز درب را در نظر نخواهد گرفت.

باز شدن جزئي(دستيابي آهسته): 

زماني كه واحد كنترل دستور شروع آهسته را دريافـت مـيكند، واحد كنترل در يك زمان كوتاهتر، فقط لنگه اول را بازخواهد كرد. ماكزيمم زمان مجاز براي ثبت، t.Ap1 است. 

زمان بسته شدن لنگه اول: 

طبق مدت زمان ثبت شده، موتور يك شروع به بستن دربخواهد كرد . اگر هنگام بسته شدن درب مانعي سرراه وجـودداشته باشد يا پايان حركت عمل كند، واحد كنترل مي تواندقبل از آنكه زمان ثبت شده به پايان برسد، باز شدن درب رامتوقف كند. براي اينكه درب كاملاً بسته شود مـا پيـشنهادمي كنيم كه زماني بيشتر از زمان t.AP1 ثبت شود.

زمان بسته شدن لنگه دوم: 

طبق مدت زمان ثبت شده، موتور2 شروع به بـستن دربخواهد كرد . اگر هنگام بـسته شـدن درب مـانعي سـرراهوجود داشته باشد يا پايان حركت عمل كند، واحد كنتـرلمي تواند قبل از اينكه زمان ثبت شدن به پايان برسد، بازشدن درب را متوقف كند. براي اينكه درب كـاملاً بـستهشود، ما پيشنهاد مي كنيم كه زمان بسته شدن لنگه دومبيشتر از زمان بازشدن t.AP2 ثبت شود. 

زمان بسته شدن جزئي (دستيابي آهسته): 

هنگامي كه واحد كنترل يك دستور شروع آهسته را دريافتمي كند، واحد كنترل طبق اين مدت زمان ثبت شده شـروعبه بستن درب خواهد كرد. ماكزيمم زمان مجاز جهت ثبـتt.CH1 مي باشد. براي اينكه درب كـاملاً بـسته شـود مـاپيشنهاد مـي كنـيم كـه زمـاني بيـشتر از زمـان بـاز شـدنt.APP ثبت كنيد. 

١۴

بسته شدن لنگه دوم در طول دور آهسته: 

در طول يك دور باز شدن جزئي (دستيابي آهسته ) لنگه دومدرب ممكن است به خاطر باد يا وزن خودش اندكي حركتكند. در اين شرايط، در هنگام بـسته شـدن درب، لنگـه اولدرب مي تواند به لنگـه دوم درب اصـابت كنـد و در نتيجـهدرب كاملاً بسته نشود. 

جهت جلوگيري از اين اتفاق، در ثانيه هاي پاياني چـرخش،يك نيروي خيلي كم بسته شدن به لنگه دوم نيز اعمال مي

شود.                                                                   

اگر زمان ثبت شده، بيشتر از زمان مورد نياز جهت بستن لنگه اول باشد، آنگاه لنگه دوم با يك نيـروي كـم درطول زمان بسته شدن حركت داده خواهد شد.. 

تاخيردر باز شدن درب: 

در هنگام باز شدن درب، لنگـه اول بايـد قبـل از لنگـه دومشروع به حركت كند. جهت جلوگيري از بهم خوردن دربهـا،باز شدن لنگه دوم به اندازه مدت زمان ثبت شده، بـا تـاخيرانجام خواهد شد. 

تاخيردر بسته شدن درب: 

در هنگام بسته شدن درب، لنگه دوم بايد قبـل از لنگـه اولشروع به حركت كند، براي جلوگيري از بهم خـوردن دربهـابسته شدن لنگه اول، به اندازه مدت زمان ثبت شده با تاخيرانجام خواهد شد. 

قفل: 

قبل از شروع فاز باز شدن، واحد كنترل بـه قفـل الكتريكـينيرو مي دهد تا آن را رها كند و حركت درب را فعـال كنـد.

زمان  t.SErزمان نيرودادن را ثبت مي كند. 

هشدار: هنگامي كه روي دربها قفل الكتريكي نصب نشده باشد. عدد صفر را ثبـت كنيـد (NO روي صـفحه نمـايشظاهر خواهد شد) 

 افزايش زمان قفل: 

هنگامي كه قفل الكتريكي نيرو مي گيرد، براي اينكـه رهـاشدن قفل آسان تر باشد ، درب به مدتt.ASE  ثابت ميماند. اگر t.ASE كمتر از زمان t.SErباشد، نيرو دادن به قفل شروع مي شود تا وقتي كـه دربهـا شـروع بـه حركـتكنند. 

هشدار: اگر دربها قفل الكتريكي ندارند، عدد صفر را ثبـتكنيد.

 زمان پس زدن:                                               

دادن دستور بسته شدن به موتورها ،براي كمك كـردن بـهرها شدن قفل الكتريكي مي تواند مفيد باشد. در حال بـستهشدن ،واحد كنترل موتورها را با يك نيروي كـم بـه انـدازهمدت زمان ثبت شده كنترل مي كند. پس زدن، رهـا شـدنقفل الكتريك ي را بهبود مي بخشد. مي توان با ثبـت كـردنيك افزايش زمان قفـل بيـشتر زمـان پـس زدن دسـتور را

معكوس كرد.                                                          

هشدار: اگر درب فاقد قفل الكتريكي است، عدد صفر را ثبت كنيد.

زمان قبل از چشمك زدن: 

قبل از هرگونه حركت درب، جهت آماده شدن براي حركت،چشمك زدن به مدت t.PrE فعال خواهد شد. 

١۶

توان موتور1:

اين منو جهت تنظيم توان موتور 1 است . عدد نمـايش دادهشده روي صفحه نمايش درصد توان ماكزيمم موتور است. 

توان موتور2                                                  

اين منو جهت تنظيم توان موتور 2 اسـت. عـدد نـشان دادهشده روي صفحه نمايش درصد ماكزيمم توان موتور است.  

هشدار: 

اگر موتور هيدروليكي استفاده مي كنيـد، عـدد 100 را ثبـتكنيد. 

شروع كردن: 

هنگامي كه درب متوقـف اسـت و مـي خواهـد شـروع بـهحركت كند، به سختي اين كار را انجام مـي دهـد بنـابرايناگر درب شما كمي سنگين باشد، درب نمـي توانـد حركـتكند. در اين صورت اگر عملكردSPUn  فعـال باشـد، در 2 ثانيه اول حركت هر درب، واحد كنترل اعداد هـر دوPot1  وPot2  را ناديده مي گيرد و براي غلبه بر اين مـشكل بـهموتورها دستور ماكزيمم توان را خواهد داد. 

شروع نرم (شروع حركت درب به نرمي): 

در شرايطي كه اين عملكرد فعال باشد براي اينكه دربها بـايك شروع نرم حركت خود را آغاز كنند، در ثانيه هـاي اولحركت هر درب، واحد كنترل بـه موتورهـا دسـتور كـاهشسرعت را مي دهد. 

زمان پايان نرم( انتهاي حركت درب به نرمي): 

در صورتي كه اين عملكرد فعال باشـد، بـراي جلـوگيري ازتماس شديد درب با پايان ايست، در ثانيه هاي آخر حركـتهر درب، واحد كنترل به موتور دستور كاهش سرعت را ميدهد. زمانt. AP1 ماكزيمم زمان مجاز براي اين عملكـرداست. 

هشدار:اگر از عملكرد خودآموز زمانهاي كاري استفاده نمي كنيد، ما پيشنهاد مي كنيم كه براي اندازه گـرفتنزمان باز شدن و بسته شدن اين عملكرد (عملكرد پايان نرم) را غيرفعال كنيـد و سـپس دوبـاره هنگـامي كـهنصب انجام مي شود آن را فعال كنيد. واحد كنترل به طور اتوماتيك تاخير زمان ناشي از زمان انتهاي حركـتبه نرمي را در نظر مي گيرد. اگر زمان باز شدن جزئيt.APP  كوتاه تر از زمان t.AP1 اسـت، در طـول دورباز شدن آهسته، هيچ كاهش تواني وجود نخواهد داشت.

زمان بسته شدن سريع بعد از آهسته شدن: 

اگر زمان آهسته شدن (كند شدن ) زماني غير از صـفر ثبـتشود. اين احتمال مي تواند وجود داشته باشد كه در طول فازبسته شدن، سرعت درب براي بسته شدن قفل كافي نباشد. 

اگر اين عملكرد فعال باشـد، هنگـامي كـه فـاز كنـد شـدن(آهسته شدن ) تمام شود، طبق مدت زمان ثبت شـده واحـدكنترل يك دستور حركت نرمال را مي دهد (يعنـي درب بـاسرعت عادي خود حركت مي كنـد نـه سـرعت آهـسته) و سپس واحد كنترل براي اينكه موتور زير فشار نباشـد، درب  را براي چند لحظه باز خواهد كرد. 

هشدار: اگر از قفل الكتريكي استفاده نمي كنيد، عدد صفر را ثبت كنيد. 

دستور شروع در طول فاز باز شدن: 

اين منو تنظيم واحد كنترل  زماني كه در طول فاز باز شدنيك دستور شروع دريافت مي كند، را توضيح مي دهد. 

PAUS: درب متوقف مي شود و به مكث مي رود. 

ChiU: درب فوراً شروع به بسته شدن مي شود. 

no: درب به باز شدن خودش ادامه مي دهد (دستور ناديده گرفتهمي شود). 

براي نصب عملكرد” گام به گام” گزينه PAUS را انتخاب كنيد  براي ثبت عملكرد” هميشه باز” گزينه no را انتخاب كنيد. 

دستور شروع در طول فاز بسته شدن: 

بوسيله اين منو مي توان هنگامي كه واحد كنتـرل در طـولفاز بسته شدن يك دستور شـروع دريافـت مـي كنـد واحـدكنترل را تنظيم كرد. 

stoP: درب متوقف مي شود و حركت آن به پايان مي رسد. 

APEr: درب دوباره باز مي شود. 

براي نصب عملكرد” گام به گام” گزينه StoP را انتخاب كنيد. 

براي نصب عملكرد”هميشه باز” گزينه APEr را انتخاب كنيد. 

دستور شروع در طول مكث درب: 

بوسيله اين منو مي توان هنگامي كه واحد كنتـرل در طـولفاز مكث يك دستور شروع دريافت مي كند، واحد كنترل راتنظيم كرد. 

ChiU: درب شروع به بسته شدن مي كند. 

no: دستور ناديده گرفته مي شود. 

براي نصب عملكرد “گام به گام”گزينه ChiU را انتخاب كنيد. 

براي نصب عملكرد “هميشه باز” گزينه no را انتخاب كنيد. 

جدا از گزينه هاي انتخاب شده اگر درب بوسيله يك دسـتور          توقف متوقف شده باشد يا اگـر بـاز شـدن اتوماتيـك فعـالنباشد، دستور شروع باعث مي شود درب بسته شود. 

شروع آهسته در طول فاز باز شدن جزئي: 

بوسيله اين منو مي توان هنگـامي كـه واحـد كنتـرل يـكدستور شروع آهسته را در طول فاز باز شدن جزئي دريافـتمي كند واحد كنترل را تنظيم كرد. 

PAUS: درب متوقف مي شود و به مكث مي رود. 

ChiU: درب فوراً شروع به بسته شدن مي كند. 

no: درب به سمت باز شدن حركت مي كند(دستور ناديده گرفته مي شود). 

هشدار: دستور شروع در هـر فـازي از بـاز شـدن جزئـيباعث باز شدن كامل درب مي شود و دستور شـروع آهـستههميشه در طول باز شدن كامل ناديده گرفته مي شود. 

بسته شدن اتوماتيك: 

در طول عملكرد اتوماتيك، هنگامي كه زمان ثبت شدن بـهپايان برسد، واحد كنترل به طـور اتوماتيـك درب را خواهـدبست اگر دستور شروع از طريق منويSt.pa  فعـال شـود،باعث مي شود قبل از اينكه زمان ثبت شده به پايان برسـد،درب بسته شود. در عمل كرد نيمه اتوماتيك يعني اگر با ثبتكردن عدد صفر، عملكرد بسته شـدن اتوماتيـك درب غيـر

فعال شود (No نمايش داده خواهد شد)                              

درب فقط مي تواند از طريق دستور شروع بسته شود و در اين صورت ثبت منويst.pa  ناديده گرفته خواهـدشد . اگر واحد كنترل هنگامي كه درب در حالت مكث است، يك دستور شروع دريافت كند به طور اتوماتيـكبه عملكرد نيمه اتوماتيك انتقال خواهد يافت (عملكرد نيمه اتوماتيك را اجرا خواهد كرد). 

  1

بسته شدن درب بعد از عبور كردن: 

در طول عملكرد اتوماتيك، هر بار كه فتوسل در طـول فـازمكث كار مي كند، طبق عـدد ثبـت شـده شـمارش نزولـيمكث شروع به كار مي كند. اگر فتوسل در طول زمـان بـازشدن كار كند، اين زمان (زمان باز شـدن) فـوراً بـه عنـوانزمان مكث ذخيره خواهد شد. اين عملكرد باعث مـي شـودكه به محض اينكه شخصي يا وسيله اي كاملاً از درب    

عبور كرد، درب سريع بسته شود، بنابراين معمولاً زماني كمتر از زمان Ch.AU استفاده مي شود. 

Ch.Au  زماني استفاده خواهد شد كه”No “ثبت شده باشد. 

در حين استفاده از عملكرد نيمه اتوماتيك اين عملكرد (بسته شدن درب بعد از عبور كردن) فعال نيست. 

مكث بعد از عبور: 

براي اينكه درب براي كوتاه ترين زمان ممكـن بـاز بمانـد،مي توان قبل از اينكه فتوسل چيزي را شناسايي كند ،يـكباردرب را متوقف كرد.  

اگر فتوسلهاي نوع يك و نوع دو هـستند، بعـد از شناسـاييجفت فتوسلها دربها وارد فاز مكث مي شوند. 

چشمك زن در طول زمان مكث: 

چشمك زن معمولاً تنها در طول حركت موتور كار مي كند،هرچند اگر اين عملكرد فعال باشـد، چـشمك زن در طـولزمان مكث  نيز روشن خواهد بود. 

شروع عملكرد ورودي: 

اي ن من و در م ورد انتخ اب ط رز عملك رد ورودي اس ت

(پاراگراف “وروديهاي فعال” را نگاه كنيد). 

StAn: عملكرد استاندارد ورودي شروع وشروع آهسته،طبق منو. 

no: وروديهاي شروع برد ترمينال غيرفعال هستند . وروديهي راديـو درمد StAn كار مي كند  AP.CH: حركت شروع، هميشه فاز باز شدن را كنترل مـي كنـد وشروع آهسته هميشه فاز بسته شدن را كنترل مي كند. 

PrES: عملكردmanned  هنگامي كـه ورودي شـروع بـسته مـيشود درب باز خواهد شد و هنگامي كه شروع آهـسته بـسته مـي مانـد،درب بسته خواهد شد. 

oroL: عملكرد تايمر; تا موقعي كه  ورودي شروع يا ورودي شـروعآهسته بسته است، درب باز مي ماند و هر وقت كه اتصال باز مي شـودشمارش نزولي مكث شروع خواهد شد. 

متوقف كردن ورودي: 

اين منو انتخاب عملكردهاي مربوط به دستور توقف را بيانمي كند. 

No: ورودي توقف در دسترس نمي باشد. 

ProS: ورودي توقف درب را متوقف مي كند، با فشار دادندستور شروع درب شروع به حركت مي كند. 

invE: دستور توقف درب را متوقـف مـي كنـد، در شـروعبعدي، درب در مسير مخالف شروع به حركت مي كند.

هشدار: 

در طول مكث، دستور توقف، شمارش زمان مكث را متوقف مي كند و دستور شروع بعدي هميشه درب را خواهد بست. 

ورودي فتوسل1

ايــن منــو فعــال كــردن ورودي فتوســلهاي نــوع 1يعنــي فتوسلهايي كه در طول دو فاز باز شدن و بسته شـدن فعـالاست ،را بيان مي كند (پاراگراف نصب را ببينيد). 

  no    : ورودي غير فعـال (توسـ ط واحـد كنتـرل ناديـدهگرفته شده).  جامپر و سيم مشترك نياز نيست. 

AP.CH: ورودي فعال شد. 

ورودي فتوسل 2

اي ن من و فع ال ك ردن ورودي فتوس لهاي ن وع 2، يعن ي فتوسلهايي كه در طول فاز باز شدن فعال است را بيان مـيكند (پاراگراف نصب را ببينيد). 

no: ورودي غير فعال است (واحد كنترل آن را در نظر نميگيرد). جامپر و سيم مشترك نياز نيست. 

CF.CH: ورودي حتي در زمان وقفه درب نيز فعال است.

اگر فتوسل قطع شود، حركت بـاز شـدن درب شـروع نمـيشود. 

CH: ورودي فقط براي فاز بسته شدن فعال است. 

هشدار: اگر شما اين گزينه(CH) را انتخاب كرديد، بايد تست فتوسل را غيرفعال كنيد.

تست روشهاي بي خطر (حفاظتي): 

براي دستيابي به يك عملكرد بي خطر براي مصرف كننـدهواحد كنترل قبل از يك دور كاري نرمال، يك تست عملـيروشهاي حفاظتي (بي خطـر) را اجـرا مـي كنـد. اگـر هـيچمشكل عملي پيدا نشد، درب شروع به حركت مـي كنـد درغير اينصورت درب ثابت مي ماند (حركت نمي كند) و چراغچشمك زن روي 5 ثانيه مي ماند. 

زمان تست كمتر از يك ثانيه طول مي كشد. 

no: عملكرد فعال نيست. 

Foto: تست فقط براي فتوسلها فعال است. 

CoSt: تست فقط براي نبشهاي حفاظتي است  Ft.Co: تست هم براي نبشهاي حفاظتي فعال است. 

هشدار: براي اطمينان بيشتر، تست روشهاي حفاظتي (بي خطر) بايد در طول نصب و برنامه ريزي كردن انجام شود.

هشدار: اگر واحد كنترل فقط براي اين عملكرد نصب شده باشد، مي توان فقط نبشهاي حفاظتي را تست كرد. 

ناحيه سايه افكندن فتوسل:

در بعضي از نـصبها، ممكـن اسـت كـه  دربها قبـل ازنـور فتوسـلها عبـور كنـد،بنـابراين نورشـان مـي شـكند، در ايـن صورت درب نمـي توانـد حركـت بـسته

شــدن را كامــل كنــد . از طريــق ايــن عملكرد مي تـوان فتوسـلها را بـه طـورموقت غير فعال كرد و بـه دربهـا اجـازهعبور  داد. توجه كنيد كه فقط فتوسلهاييكه بـه ورودي فتوسـل نـوع 2 متـصل

هــستند مــي تواننــد غيرفعــا ل شــوند، بنابراين اين عملكرد فقط در فـاز بـستهشدن فعال مي شود. 

حركت درب ،زماني كه فتوسلها فعال نيستند، در عرض چند ثانيه ابتدايي بسته شـدن درب انـدازه گرفتـه مـيشود و از ماكزيمم مكان باز شدن شروع مي شود. 

لطفاً مراحل زير را جهت نصب حدود منطقه سايه دار دنبال كنيد. 

 • با عملكرد غير فعال ،درب را به طور كامل باز كنيد، سپس بسته شدنش را فعال كنيد، بعد از چند ثانيـه مـيبينيد كه فتوسل ها كار مي كند. 
 • يك زمان خيلي كوتاه درون منويi.ShA  و يك زمان يـك كمـي بيـشتر درون منـويF.ShA  نـصبكنيد. 
 • در طول مدت اين دور زمانi.sha  وF.ShA  فتوسـلها(FOTO2)  در طـول فـاز بـسته شـدن فعـالنخواهد شد. 

هشدار: اين عملكرد در شرايطي فعال است كه پايان حركت نصب و فعال شده باشد و شروع بـه بـاز كـردنغير فعال شده باشد.

هشدار: هر گونه استفاده اختصاصي از اين عملكرد، از بي خطر بودن درب مي كاهد. 

V2 كارهاي زير را پيشنهاد مي كند: 

 • از اين عملكرد فقط در شرايطي استفاده كنيد كه حركت درب قبل از فتوسلها كاملاً اجتناب ناپذير است. 
 • تاجايي كه ممكن است حدود منطقه سايه دار را تنگ نصب كنيد، جهـت جلـوگيري را از هرگونـه اخـتلافسرعت دربها، با اندازه هاي ضروري اين كار را انجام دهيد. 

ورودي نوار حفاظتي 1

ايـن منـو فعـال كـردن ورودي  نـوار حفـاظتي نـوع 1 كـه نوارهاي ثابت گفته مي شود ، بيان كند. 

no: ورودي غير فعال شد (توسط واحد كنترل ناديده گرفتهشد). هيچ جامپر با سيم مشترك نياز نيست. 

Si: ورودي فعال شد.

ورودي نوار حفاظتي 2

City1

اين منو فعال كردن ورودي را براي نوار حفاظتي نوع 2 كـهنوارهاي متحرك گفته مي شود ، بيان مي كند. 

No: ورودي غير فعال شد. هيچ جامد با مشترك نياز نيست 

Si: ورودي فعال شد. 

وروديهاي پايان حركت: 

City1

واحد كنترلCity1  اتـصال چهارپايـان حركـت مكـانيكي(اتصال نزديك نرمال) وتوسط حركت درب فعال شده استرا اجازه مي دهد و همچنين به واحد كنترل نشان مي دهـدكه هر درب به موقعيـت بـاز شـدن يـا بـسته شـدن كامـلخودش رسيده است. 

no: وروديهاي پايان حركت غير فعال است. 

Si: وروديهاي پايان حركت فعال است. 

ماكزيمم زمان ساكن: 

City1

بوسيله اين منو مي توان ماكزيمم زمان ساكن مانـدن دربرا ز يك تا هشت ساعت، ثبت كرد. با ثبت كردن عدد صفر،اين عملكرد غير فعال خواهد شد. اگر درب بيـشتر از مـدتزمان ثبت شده بماند واحد كنترل درب را به مدت 10 ثانيـهخواهد بست سپس عملكرد بسته شـدن فعـال را جـايگزينخواهد كرد. 

  :Anti-Skid

City1

اگر عملكرد باز شدن يا بسته شده درب توسط يك دستور يادخالت فتوسل قطع شود، در اين صـورت زمـان حركـت درجهت مخالف بايد افزايش پيدا كند بنابراين واحد كنترل بـهمدت زمان لازم موتورها را به كار مي انـدازد تـا كـاملاً آنمسافت را پوشش دهـد. اگـر دربهـا خيلـي سـنگين باشـد،عملكرد واحد كنترل كافي نخواهـد بـود، چـون حركـت درلحظه اول برگشت سخت است و درب مـسافت بيـشتري رادر جهت مخالف طي مي كند كه اين مسافت توسـط واحـد  كنترل محاسبه نمي شود. 

اگر بعد از برگشت درب، درب نتواند دقيقاً به مكان شروع حركت برگردد، براي جبران ايـن كمبـود، مـي تـوانزمان Anti-Skid را ثبت كرد تا به زمان محاسبه شده توسط واحد كنترل اضافه شود. 

هشدار: در اين فاز، واحد كنترل عملكرد پايان حركت به نرمي را قبل از رسيدن به توقف پايـاني فعـال نمـيكند و اگر هر مانعي سرراه برگشت باشد، به عنوان پايان حركت محسوب مي شود. 

٢۵

فعال كردن حسگر مانع: 

City1

توسط اين منو مي توان حساسيت حـسگر را بـه 10 سـطحمختلف از يك تا 10 تنظيم كرد. با ثبت كـردن عـدد صـفرمي توان اين عملكرد را غير فعال كـرد و بـا افـزايش عـددحساسيت را بالا برد. 

واحد كنترل مي تواند طبق توان ثبت شده براي هـر موتـوربه طور اتوماتيك مناسبت تـرين سـطح حـساسيت را بـراي حسگر تنظيم كند. 

اگر عملكرد حفاظتي انتخاب شده به اندازه كافي سريع نباشد، مي توان سطح حساسيت را كمي افزايش داد. 

اگر در صورتي كه هيچ مانعي وجود ندارد درب متوقف شودt شما بايد سطح حساسيت را كم كنيد. 

ديدن شمارنده: 

City1

بوسيله اين منو مي توانيد شماره يك دور باز شدنكامل را ببينيد. اين منـو همچنـين مـصرف كننـدهنهايي را قادر خواهد ساخت تـا زمـان سرويـسهايمورد نياز را ثبت كند. 

آموزش اتوماتيك زمان عملكرد

City1

بوسيله اين منو مي توان واحـد كنتـرل را طـوريفعال كنيد كه بـه طـور اتوماتيـك بهتـرين طـولزمان را براي ثبت زمان عملكرد پيدا كند. 

هنگامي كه شما گزينهGo  را انتخاب مـي كنيـدمنوي وضـعيت بـسته و دور آمـوزش شـروع مـيشود. 

روش فراگيرعملكرد زمان اتوماتيـك فقـط زمـاني

شـروع م ي ش ود ك ه ورودي ش روع ب ه حال ت    استاندارد Stan ثبت شده باشد. 

٢۶

پايان برنامه دار كردن: 

City1

اين منو جهـت پايـان دادن بـه عمليـات برنامـه دار  كردن واحد كنترل و ذخيـره كـردن اطلاعـات درونحافظه است. 

no: اصلاحات بيشتري بايد انجام داد برنامه دار كـردن را بـهپايان نرسانيد. 

Si: برنامه دار كردن پايان يابد. 

اطلاعات وارد شده ثبت شده است واحـد كنتـرل آمـاده جهـتاستفاده است. 

خواندن شمارنده دفعات: 

City1

واحد كنترلCity1  ميتواند تعداد دفعات باز يا بستهشدن درب را بشمارد. در صـورت تنظـيم كـردن آن،واحد كنترل ميتواند بعد از دفعات تنظيم شده، شما رااز نياز به سرويس دستگاه آگاه كند. 

2 شمارنده وجود دارد: 

 • يك شمارنده كلي بـراي تعـداد دفعـات بـاز شـدنكامل درب ،كه اين شمارنده نمـي توانـد صـفر باشـد(گزينه “tot” از آيتم “Cont”) 
 • يك شمارنده نزولي براي تعداد دفعات باز يا بـستهشدن درب قبل از سرويس بعـدي (گزينـهSErv  ازآيتم(“Cont”  اين شمارنده را ميتواند طبـق عـدددلخواه برنامه ريزي كرد. 

نقشه روبه رو چگونگي خواندن شمارنده كلي را نشان مـي دهـد. چگـونگي خوانـدن تعـداد دفعـات قبـل از سرويس بعدي، به اندازه چگونگي برنامه ريزي كردنتعداد دفعات قبل از تقاضـاي بعـدي بـراي سـرويسمورد نياز است (به عنوان مثـال، تعـداد دفعـات ثبـتشده در واحد كنترل عدد 12451 است) 

ناحيه1، محل خواندن تعداد كل دفعات باز يا بـسته شـدن  درب است . از طريق كليـدهايDown ،Up  شـما مـيتوانيد نمايش واحدها يا هزارها را يك در ميان كنيد. 

ناحيه 2 محل خواندن تعداد دفعات قبل از تقاضاي بعدي براي سرويس است. عـدد آن تقريبـاً كمتـر از 1000 است. 

ناحيه 3 محل ثبت شمارنده بعدي است. اگر شما يك بار كليدUp  يا Down را فشار دهيـد، عـدد شـمارندهدوروبرو هزار بالا يا پايين  ميرود و هر فشاري هزار واحد عدد ثبت شده را كم يا زياد خواهد كرد. 

عدد نشان داده شده قبلي از بين خواهد رفت. 

سيگنال جهت سرويس: 

هنگامي كه شمارنده تعداد دفعات، قبل از تقاضاي بعدي بـراي سـرويس صـفر باشـد واحـد كنتـرل تقاضـايسرويس را از طريق يك چشمك زن 5 ثانيه اي اضافي، نشان مي دهد. 

هشدار: سرويس كردن فقط بايد توسط افراد متخصص انجام شود. اين سيگنال در هر دو باز شـدن تكـرارخواهد شد تا وقتي كه نصاب وارد خواندن شمارنده شود و منو را ثبت كند يا احتمالاً تعداد دفعات را بعد از نيـازبه سرويس بعدي برنامه ريزي كند. 

زماني كه هيچ عددي در اين كار ثبت نشده باشد (يعني عدد ثبت شـده صـفر باشـد)، عمليـات سـيگنال دادنجهت تقاضاي سرويس غير فعال خواهد شد و اصلاً هيچ سيگنالي تكرار نخواهد شد. 

عملكرد حسگر مانع: 

واحد كنترلCity1  به يك سيستم پيچيده مجهز است و اگر مانعي باعـث توقـف حركـت درب شـود، آن راشناسايي مي كند. اگر شما عدد صفر را ثبت كنيد. شناسايي حسگر غيرفعال خواهد شد. 

هشدار: جدا از عددي كه براي حساسيت حسگر ثبت شده است، اين سيستم فقط زمـاني كـه درب متوقـفشده باشد، مانع را شناسايي  ميكند. بنابراين تا مانعي درب را متوقف نكند، شناسايي نخواهد شـد . بعـلاوه ايـنسيستم زماني كه دربها با سرعت كم حركت  ميكنند عمل نخواهد كرد. عكس العمل واحد كنترل هنگامي كه مانع شناسايي  ميشود، به زمان t.rAL ثبت منو و لحظه اي كه مانع شناسايي مي شود، بستگي دارد.

غير فعال كردن پايان حركت به نرمي (پايان نرم): موتور درب، هنگامي كه مانع شناسايي شد، هل دادن درب را متوقف مي كند و در عرض چند ثانيه به موتور دستور برگشت  ميدهد، بنابراين موتـور زيـر فـشار نمـيماند. اگر زمان منوي t.SEr روي “no” ثبت شده باشد (يعني بدون قفل الكتريكـي ) و مـانع در طـول سـهثانيه آخر فاز بسته شده شناسايي شود، هيچ معكوس سازي وجود نخواهد داشت و درب بسته  ميشود. 

فعال كردن پايان حركت به نرمي (پايان نرم): عملكرد شناسايي مانع فقط زماني اجرا خواهد شد كه درب با سرعت نرمال حركت  ميكند. جفت دربها متوقف مي شود به مدت 3 ثانيه به دربها دستور برگشت  ميدهند. دستور شروع بعدي، اجازه ميدهد كه دربها دوباره شروع به حركت كنند. هنگامي كه فاز پايان نرم شروع شود،هيچ مانعي شناسايي نخواهد شد. اين نوع موقعيت از طرف موتور موقعيت خطرناك محسوب نمي شود. 

اشتباهات كار: 

اين پاراگراف چند نمونه از اشتباهات كار را همراه با دليل و چگونگي رفع آن را توضيح  ميدهد. 

LEDهاي اصلي روشن نمي شود. يعني اينكه روي برد واحد كنترل City1 هيچ ولتاژي وجود ندارد. 

 1. قبل از كار كردن روي واحد كنترل، از طريق كليد قطع، منبع نيرو را قطع كنيد و ترمينالهاي منبع تغذيه را جدا كنيد. 
 2. مطمئن شويد كه هيچ ولتاژي روي واحد كنترل وجود ندارد. 

3-چك كنيد شايد فيوز سوخته باشد ،در اين صورت يك فيوز با همان ولتاژ جايگزين كنيد. 

LED اضافه بار روشن است: يعني اينكه اضافه بار روي منبع تغذيه وجود دارد. 

 1. قسمت قابل كشيدن شامل ترمينالهاي 12 تا 21 را خارج كنيد.  LED اضافه بار خاموش  ميشود. 
 2. علت اضافه بار را رفع كنيد. 
 3. ترمينال هاي 12 تا 21 را كه جدا كرده ايد وصل كنيد و چك كنيد كه LED روشن نباشد. 

نقص 1

هنگامي كه شما از منوي برنامه ريزي خارج مي شويد نوشته زيـر    روي صفحه نمايش ظاهر  ميشود.         

اين بدين معني است كه اطلاعات تغيير يافته نمي تواند ذخيره شود. اين نوع از عيبها هيچ راه علاجي نـدارد وواحد كنترل بايد جهت تعمير به V2 فرستاده شود.

نقص 2:

هنگامي كه دستور شروع داده مـيشـود و درب بـاز نمـي شـود،  نوشته زير روي صفحه نمايش ظاهر  ميشود: 

اين بدين معني است كه تست ترياك انجام نشده است قبل از اينكـه واحـد كنتـرل را جهـت تعميـر بـهV2  بفرستيد مطمئن شويد كه موتورها كاملاً وصل شده است.  

در صورتي كه موتور 2 وصل نشده باشد، مطمئن شويد كه آيتم منوي t.AP2 روي 0.0 است 

نقص 3

هنگامي كه دستور شروع حركت داده مـيشـود و درب بـاز نمـي     شود ، نوشته زير روي صفحه نمايش ظاهر  ميشود: 

اين بدين معني است كه تست فتوسل انجام نشده است. 

 1. هنگامي كه دستور شروع داده  ميشود مطمئن شويد كه هيچ مانعي پرتو فتوسل را قطع نمي كند. 
 2. مطمئن شويد فتوسل ها توسط منوهاي مربوط به آنها فعال شده اند و دقيقاً نصب شده اند. 
 3. اگر شما فتوسل 2 داريد، مطمئن شويد كه آيتم منوي Fot2 روي CF.CH است. 
 4. مطمئن شويد كه فتوسلها كار مي كنند يعني هنگامي كه شما پرتو آنها را قطع مي كنيد، شما بايد صداي رله را بشنويد. 

نقص 4: 

در طول فاز باز شدن، بعد از چند سـانتيمتـر درب مـي ايـستد و  صفحه نمايش شكل زير را نشان  ميدهد: 

اين بدين معني است كه ليميت سوييچ در فاز بسته شدن رها نشد. مطمئن شويد كه ليميت سوييچ ها صـحيحوصل شده است و درب اجازه  ميدهد كه ليميت سوييچ باز شود. 

نقص 5

هنگامي كه يك كنترل شروع داده ميشود، درب باز نمي شـود و   صفحه نمايش نشان  ميدهد: 

اين بدين معني است كه تست نبشهاي ايمني انجام نشد. مطمئن شويد راه انداز بنشهاي ايمني واحد كنترل بهطور صحيح وصل شده است و كاملاً كار ميكند. مطمئن شويد كه بنشهاي ايمني توسط منوي آن فعال شـدهاست. 

نقص  6

هنگامي كه شما سعي در تغيير ترتيب واحد كنترل داريـد، نوشـته  زير روي صفحه نمايش ظاهر  ميشود: 

اين دليل معني است كه برنامه ريزي كردن توسط كليد قفل برنامه ريزي، قفل شـده اسـت(Code CL1)  براي ورود به منوي وضعيت شما بايد كليد را در قسمت Options وارد كنيد. 

چشمك زدن طولاني: 

هنگامي كه دستور شروع داده ميشود چشمك زن فوراً روشن ميشود ولي درب خيلي دير باز مـيشـود . ايـندليل معني است كه ثبت شمارش نزولي تعداد دفعات به سـرآمده و واحـد كنتـرل نيـاز بـه سـرويس را نـشانمي دهد.

  MR1

گيرنده جديد هميشه يك عملكرد صحيح را در محيط شلوغ پشتيباني مي كند. حساسيت خوب آن، انتخاب بالاي آن، اين گيرنده را در برابر بيشتر اغتشاشات اطراف محيط دريافت فركانس محفوظ نگه مي دارد. 

سيستم خودآموز برنامه ريزي جديد، ثبت فرستنده هاي سري Personal Pass را فعال  ميكند. 

 • مي توان تا 240 كد مختلف (MR1 و MR1/434 و MR1/888) يا 1008 تا كد مختلف

  .را با مد خودآموز ذخيره كرد (MR1/868P و MR1/434P و MR1/Plus)

 • خودآموز فرستنده ها توسط راديو اداره  ميشود. 
 • براي فعال كردن يا غير فعال كردن مد Rolling Code 
 • مديريت جابه جايي فرستنده 
 • حافظه هشدار كامل: گيرنده 15 ثانيه چشمك مي زند. 
 • مي تواند به پروگرامر قابل حمل PROG2 (سري 6/3 يا جديدتر) وصل شود تا اجازه دهد: 
 • گزينه PASSE-PARTOUT را فعال يا غيرفعال كند تا به نصاب اجازه دهد تا تمام نصبهايش را با استفاده از فرستنده PPS اداره كند. 
 • براي اداره كردن سرويسها توسط WINPPCL ( سري 1/2 يا جديدتر) 
 • براي برنامه ريزي كردن 4 كانال با استفاده از عملكرد تايمر و باي– استابل 

هشدار: گيرنده MR1 را فقط با محصولات V2 ELETTRONICA استفاده كنيد. 

برنامه ريزي كردن عملكرد منو استابل

 • كليد فشاري P1گيرنده را فشار دهيد. LED L1 ، روشن مي شود. 
 • كليد فشاري را رها كنيد LED خاموش مي شود و يك سري علامت چشمك زن را به مدت 5 ثانيه مي فرستد. 

تعداد چشمكهاي كوتاه، كانال انتخاب شده را نشان  ميدهد 

 • براي انتخاب كانالهاي بعدي كليد فشاري P1 را در حدود 5 ثانيه فشار دهيد و رها كنيد  طبق جدول زير نوع چشمك زدن LED تغيير مي كند. 
 • كانالي كه شما مي خواهيد حفظ و ثبت كنيد را انتخاب كنيد و كليد فشاري گيرنده را فشار دهيد و در حدود 5 ثانيه نگاه داريد. 
 • LED گيرنده خاموش  ميشود و دوباره روشن  ميشود: 

اين بدان معني است كه كد ثبت شده است و گيرنده به مدت ماكزيمم 5 ثانيه منتظر كد بعدي است. 

كنترل راديويي: 

توسط اين روش مي توان فرستنده هاي جديد را توسط راديو به طور متوالي و بدون حذف نصب گيرنده ثبت كرد. فرستنده اي كه فعال كردن برنامه ريزي را توسط راديو اجازه مي دهد، بايد به صورت پيشرفته ثبت شود. 

تمام فرستنده هاي برنامه ريزي شده توسط راديوف ترتيب كليدها را مانند فرستنده اي كه برنامه ريزي كردن را فعال  ميكنند پخش مي كند. 

مثال: فرستنده TXA با وضعيت كليدهاي زير ثبت مي شود. 

 • كليد 1 روي اولين كانال در حالت منو استابل. 
 • كليد 2 روي سومين كانال در حالت تايمر. 
 • كليد 3 روي چهارمين كانال در مد باي استابل. 

فرستنده TXB براي ثبت كردن. 

 • به مدت حداقل 5 ثانيه كليدهاي 2+1 يا 3+1 مربوط TXA را نگه داريد. 
 • هر دو كليد را رها كنيد. 
 • در حدود 5 ثانيه، كليد مورد نياز TXB را فشار دهيد. 
 • يك كليد ديگر را روي TXB به مدت 5 ثانيه فشار دهيد و رها كنيد تا ثبت شود. اين عمل را براي بقيه فرستنده ها تكرار كنيد. 
 • به مدت 5 ثانيه صبر كنيد تا از حالت خودآموز خارج شويد. 

وضعيت كليدهاي فرستنده  TXB و بقيه فرستنده ها كه بوسيله اين روش ثبت شده است مانند فرستنده TXA خواهد بود. 

  :Rolling code عملكرد

شما مي توانيد عملكرد Rolling Code (كه به طور نرمال غير فعال است) فعال يا غير فعال كنيد. 

تا از هر گونه ريسك تكرار كد عبور شخصي جلوگيري كند. 

 • كليد فشاري P1 را فشار دهيد و به مدت 8 ثانيه آن را نگه داريد. 
 • LED L1 بعد از 8 ثانيه خاموش  ميشود. كليد فشاري را رها كنيد. 
 • LED L1 به مدت 5 ثانيه شروع به چشمك زدن مي كند. 

يك بار چشمك زدن  : Rolling Code غير فعال است  دوبار چشمك زدن    :   Rolling Code فعال است. 

براي تغيير دادن پارامترها، كليد فشاري P1 را در حدود 5 ثانيه بعد از اولين چشمك فشار دهيد، LED L1 طبق اولين پارامترها چشمك خواهد زد.

فرستنده تعويزي: 

يك انتقال ساده با  Substitutive Tx برنامه ريزي شده، نزديك به گيرنده، بدون حذف نصب گيرنده كد فرستنده را با كد جديد جايگزين  ميكند. 

براي همزمان كردن Rolling Code با هر كليد Substitutive Tx دوبار بفرستيد. 

 ميتوان با هر كد ماكزيمم سه جايگزين ساخت. بنابراين براي TxA شما مي توانيد پيدا كنيد: 

TxB   جايگزين  TxA  ميشود 

TxC  جايگزين  TxB مي شود  TxD  جايگزين  TxC مي شود 

پاك كردن تمام كدها: 

براي پاك كردن تمام كدها به صورت زير عمل كنيد: 

 • منبع تغذيه واحد كنترل، جايي كه گيرنده MR1 متصل شده است را خاموش كنيد يا قطع كنيد. 
 • كليد P1 روي گيرنده را فشار دهيد و نگاه داريد. 
 • در همان زمان منبع تغذيه را دوباره روشن كنيد. LED  گيرنده روشن  ميشود: كليد P1 را رها كنيد. 

فضاي حافظه خالي مي شودو براي يك برنامه ريزي كردن  جديد آماده است. براي پاك كردن بخشي از كدها نياز به پروگرامر PROG2 است. 

قفل كردن برنامه ريزي كردن: 

عملكرد قفل كردن برنامه ريزي كردن فقط توسطWINPPCL قابل اجرا است.اين عملكرد ،از  برنامه ريزي كردن دوباره گيرنده توسط كليد P1 و ياراديو جلوگيري مي كند. گيرنده را مي توان فقط توسطWINPPCL مي توان دوباره برنامه ريزي كرد. 

استانداردها: 

MR1 منطبق بر استاندارد EC زير است: 

  EN 60335-1 و EN 301 489-3 و EN 300 220-3

عملكردCITY 1

حالت داده ها در برنامه ريزي از پيش تعيين شده

 توصيف عملكرد

حالت داده ها 

علائم روي نمايشگر 

برای درب دو لنگهAnte E))

برای درب يک لنگه

  (SCor)

 no

 no

داده هاي استاندارد راه اندازي نمي شود

 no

 dEF.

 1

 

 

  برنامه ريزي از پيش تعريف شده براي يك درب متحرك راه اندازي مي شود

 SCor

 

 

 

 

برنامه ريزي از پيش تعريف شده براي درب داراي دو لنگه راه اندازي مي شود

 AntE

 

 

 22.5″

 22.5″

زمان باز شدن لنگه اول

 0.0″÷2.0′

 t.AP1

 2

 22.5″

 0.0″

زمان باز شدن لنگه دوم

 0.0″÷2.0′

 t.AP2

 3

 6.0″

 6.0″

زمان باز شدن آهسته درب 

 0.0″÷t.AP1

 t.APP

 4

 23.5″

 23.5″

زمان بسته شدن لنگه اول

 0.0″÷2.0′

 t.Ch1

 5

 23.5″

 0.0″

زمان بسته شدن لنگه دوم

 0.0″÷2.0′

 t.Ch2

 6

 7.0″

 7.0″

زمان بسته شدن لنگه آهسته

 0.0″÷t.Ch1

 t.ChP

 7

 2.0″

 no

زمان بسته شدن لنگه دوم در طول دور آهسته 

 0.5″÷2.0′

 t.C2P

 8

 

 

– عملكرد غير فعال است

 no

 

 

 1.0″

 1.0″

تاخير در زمان باز شدن

 0.0″÷2.0′

 r.AP

 9

 3.0″

 3.0″

تاخير در زمان بسته شدن

 0.5″÷3.0′

 r.Ch

 10

 2.0″

 no

اجراي قفل الكتريكي

 0.5″÷3.0′

 t.SEr

 11

 

 

خروجي قفل غير فعال است (برابر با 0 است.)

 no

 

 

 1.0″

 0.0″

افزايش زمان قفل زمان 

 0.0″÷2.0′

 t.ASE

 12

 no

 no

زمان پس زدن

 0.5″÷3.0′

 t.inv

 13

 

 

– زمان پس زدن غير فعال است (برابر با0  است.)

 no

 

 

 1.0″

 1.0″

زمان قبل ازچشمك زدن

 0.5″÷2.0′

 t.PrE

 14

 

 

– زمان قبل ازچشمك زدن غير فعال است (برابر با0 است.) 

 no

 

 

 60

 60

توان موتور 1

 30÷100%

 Pot1

 15

 60

 –

توان موتور 2

 30÷100%

 Pot2

 16

 Si

 no

شروع كردن

 No/Si

 SPUn

 17

 no

 1.5″

زمان شروع نرم

 0.5″÷3.0′

 t.P.So

 18

 

 

– زمان شروع نرم غير فعال است

 no

 

 

 2.0″

 2.0″

زمان حركت نرم

 0.5″÷22.5′

 t.raL

 19

 

 

– زمان حركت نرم غير فعال است

 no

 

 

 1.0″

 0.0″

زمان بسته شدن سريع بعد از آهسته شدن

 0.0″÷3.0′

 t.CVE

 20

 PAUS

 PAUS

شروع باز شدن

 

 St.AP

 21

 

 

– فرمان شروع در دسترس نمي باشد

 no

 

 

 

 

فرمان بسته شدن درب

 ChiU

 

 

 

 

– توقف درب و رفتن به حالت مكث

 PAUS

 

 

 StoP

 StoP

شروع بسته شدن

 

 St.Ch

 22

 

 

– فرمان شروع درب را متوقف ميكند

 Stop

 

 

 

 

فرمان شروع درب را باز مي كند

 APEr

 

 

 ChiU

 ChiU

شروع توقف

 

 St.PA

 23

 

 

– فرمان شروع در دسترس نمي باشد 

 no

 

 

 

 

فرمان شروع باعث بسته شدن درب مي شود 

 ChiU

 

 

 PAUS

 PAUS

آهسته باز شدن 

 

 SPAP

 24

 

 

– فرمان شروع آهسته در دسترس نمي باشد 

 no

 

 

 

 

– فرمان شروع آهسته باعث بسته شدن درب ها مي شود 

 ChiU

 

 

 

 

درب به حالت مكث مي رود 

 PAUS

 

 

 no

 no

بسته شدن خودكار

 

 Ch.AU

 25

 

 

– بسته شدن خودكار فعال نيست(برابر با  0 است.)

 no

 

 

 

 

پس از زمان ثبت شده درب بسته مي شود

 0.5″÷20.

 

 

 no

 no

بسته شدن پس از عبور

 

 Ch.tr

 26

 

 

– كاركرد بسته شدن پس از عبور غير فعال است

 

 

 

٣۴

  CITY1عملكرد

حالت داده ها در برنامه ريزي از پيش تعيين شده

 توصيف عملكرد

حالت داده ها 

علائم روي نمايشگر 

برای درب دو لنگهAnte E)

برای درب يک لنگه

  (SCor)

 

 

– درب براي مدتي متوقف ميشود تا بين 0.5 تا 20 تنظيم شود. 

 

 

 

 no

 no

مكث درب در حال عبور

 no/Si

 Pa.tr

 27

 no

 no

نور فلاش در حالت مكث

 

 LP.PA

 28

 StAn

 StAn

شيوه هاي اجرا

 

 St.rt

 29

 

 

– وروديهاي شروع از برد ترمينال غير فعال هستند 

 no

 

 

 

 

– اجراي استاندارد

 StAn

 

 

 

 

فرمان باز و بسته شدن به طور مجزا

 AP.CH

 

 

 

 

 Manned عمل

 PrES

 

 

 

 

اجراي زمان دار

 oroL

 

 

 no

 no

– ورودي STOP

 

 StoP

 30

 

 

ورودي STOP در دسترس نمي باشد 

 no

 

 

 

 

فرمان STOP درب را متوقف مي كند و فرمانSTART شروع ميكند

 invE

 

 

 

 

حركت در جهت مخالف

 

 

 

 

 

– فرمانSTOP درب را متوقف ميكند: فشار دادن فرمان START

 ProS

 

 

 

 

درب به حركت را ادامه ميدهد 

 

 

 

 no

 APCH

ورودي 1 Foto

 

 Fot 1

 31

 

 

-ورودي براي اتصال فتوسل در دسترس مي باشد 

 APCh

 

 

 

 

– دردسترس نمي باشد

 no

 

 

 CHCh

 CFCh

  PHOTO 2 ورودي

 

 Pot2

 32

 

 

فتوسل در وضعيت بسته شدن و همچنين در وضعيت ايست فعال مي باشد

 CFCh

 

 

 

 

در دسترس نمي باشد

 no

 

 

 

 

– فتوسل در زمان بسته شدن فعال است

 Ch

 

 

 no

 no

تست روشهاي بي خطر

 

 tESt

 33

 

 

– كاركرد فعال نيست

 no

 

 

 

 

– تست فقط براي فتوسل فعال است

 Foto

 

 

 

 

– تست فقط براي نوارهاي حفاظتي فعال است

 CoSt

 

 

 

 

– تست هم براي فتوسل و هم براي نوارهاي حفاظتي فعال است

 Ft.Co

 

 

 no

 no

ناحيه سايه افكندن فتوسل2

 

 ShAd

 34

 

 

– كاركرد غير فعال است

 no

 

 

 

 

– FOTO 2 زمان بيشتري غير فعال است 

 F.ShA

 

 

 

 

– FOTO 2 زمان كمتري غير فعال است 

 i.ShA

 

 

 no

 no

ورودي نوار1(نوار ثابت) 

 no/Si

 CoS1

 35

 no

 no

ورودي نوار2(نوار متحرك) 

 no/Si

 CoS2

 36

 no

 Si

وروديهاي پايان حركت 

 no/Si

 FC.En

 37

 0

 0

ماكزيمم زمان سكون درب 

 0 ÷ 8

 t.inA

 38

 0.5″

 0.5″

  Anti-skid

 0.5″÷3.0′

 ASM

 39

 

 

كاركرد غير فعال است  

 no

 

 

 no

 no

مكث درب در حال عبور

 no/Si

 Pa.tr

 40

 no

 no

نور فلاش در حالت مكث

 

 LP.PA

 41

 StAn

 StAn

شيوه هاي اجرا

 

 St.rt

 42

 

 

– وروديهاي شروع از برد ترمينال غير فعال هستند 

 no

 

 

 

 

– اجراي استاندارد

 StAn

 

 

 

 

فرمان باز و بسته شدن به طور مجزا

 AP.CH

 

 

 5

 5

سطح حسگر مانع 

 0 ÷ 10

 SEnS

 43

 tot

 tot

ديدن شمارنده

 

 Cont

 44

 

 

تعداد دفعات كامل (به صورت هزارتايي يا به صورت واحد مشاهده ميشود)

 Tot.

 

 

 

 

– تعداد دفعات قبل از تقاضاي بعدي براي سرويس (اين ارقام به صورت

 Man

 

 

عملكردCITY1

حالت داده ها در برنامه ريزي از پيش تعيين شده

 توصيف عملكرد

حالت داده ها 

علائم روي نمايشگر 

برای درب دو لنگهAnte E)

برای درب يک لنگه

  (SCor)

  

صد تايي رند شده اند و ميتوان  آنها را تا هزار مرحله ثبت كرد)

   
  

در صورتي كه بر روي 0 تنظيم شود،درخواست غيرفعال شده و چيزيمشاهده نخواهد شد 

   

no

no

يادگيري خودكار زمان اجرا

 

APPr

45

  

– كاركرد غير فعال است

no

 

 
  

– شروع فرايند يادگيري خودكار

Go

  

no

no

پايان برنامه ريزي 

 

FinE

46

  

– از منو برنامه خارج نمي شود

no

  
  

با ذخيره پارامترهاي ثبت شده از منو برنامه خارج مي شود 

Si

  

                                                  

City1

مشاور ، طراح ، تامین کننده و مجری انواع سیستم های اتوماسیون خانگی ، تجهیزات کنترل تردد ، خانه های هوشمند و حفاظت پیرامونی.

برای کسب اطلاعت بیش تر از مشاوران و کارشناسان رایگان ما استفاده کنید.
تلفن تماس : 44053033-021  


برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *